Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V : Recht op kinderbijslag

(20/06/2013) Fraude bestrijden, maar elk kind in België heeft altijd recht op kinderbijslag
Gezinsbijslag is voor CD&V het recht van elk kind. Elk kind in België heeft sowieso recht op kinderbijslag. CD&V-kamerlid Nahima Lanjri: “Hoe zwaar we fraude ook willen bestrijden en aanpakken: een kind mag niet gestraft worden voor fraude door de ouders.”
Zware fraude, waarbij bv. kindergeld wordt geďnd voor onbestaande kinderen, moet echter snel en efficiënt worden aangepakt.

Vandaag werd in de Kamercommissie sociale zaken een amendement op de programmawet aangenomen ter bestrijding van fraude met kinderbijslagen. Eén van de maatregelen houdt in dat de uitbetaling van de gezinsbijslag opgeschort kan worden bij ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude.

Omdat CD&V kinderbijslag beschouwt als het recht van elk kind, vroeg volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri aan de staatssecretaris de garantie dat kinderen geen slachtoffer zouden worden van deze maatregel. Staatssecretaris Crombez gaf duidelijke antwoorden op de vragen die vorige week in de commissie gerezen waren.

Rechten van het kind blijven gegarandeerd….

De staatssecretaris bevestigt dat de basiskinderbijslag ten allen tijde gegarandeerd blijft voor kinderen die legaal in België verblijven. Indien men beslist om de uitbetaling te schorsen, op basis van een ernstig vermoeden van zware fraude, zal de RKW automatisch een onderzoek starten met als doel een nieuwe rechthebbende te vinden die aanspraak kan maken op kinderbijslag voor het kind. Bijvoorbeeld: als de vader fraudeert kunnen zijn rechten geschorst worden, en zal men de moeder, grootmoeder, oom of tante aanduiden als rechthebbende. Indien er geen rechthebbende te vinden is in de omgeving van het kind, zal het aanspraak kunnen maken op gewaarborgde gezinsbijslag.

… en enkel het betwiste gedeelte wordt geschorst

De schorsing van de kinderbijslag zal steeds beperkt blijven tot het ‘betwiste’ gedeelte. Indien men bijvoorbeeld onterecht aanspraak maakt op een toeslag voor gehandicapt kind, zal enkel die toeslag geschorst worden.

Met andere woorden, men blijft zonder onderbreking genieten van de basiskinderbijslag en de supplementen waar men wel recht op heeft (bv. supplement rangorde – 3de kind). Enkel het supplement waarop men geen recht had, zal niet worden uitgekeerd. Het spreekt voor zich dat als het kind niet bestaat of hier niet woont, wel het volledige bedrag wordt geschorst.

Nahima Lanjri besluit: “Elk kind dat legaal in België verblijft, zal recht hebben op de basiskinderbijslag, er is dus ook geen onderbreking in de uitbetaling van de basiskinderbijslag of de toeslagen waar men wel recht op heeft.”

Een ernstige en eensluidende aanwijzing van fraude

Er wordt enkel geschorst wanneer het gaat over een ernstige en eensluidende aanwijzing van fraude. Wat hier onder verstaan wordt moet duidelijk afgelijnd zijn. Het beheerscomité van de RKW, waarin alle sociale partners zetelen, zal op 2 juli een omzendbrief opstellen voor de kinderbijslagkassen, waarin duidelijk staat omschreven in welke gevallen men spreekt van ernstige en eensluidende aanwijzingen van fraude die tot schorsing kunnen leiden. Er ligt alvast een voorstel op tafel: het gaat hier om gevallen van georganiseerde, vaak grootschalige, fraude. Denken we bijvoorbeeld aan de C4-fraude in Gent, waar men gebruik maakte van valse documenten om kinderbijslag op te eisen. ‘Er zal heel strak omlijnd worden in welke gevallen men kan schorsen, om op die manier de uniformiteit van interpretatie over de verschillende kinderbijslagkassen te garanderen.’ besluit Lanjri, die erop aandrong dat de staatssecretaris de rondzendbrief met de criteria en de procedure die gevolgd wordt in zulke gevallen zou voorleggen aan het parlement. De staatssecretaris ging op deze uitnodiging in.

Uit onderzoek blijkt dat er op 10 000 uitkeringen van gezinsbijslag, in 20 gevallen sprake is van fraude. Het gaat dus maar over een beperkt aantal gevallen. Nahima Lanjri benadrukt: ‘CD&V is er ten volle van overtuigd dat elke vorm van sociale fraude aangepakt moet worden. Misbruik betekent immers een verspilling van middelen en een ondermijning van onze sociale zekerheid. Daarom stemden wij, met overtuiging, voor dit amendement.

Meer info:Nahima Lanjri

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons