Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Spirit: Anciaux klaagt niet-naleven van de taalwetgeving aan op overlegcomité

(24/03/2007) Op voorstel van Vlaams minister voor Brussel Bert Anciaux agendeert de Vlaamse regering de problematiek van de niet-naleving van de taalwetgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op het Overlegcomité. “De taalwetgeving wordt in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad op flagrante wijze geschonden”, aldus minister Anciaux. “De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verzaken bovendien op volkomen onwettige wijze aan hun verplichte toezichtsbevoegdheid. Dit is voor de Vlaamse regering onaanvaardbaar. We agenderen dit dossier dan ook op het Overlegcomité.”

De vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft de bevoegdheid om aanwervingen van personeelsleden te toetsen aan de taalwetgeving en te schorsen wanneer de aanwervingen niet conform de taalwetgeving zijn gebeurd. Maar het zijn de minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de voor het OCMW bevoegde collegeleden in het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die bevoegd zijn om de schorsingen te bevestigen en de aanstelling bijgevolg te vernietigen. Dat dit niet of nauwelijks gebeurt, blijkt uit de ‘vooruitgangsrapporten’ die de vice-gouverneur terzake jaarlijks dient op te maken. Een recent arrest van de Raad van State bevestigt dat deze bestuurlijke instanties daarmee op onwettige wijze verzaken aan hun verplichte toezichtsbevoegdheid.Zowel het vooruitgangsrapport 2004 als het vooruitgangsrapport 2005 bevestigen de niet-toepassing van de taalwet door gemeenten en OCMW’s, voornamelijk voor wat het contractueel personeel betreft:* In 2005 beschikten 832 aangeworven personeelsleden op een totaal van 1357 gemeentelijke aanwervingen niet over het vereiste brevet van kennis van de tweede landstaal, wat overeenkomt met een percentage overtredingen van 61,3%. Hiervan werden er 619 geschorst door de vice-gouverneur (voor tewerkstellingen van korte duur wordt door de vice-gouverneur immers toegestaan dat ook mensen zonder taalbrevet worden aangeworven, om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen). Het is onduidelijk hoeveel aanwervingen ook effectief vernietigd werden door de minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.* In de OCMW’s gaat het in 2005 om 883 aangeworven personeelsleden zonder taalbrevet op een totaal van 982 aanwervingen, dit is liefst 89,9%. Van de 634 contractuelen die door de vice-gouverneur werden geschorst, werd slechts één (!) aanwerving ook effectief vernietigd door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De schorsingsbevoegdheid van de vice-gouverneur betreft enkel de gemeenten en OCMW’s. De Brusselse openbare ziekenhuizen behoren sinds 1996 tot de Iriskoepel en niet meer tot de plaatselijke OCMW’s. Nochtans bevestigt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat de vele klachten terzake van Nederlandstalige patiënten in nagenoeg alle gevallen gegrond zijn en dat met andere woorden de tweetaligheid bij aanstelling van personeel ook daar vaak niet gegarandeerd is.Vlaams minister voor Brussel Bert Anciaux: “De taalwetgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad behoort tot één van de meest gevoelige, maar tevens meest essentiële elementen die het samenleven tussen de twee betrokken gemeenschappen in dit land regelt. Respect en hoffelijkheid voor elkaars taal vormen er de uitgangspunten van. Maar die zijn in de Brusselse praktijk helaas ver te zoeken. De hoogste tijd daarom om dit dossier vanuit de Vlaamse regering vastberaden te agenderen op het Overlegcomité.”

NEDERLANDSKUNDIGE DIENSTVERLENING STIMULEREN OP HET TERREINAls Vlaams minister voor Brussel ontwikkelt Bert Anciaux op het terrein ook tal van positieve acties die een forse stimulans betekenen voor de Nederlandskundige dienstverlening in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Vlaamse Gemeenschap neemt terzake haar volle verantwoordelijkheid.Zo ontwikkelde het Huis van het Nederlands, in opdracht van de Vlaamse minister voor Brussel, het succesvolle project ‘SPOEDcursus Nederlands’. In 2007 worden Nederlandse taallessen georganiseerd in maar liefst 10 spoeddiensten binnen de Irisziekenhuizen.De organisatie Pro Medicis zet zich in om jonge zorgverleners uit Vlaanderen naar Brussel aan te trekken, via interessante stageplaatsen en een goede omkadering van de stagiaires. Pro Medicis bouwt hiervoor een structurele samenwerking uit tussen de Brusselse ziekenhuizen en de VUB, de KUL en de UGent. Aanvullend hierop biedt Quartier Latin huisvesting aan tegen gunstige tarieven voor net afgestudeerden in knelpuntberoepen.De projecten ‘Zorgnet’ en ‘Vlaamse Gezondheidscoördinatie’ die vorig jaar door minister Anciaux werden opgestart, beogen een kwalitatieve, Nederlandskundige zorg in Brussel, door het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners.Ten slotte wordt via het Vlaams Brusselfonds ook fors geïnvesteerd in de uitbouw van de zogeheten ‘woonzorgzones’ die de seniorenzorg in Brussel aanzienlijk zullen verbeteren. Met dit innoverende initiatief ‘woonzorgzones’ wil Anciaux alternatieven bieden voor het klassieke rusthuis en zullen senioren langer thuis kunnen wonen, met Nederlandskundige zorgverlening op maat.

TAALWETWIJZERIn mei 2005 nam de Vlaams minister voor Brussel Bert Anciaux het initiatief tot oprichting van een ‘Getuigenissenregistratie van Nederlandstalige patiënten in Brussel’. Dit meldpunt voor taalklachten over de dienstverlening in Brusselse ziekenhuizen werd vervolgens geïntegreerd in het Steunpunt Taalwetwijzer. De Taalwetwijzer is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle vragen over taalwetgeving. In 2006 heeft het Steunpunt Taalwetwijzer 300 vragen en klachten van particulieren en overheden behandeld. In maart-april 2007 loopt een mediacampagne om de werking van het Steunpunt Taalwetwijzer verder bekend te maken.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons