Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Ludo Dierickx

Dierickx is een federalist en schreef het boek 'Nationalisme onder het mes'. Hij is actief bij de beweging B Plus en zetelde in een vorig leven als parlementslid voor AGALEV. Hij schreef een reeks boeken over het groene gedachtengoed en werd door prof. Deschouwer (VUB) 'de schrijvende senator' genoemd. Een decennium terug nog in uw parlement, nu in uw forum.
Deze persoon was een week op ons forum en de interessantste vragen van onze forumbezoekers en de daaraan gekoppelde vragen van Ludo Dierickx hebben wij voor u samengevat.

Bent u van mening dat er in iedere van ons geen stukje Vlaams Belang zit? Wat is uw antwoord op de opmars van het Vlaams Belang/Vlaams Blok?
Dat er in ons een agressiviteit sluimert is waarschijnlijk niet te ontkennen. De wetten, de moraal en het menselijk opzicht helpen velen om het dier in ons in bedwang te houden. Soms hebben we te doen met leiders die ons ertoe aansporen de moraal en de beschaving af te schudden. Hitler deed dit, dit gebeurde in ex-JoegoslaviŽ, in Rwanda. Slechts zeer sterke figuren weerstaan dan aan de verleiding zich te laten gaan. Het Vlaams Belang doet dit niet. Het gaat wel reeds te werk met een bijzonder agressieve taal tegenover allochtonen, Walen en Franstalige. Woordgeweld kan omslaan in fysiek geweld. Woordgeweld gaat steeds aan het andere geweld vooraf. De kreet " Eigen volk eerst " is gevaarlijk en onheilspellend zoals te lezen staat in het voorstel van resolutie dat op het congres van 26 februari zal besproken en gestemd worden. Wij moeten het VB bestrijden en zijn redeneringen ontkrachten. Er is dus meer nodig dan een cordon sanitaire, dan gerechtelijke vervolgingen en het schrappen van de partijfinanciering.
Hoe staat u tegenover een links progressief front?
Er kan en moet met andere progressieve krachten worden samen gewerkt. Maar het volstaat niet handtekeningen tegen het VB te verzamelen. Het is nodig stemmen te verzamelen bij de volgende verkiezingen.
In uw collegetijd ijverde u voor Dietsland. Wat heeft u er toe gebracht om voor het federale BelgiŽ te kiezen?
Ik was steeds voor ruimere solidariteit, maar nadat Hugo Schiltz ons had uitgelegd dat we voor eenheid moesten zijn omdat we ťťn waren door geschiedenis, bestemming, taal en bloed, ben ik me met vertraging gaan afvragen of men niet moest zijn voor solidariteit en eenheid ook zonder eenheid van geschiedenis, bestemming en.... Ik werd toen Europees federalist en begreep dat ik niet voor Europa en tegen BelgiŽ kon zijn. Vele Vlaamse politici kunnen dat wel.
Is het cordon-sanitaire niet ondemocratisch? Is het wel verstandig dat Groen! weigerachtig staat tegenover een progressief front?

De weigering met een partij samen te werken is niet ondemocratisch. Het is het wel wanneer dit een techniek is om niet te moeten discussiŽren. Met het cordon blijven de ideeŽn van het VB immers onaangevochten. Democraten hebben de morele plicht de argumenten en redeneringen waarmee ze het niet eens zijn te ontkrachten, te ontzenuwen, te bestrijden. Door het cordon blijven ze onaangeroerd overeind. Waarom is dit zo ? Past dit beter in het kraam van de Vlaamse partijen? Durven ze of willen ze het confrontatiedebat niet aangaan? Vrezen ze te moeten toegeven dat ze het met het VB op een aantal punten eens zijn, o.a. wat de splitsing van de Sociale Zekerheid en de toekomst van het multiculturele BelgiŽ betreft?

De vraag of de Groenen hun politieke zelfstandigheid mogen opgeven en kartels moeten aangaan met andere partijen is van kapitaal belang. Als de groenen geloven dat hun ideologie een ideologie is die fundamenteel nieuw en verschillend is van de andere traditionele ideologieŽn dan hebben ze het recht niet hun zelfstandigheid op te geven. Als ze zichzelf beschouwen als een tijdelijk en voorbijgaand politiek randverschijnsel hebben ze dat wel en mogen ze zich laten opslorpen. Ze moeten nagaan of ze in hun kritiek op het klassieke economische en staatkundige denken een onmisbare beschavingsbijdrage leveren. Ze moeten nagaan of ze in hun denken, hun acties en wetsvoorstellen uitgaan van dezelfde ideeŽn als de andere partijen o.a.wat betreft de waarde van goederen en diensten en de manier waarop deze waarde dient te worden gemeten. ( ruilwaarde versus gebruikswaarde ) Ze moeten nagaan of ze dezelfde solidariteitscriteria hanteren als de klassieke denkrichtingen die nog steeds met handen en voeten gebonden liggen aan de natiestaten, ook als stemmen we weldra over een Europese grondwet, die geen grondwet is, maar een verdrag, en zeker geen democratische grondwet. Als ze dit hebben nagegaan en besproken mogen ze over hun politieke toekomst beslissen. Kartel of niet.

Kiest u voor een federalisme op basis van provincies of op basis van gewesten (met de taalgrens als gewestengrens) ?

Een federalisme op basis van 9 provincies zou een ideaal geweest zijn. Leo Tindemans heeft nog twee dagen geleden in Mise au point van de RTBF verklaard dat Karl Friedrich hem reeds in de jaren zeventig had gezegd dat een federale staat met slechts twee deelstaten niet kon werken. Niemand heeft toen naar deze grote kenner van de federale stelsels geluisterd, ook Tindemans niet, zoals later bleek. Met slechts twee deelstaten geeft men aan de andere de facto een vetorecht. Elke frank gegeven aan WalloniŽ wordt op een tergend duidelijke manier ontnomen aan de Vlamingen. Vele kleine problemen kunnen gemakkelijk politiek gedramatiseerd en benut worden

In federaties met meer dan 5 deelstaten kan er in het hoger huis of de Senaat gestemd worden meerderheid tegen minderheid. Zo is dat in de Duitse Bundesrat, waar overigens geen enkele van de 16 deelstaten beschikt over een blokkeringsrecht. Dit in tegenstelling tot ons systeem. In een normale federale staat zorgt een criss-crossing of conflicts voor stabiliteit. Dit wil zeggen dat de fronten er niet steeds dezelfde zijn, zoals bij ons. We hadden probleemloos acht ťťntalige provincies kunnen hebben, maar de nationalisten wisten goed dat ze dit gemakkelijk te organiseren federalisme ( alle provincies hadden aanpasbare instellingen ) moesten afwijzen want het zou de eenheid van het land alleen maar bevorderen, zoals dit het geval is in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Zuid-Afrika.

U bent tegen Vlaams nationalisme, omdat dit volgens u zich tegen de Walen richt. Maar waarom veroordeeldt u Belgisch nationalisme dan niet, dat zich tegen de Nederlanders richt?
We moeten sceptisch staan tegenover elk nationalisme. Elk nationalisme kan ontaarden. Nationalistisch woordgeweld kan steeds omslaan in andere vormen van geweld. Nationalisme kan in extreme gevallen fascistische trekken gaan vertonen ( Er overigens geen enkel fascisme dat niet steunt op een of andere vorm van ontaard volksnationalisme ) Ook meertalige staten kunnen nationalistische daden stellen maar vertonen nooit de neiging hun nationalisme te laten ontaarden in nationalistisch fascisme. Ik ken geen vormen van meertalig fascisme. De meertaligheid verhindert de fascistische bundeling waarin het deel ondergeschikt wordt aan het geheel. De kreet een volk, een taal, een leider maakt er minder kans, meen ik. Ga maar na. Er was een Vlaams en een Waals fascisme, geen Belgisch.
In 2004 werden in De Standaard, onder de bezielende leiding van Benno Barnard, de nationalisten "landverraders" genoemd. Vindt u dat een barbaarse stelling? Graag uw mening.
Ik ben het in grote lijnen eens met Benno Barnard maar zou nationalisten geen landverraders noemen. Extreme nationalisten zijn in bepaalde omstandigheden wel vaak bereid een ander verraad te plegen, met name hun principes inzake intermenselijke solidariteit en sociale rechtvaardigheid te verloochenen en te verkrachten. Ze doen dit dan zich beroepend op het nationale zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Als een persoon als individu verklaart zelf te willen beschikken over wat goed en kwaad is, wetten en gedragregels aan zijn laarzen lapt, onrechtmatige daden stelt, dan belandt hij al vlug in een instelling, een gevangenis of een psychiatrische instelling. Als een volk, een natie of een natiestaat hetzelfde doet en staat op zijn zelfbeschikkingsrecht en andere volkeren bedreigt, oneerlijke concurrentie aandoet en zich niet onderwerpt aan het internationale of bovennationale recht dan is er geen sanctie, geen straf, hoogstens het risico van represailles door andere zelfbeschikkende natiestaten. Gelukkig wordt het heilige zelfbeschikkingsrecht der volkeren stilaan minder heilig. De UNO en de Veiligheidsraad, de Blauwhelmen, de vredesinterventies ( die vaak mislukken ) bewijzen dat bovennationale instellingen een rol beginnen te spelen en dat de wereld minder en minder aanvaardt dat de nationale soevereiniteit despoten mag toelaten ongestraft misdaden te plegen. Dit wil niet zeggen dat er niet nog steeds gebruik gemaakt wordt van het zelfbeschikkingsrecht om vetorechten en eenstemmigheidprocedures op te eisen met het oog op het verdedigen van het belang van de eigen natie. We weten niet of het internationale recht, met bovennationale wetgevers, rechtbanken en politiemachten in de nabije toekomst vooruitgang zal boeken. De ( wereld ) problemen zullen terzake determinerende zijn dan de politieke wil van regeringsleiders, die allen in de eerste plaats een nationaal belang te behartigen hebben. Het is in elk geval nodig zeer kritisch te staan tegenover het zelfbeschikkingsrecht en de soevereiniteitsidee. Lees het indrukwekkende boek van Emery Reves, Anatomy of Peace ( 1947 ). Prof RŲling, polemoloog, noemde misdadigheid de soevereiniteit van het ik en het ogenblik. Het is natuurlijk niet netjes voor de eigen nationale ( Vlaamse ) soevereiniteit een uitzondering te verlangen. De soevereiniteitsidee bij bijna alle lidstaten is de reden waarom de EU politiek een dwerg blijft.
Bestaat er volgens u geen goed nationalisme?
Nationalistische en volksnationalistische gevoelens zijn kneedbaar en kunnen door fascisten en imperialisten gebruikt worden. Er bestaat geen fascisme dat niet steunt op een of andere vorm van volksnationalisme. In mijn boek " Nationalisme onder het mes " dat besproken werd in Nachtwacht van 5 maart probeer ik de stadia te beschrijven die nationalisme kan ondergaan. Ik vraag met aandrang het politieke nationalisme te bestuderen om te kunnen bepalen wanneer nationalisme ontaardt en gevaarlijke vormen aanneemt. Het is nodig tijdig de kiemen te ontwaren, maar daarvoor moet men beschikken over de nodige intellectuele instrumenten, dus over een aangepast observatievermogen. Laat ons verder praten.
Wat is de oorzaak van WOII volgens u, was er geen algemeen fascistische tendens?
Volgens Emery Reves, auteur van " Anatomy of peace " ( 1947 ) zijn er veel aanleidingen voor het voeren van tussenstaatse oorlogen maar is er slechts een fundamentele oorzaak : namelijk het zelfbeschikkingsrecht of soevereiniteit van de naties en het ontbreken van bovennationaal recht. Volgens Reves verplicht dit de staten zich te gedragen als bandieten die alleen kunnen rekenen op hun eigen wapens om zich te verdedigen. De beschaving doet haar werk. Vroeger hebben Gent en Brugge ook met elkaar gevochten. De Europese Unie ( eerst de EGKS ) maakt oorlog binnen Europa in principe onmogelijk. Er is nog veel te doen in de wereld. BelgiŽ draagt een verantwoordelijkheid. Het kan geweld tussen onze gemeenschappen verhinderen en aantonen dat men de twee soorten nationalisme aan banden kan leggen.

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons