Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams Belang wil wraking individuele Staatsraden

(17/10/2006) Vandaag legden de advocaten van het Vlaams Belang nog een tweede verzoekschrift tot wraking neer. Hierin worden individuele Staatsraden gewraakt:

Deze wrakingen gebeuren om vier redenen, die al dan niet bij bepaalde Staatsraden in combinatie aanwezig zijn:

1. Duidelijke politieke band met een andere politieke partij, in het bijzonder met één van de politieke partijen die het verzoek tot ontneming van de partijfinanciering hebben gesteund. Zo zijn er verschillende Staatsraden die voorheen hebben gewerkt als kabinetsmedewerker of als personeelslid van een politieke partij. Het is trouwens algemeen geweten dat elke benoeming van een Staatsraad slechts kan gebeuren na voorspraak door een welbepaalde politieke partij. De politieke kleur van de meeste Staatsraden is dan ook gekend. Ook de pers durft deze kleur publiek vermelden. Zo worden ook een artikel van De Tijd en De Standaard, waarin verschillende Staatsraden per politieke partij worden onderverdeeld, bij de stukken gevoegd.
2. Mogelijk lidmaatschap van de loge van het Grootoosten. Deze Loge, waarvan niemand zal ontkennen dat ze heel wat leden telt bij de magistratuur, roept er haar leden openlijk toe op om het Vlaams Belang “ook in hun professionele leven te bestrijden”. Het is dan ook maar normaal dat deze Staatsraden niet kunnen geacht worden onafhankelijk en onpartijdig te oordelen. Aangezien de Raad van State nog niet is ingegaan op ons voorstel om een onderzoek bij zijn leden in te stellen naar lidmaatschap van deze loge, kunnen we nu niet anders dan werken met vermoedens (alle wrakingen moeten immers bij de eerste zitting ingeroepen worden).
3. Manifeste of vermoede vijandigheid tegen de partij Vlaams Belang.
4. Het verlenen van advies over het wetsontwerp. Volgens het KB van 23/8/1948 mogen Staatsraden die advies hebben verleend bij het totstandkomen van een wet niet later oordelen over de ongrondwettigheid bij de toepassing van deze wet. Onze advocaten roepen de ongrondwettigheid van sommige wetsbepalingen in.

Het Vlaams Belang herinnert er aan dat zij er niet voor heeft gekozen om voor de rechtbank gedaagd te worden. Nog minder hebben we er voor gekozen voor een politiek benoemde rechtbank te komen. Nu we er voor staan hebben we wel recht op een eerlijke proces. Dit impliceert rechters zonder bindingen met de politieke partijen wiens grote vijandigheid ten aanzien van de verdedigers voldoende gekend is.

In de Angelsaksische wereld heet het : “Justice must not only be done, but also be clearly seen to be done.” Het is niet nodig dat wordt aangetoond dat rechters bewijsbaar en manifest partijdig zijn, om hen te wraken. Rechters zijn ook in ons recht pas onpartijdig indien ze ook “subjectief” onpartijdig zijn. Dit wil zeggen dat ze ten aanzien van de procespartijen of ten aanzien van het publiek ook niet de schijn van partijdigheid mogen hebben (cfr. het welbekende spaghetti-arrest).

Een paar voorbeelden:
- Dirk Albrecht was vroeger kabinetschef van Patrick Dewael (zijn politieke achtergrond was ooit de aanleiding voor CD&Ver Ludwig Caluwé om zijn neutraliteit als lid van de Vlaamse Commissie voor de Media in vraag te stellen inzake de toekenning van radiolicenties)
- R. Andersen verleende advies bij de totstandkoming van delen van de wet op de partijfinanciering. Hij nam bovendien samen met SP.A-er Fred Erdman deel aan een colloquium dat was gewijd aan “de strijd tegen anti-democratische partijen” en deed daar duidelijk vijandige uitspraken tegenover het Vlaams belang en aanverwante partijen in Europa.
- Marie-Rose Bracke zetelt namens Frank Vandenbroucke in de Raad van Bestuur van de Hogeschool Gent. Zij is ook de schoonzus van Luc Vandenbossche en de tante van Freya Vandenbossche. Over haar SP-signatuur kan weinig twijfel bestaan.
- Odile Daurmont was medewerker van verschillende kabinetten en schreef samen met senator Mahou (PS) het boek “La lutte contre le racisme et la xénophobie”.
- Jacques Jaumotte was kabinetsmedewerker bij Duquesne (MR). Hij was ook lid van het “Centre du droit public”, waarvan de advocate van de tegenpartijen in dit geschil, Mr. Schaus, voorzitter is (!).
- Yves Kreins was adviseur van Minister Gol (PRL)
- Paul Lemmens was advocaat voor de Liga voor Mensenrechten in het eerste proces (1992-93) tegen het Vlaams Blok.
- Michel Leroy was adviseur op een politiek kabinet. Hij is ook lid van het voornoemde CDP, waarvan de advocate van de tegenpartijen voorzitter is.
- Philippe Quertainmont heeft advies verleend bij de totstandkoming van sommige bepalingen van de wet op de partijfinanciering. Hij is ook lid van het voornoemde CDP. Volgens De Tijd is hij een PS-benoeming.

In totaal wordt de wraking gevraagd van 32 Staatsraden (van de 48), alsmede van de Auditeur, Luc Vermeire.

Zopas bereikte ons een faxbericht van de Raad van State waarin staat vermeld dat de Staatsraden Andersen, Kreins, Lienardy, Vandernoot, Jeaumotte en Baguet niet zullen zetelen in de zaak.Frank Vanhecke
Voorzitter

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons