Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Schaf eerst de stemplicht af!

De discussie over het migrantenstemrecht is weer opgeflakkerd. Het is triestig om vast te stellen dat men er een symbooldiscussie van maakt. Men probeert de VLD hierbij in een hoek te drummen. Men verwijt ons dat we louter om electorale redenen tegen het migrantenstemrecht zouden zijn.

Het is echter duidelijk dat een liberaal de waarde van een mens niet afrekent op de nationaliteit die vermeld staat op zijn paspoort. Wij hebben respect voor elk individu onafgezien van nationaliteit of huidskleur. Geen enkele partij werpt zich in tijden waar de burger door een extreme regelneverij en dito belastingsdruk in een haast collectivistisch keurslijf gedrukt wordt, meer op voor individuele rechten als de VLD. Niemand moet ons dan ook lessen geven in burgerrechten. In principe vind ik niet noodzakelijk dat stemrecht afhankelijk moet zijn van nationaliteit als zodanig, maar wel van de mate waarin een persoon in de maatschappij geïntegreerd is. Het standpunt van de VLD is altijd geweest dat integratie blijkt uit naturalisatie-aanvraag en daarom hebben we altijd vastgehouden aan de nationaliteitsvoorwaarde.

Ik wil evenwel gerust aannemen dat een niet-Belg die uit vrije wil naar de stembus trekt en dus nadenkt over onze politiek ook voldoende laat blijken dat hij geïntegreerd is in onze maatschappij waardoor hij of zij even veel aanspraak kan maken op stemrecht als om het even welke Belg. Als ik die redenering doortrek, vind ik echter ook dat er geen redenen zijn waarom Belgen die niet van integratie in onze maatschappij laten blijken, bv. mensen die zich niet interesseren voor politiek of Belgen die in het buitenland wonen en zich niet meer aantrekken van wat hier gebeurt, zouden moeten gaan stemmen. Wat een plicht is voor de ene, kan moeilijk een recht zijn voor de andere.

Ik pleit dus voor een duidelijke koppeling van het stemrecht aan de mate waarin men zich in een maatschappij inburgert. Inburgering betekent actief deelnemen aan het reilen en zeilen van onze maatschappij door hier te wonen, te werken, belastingen te betalen, maar ook door te willen participeren in het beleid door te gaan stemmen. Zonder stemplicht gaan de mensen die deel wensen te nemen in onze maatschappij, stemmen en de anderen niet. In dat geval vind ik de nationaliteitsvoorwaarde irrelevant.

Ik vind het bijzonder hypocriet dat sommigen de VLD verwijten dat ze om zuiver electorale redenen tegen de opkomstplicht zijn, terwijl diezelfde politici vasthouden aan stemplicht, precies omdat ze bang zijn anders zelf stemmen te verliezen. Vanuit verzuilde machtsblokken als de PS of de oude CVP gaat men er immers van uit dat mensen veelal toch maar stemmen voor de politieke familie van hun vakbond of mutualiteit. Uit gemakzucht verplicht men deze mensen dan maar om te gaan stemmen in plaats van ze effectief te gaan overtuigen van het nut van hun stem.

We kunnen vandaag vaststellen dat de stemplicht voor een stuk verantwoordelijk is voor de banalisering van de politiek. Het is door de opkomstplicht dat politici zich genoodzaakt voelen om mee te doen aan spelprogramma’s op TV, om BV’s op hun lijsten te zetten of om met mediatieke, maar voor de rest compleet onzinnige voorstellen en uitspraken de headlines van sensatiekranten te halen. De mensen op inhoudelijke manier overtuigen om te gaan stemmen hoort er veel minder bij. Iedereen is toch verplicht om te gaan, dus scoort men maar op de gemakkelijkste manier.

De argumenten voor stemplicht zijn voor wie een beetje logisch nadenkt eenvoudig te doorprikken. Sommigen beweren dat het resultaat representatiever zou zijn als iedereen meestemt. Volgens mij klopt dit niet omdat het resultaat in geval van stemplicht scheefgetrokken wordt door mensen die niet weten waarop ze stemmen. Er mag mij eens iemand komen uitleggen hoe een verkiezing met een groot aantal “vogelpiekstemmen” representatiever kan zijn dan een verkiezing met alleen bewuste stemmen. Een ander argument is dat stemplicht de lagere sociale klassen ten goede komt. Wie echter deze bewering empirisch natrekt, kan er hoogstens eens mee lachen. Het hoogste niveau van sociale voorzieningen ter wereld, ligt in de Scandinavische landen. Nochtans is er daar geen stemplicht. Tot de 17 landen waar dat wel het geval is behoren o.a. Honduras, Libië en Albanië. De conclusie dat het één niet met het ander te maken heeft, is gauw gemaakt. Men beweert ook dat lager opgeleiden minder zouden gaan stemmen dan hoger opgeleiden zonder stemplicht. Nochtans zijn lager opgeleiden door de band veel beter te mobiliseren voor sociale actie o.v.v. betogingen en stakingen. Die mensen zouden dan toch ook gemakkelijk te motiveren moeten zijn om te gaan stemmen. Als politici hen niet kunnen motiveren, kan dat alleen maar aan de gebrekkige overtuigingskracht of aan de zwakte van het kiesprogramma van bepaalde politici zelf liggen, niet aan het scholingsniveau van de kiezer.

Conclusie van dit alles is dat migrantenstemrecht voor mij alleen bespreekbaar is wanneer die absurditeit die de opkomstplicht toch wel is, wordt afgeschaft. Men kan de VLD bezwaarlijk electoraal denken verwijten omdat ze geen knieval doet voor partijen die zelf op de meest hypocriete wijze omgaan met de kieswetgeving. In de komende dagen zal ik een wetsvoorstel indienen om de stemplicht af te schaffen. Als de andere democratische partijen me daarin volgen dan duw ik op groen voor het migrantenstemrecht. Afgesproken?

Bart Tommelein, VLD-volksvertegenwoordiger

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons