Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Frank Vanhecke (Vlaams Blok)

"De media kon er niet omheen na de uitspraak in Gent. Het arrest werkte de voorzitter meteen op de voorgrond. 'We geven het toe. We zijn naÔef geweest.' staat te lezen op website. Het arrest zou een aanslag op de vrije meningsuiting zijn, vanuit linkse hoek. Maar zijn daar ook aanwijzigen voor?"
Ook Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke kon op ruime belangstelling rekenen van onze forumbezoekers. Politics.be brengt u een samenvatting van de discussies.
Lees verder...

"De media kon er niet omheen na de uitspraak in Gent. Het arrest werkte de voorzitter meteen op de voorgrond. 'We geven het toe. We zijn naÔef geweest.' staat te lezen op website. Het arrest zou een aanslag op de vrije meningsuiting zijn, vanuit linkse hoek. Maar zijn daar ook aanwijzigen voor?"
Ook Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke kon op ruime belangstelling rekenen van onze forumbezoekers. Politics.be brengt u een samenvatting van de discussies.

Is het niet een beetje platvloers en hypocriet van u en uw partij om uzelf op te werpen als de verdedigers van de vrije meningsuiting?" MAW overtuig mij van die vrije meningsuiting en wat u hier onder verstaat.
Sommigen hier op het forum linken de vrije meningsuiting aan de kwaliteit van wat er gezegd wordt. Daar gaat het toch helemaal niet om. Het gaat erom dat men in principe mag zeggen wat men wil, ook al vindt iedereen dat de grootste onzin (en mag ook dat dan weer worden gezegd). In onze democratie waren er tot voor kort twee zaken die niet geoorloofd waren: oproepen tot geweld en openbare zedenschennis (in woord en geschrift). Dat functioneerde heel lang heel goed. Daarenboven werd voor drukpersmisdrijven een extra drempel ingebouwd: zij moesten worden behandeld voor het Assisenhof.

Sinds de jaren tachtig heeft men aan die consensus geraakt door verscheidene opiniedelicten in te voeren, waarvan 'racisme' er een van is (en hier relevant). Bovendien heeft men ook de Assisendrempel voor 'racistische' persmisdrijven afgeschaft door de Grondwet te wijzigen. Allemaal vrij drastisch als u het ons vraagt (en wij zijn heus niet de enigen die er zo over denken).

Principieel zijn wij tegen het invoeren van opiniedelicten. In het geval van 'racisme' rijst bovendien nog een torenhoog interpretatieprobleem. Dat wordt aan de wijsheid van de rechter overgelaten, maar als die zich (zoals in Gent) moet wenden tot Van Dale (is dat ook al een jurische bron?), waar zijn we dan mee bezig?

Los van al die bedenkingen vinden wij het in een democratie ook niet kunnen dat politieke partijen voor de rechter worden gedaagd. Zeker niet als het kader daartoe volledig door politieke concurrenten werd uitgetekend. Het oordeel over partijen komt toe aan de kiezer. Veel voorstanders van de gerechtelijke weg (of het partijverbod) hebben duidelijk niet veel vertrouwen in dat oordeel. Zij gaan er blijkbaar vanuit dat de Vlaamse kiezers zich kritiekloos aan het handje laten nemen door - in hun ogen - gevaarlijke ondemocratische gekken. Wij gaan ervan uit dat de kiezer zo dom niet is. En dat wij bijgevolg geen ondemocratische gekken zijn.

Vindt u het normaal dat uw partij de N-VA als enige andere Nationalistische partij voortdurend zit te tergen en de ene leugen na de andere zit te verspreiden aan het adres van de N-VA?
Is het een blijk van fatsoen of nieuws waarde dat uw partij het nodig vindt om een andere Vlaams-nationalistische partij op de frontpagina van uw Vlaams-Blokkrant te scanderen met N-VA eigen postjes eerst? Terwijl N-VA de enige partij is die de wet op financiering van ondemocratische partijen afkeurt, Het cordon sanitair doorprikt

Zonder mij teveel in te laten met een toch wat steriele discussie wil ik toch kwijt dat het Vlaams Blok bij mijn weten geen leugens heeft verspreid over de N-VA. Haar houding t.o.v. het cordon is op zijn minst tweeslachtig. Door enkele N-VA'ers werd wel met de lippen beleden dat men tegen het cordon gekant was - en wel om opportunistische redenen (het cordon zou het Vlaams Blok groot maken). In de feiten heeft de N-VA steeds samenwerking met het Vlaams Blok afgewezen.

Ik heb verscheidene keren de hand uitgestoken naar de N-VA omdat wij die partij beschouwden als een natuurlijke Vlaams-nationalistische bondgenoot. Steeds werd die hand hooghartig weggeslagen. Liever ging men een alliantie aan met de CD&V, een partij die decennialang de Belgische belangen boven de Vlaamse heeft gesteld. Die keuze van de N-VA heeft er voor gezorgd dat een aantal mensen uit de N-VA die oprecht het cordon in vraag stelden, de overstap naar het Vlaams Blok hebben gemaakt. Niet het Vlaams Blok nam daartoe het initatief (zoals de N-VA ten onrecht blijft beweren), maar de 'overstappers' zelf.

Dat de N-VA nu steeds opnieuw beweert, zoals ook hier op het forum, dat zij niet de hoeder is van de CD&V-broeder, is wat gemakkelijk. Persoonlijk vond ik de tv-beelden van een N-VA-voorzitter die samen met Jean-Luc Dehaene affiches stond te plakken op een congres, ontluisterend. Dat beeld zegt meer dan duizend woorden. Veel Vlaams-nationalisten hebben inmiddels begrepen dat die nefaste alliantie Vlaanderen niets bijbrengt, integendeel: 'N'ayez pas peur!', zei Yves Leterme tot de Franstaligen. Dat zegt voldoende.

Met de actie 'Koop in Vlaams Antwerpen' moedigt u de Vlaming aan zijn fruit niet bij de Marokkaanse, maar bij de Vlaamse fruitboer te kopen, zogezegd om handelszaken met een 'Vlaams' karakter een duwtje in de rug te geven. Ja, onze brave witte winkelier speelt het spel natuurlijk altijd eerlijk, en de allochtone fruitboer is een malafide concurrentievervalser die werkt met een toom bijdehante zwartwerkers
Overigens: mag een politieke partij zich zonder meer mengen in de wereld van de vrije mededinging>

U hebt het over vrije mededinging. Die komt precies in het gedrang wanneer niet iedereen het spel eerlijk speelt. Wij zeggen niet dat sommige Vlaamse handelaars niet frauderen, maar wel hebben wij stellig de indruk dat er iets foutloopt met de controle op zaken die door vreemdelingen (of allochtonen) worden uitgebaat. Sommige zaken zijn nochtans eenvoudig vast te stellen (zoals het vermelden van een HR-nummer op de etalage of de deur bijvoorbeeld). In sommige steden hinkt de controle mijlenver achterop, zelfs grote operaties zoals onlangs in Brussel tegen de telefoonshops, zetten weinig zoden aan de dijk. Dat zorgt uiteraard voor heel wat wrevel.

Met onze actie steken wij een hart onder de riem van Vlaamse handelaars, waarvan er een aantal moederziel alleen tussen de handletjes van vreemdelingen het hoofd boven water moeten houden. De actie brengt overigens de vrije mededinging niet in het gedrang. Het gaat slechts om een oproep. De consument doet tenslotte nog altijd wat hij wil.

Overigens zie ik geen verschil met de door de brede Vlaamse beweging decennialang gesteunde gelijkaardige acties ten gunstige van Vlaamse handelaars in het verfranste Brussel.

Beseft u dat de vlaamse bevolking fel aan het vergrijzen is? Wie denkt u dat de lasten van de vergrijzende vlaming zal moeten betalen. Ja inderdaad de verguisde jonge actieve migrantenbevolking. Of hoe ziet u de toekomst in? Hoe denkt uw partij het vergrijzingsprobleem op te lossen?
Het is een fabeltje dat men met immigratie de vergrijzing oplost. Men bestendigt immers het probleem (tenzij de nataliteit plots sterk zou stijgen). Om de basis van de bevolkingspyramide voldoende breed te houden, moet men immers steeds weer immigranten aantrekken. Dat is niet onze optie, omdat wij de mens zien als meer dan een loutere werkkracht. Mensen zijn ook wezens met een sociale, culturele en godsdienstige achtergrond, die zij niet zomaar afwerpen als ware het een jas. De oplossingen voor de vergrijzing liggen elders. Men moet de pensioenen zoveel mogelijk onfhankelijk maken van de bevolkingspyramide. Als iedereen voor zijn eigen pensioen afdraagt, is er geen probleem. Maar dat vergt een overschakeling van het huidige repartitiestelsel voor het wettelijk pensioen naar een kapitalisatiestelsel (pensioenfondsen). Uiteraard vormt die overgang een financieel probleem (de huidige gepensioneerden moet natuurlijk hun pensioen blijven krijgen). Maar dat is een eenmalige kost. Daarna is het probleem van de vergrijzing voor wat de pensioenen betreft, bedwongen.

Om de kosten van de pensioenen in te dammen zijn evenwel ook andere maatregelen nodig. Zo is het absoluut noodzakelijk dat mensen langer werken. De gemiddelde werkelijke pensioenleeftijd is 57 jaar. In onze buurlanden ligt dat hoger. Die leeftijd omhoog krijgen moet niet alleen door inperking van het brugpensioen, men kan de bedrijven bijvoorbeeld ook fiscaal stimuleren om oudere werknemers in dienst te houden.
Het 'immigratie moet'-praatje is dus ietwat kortzichtig.

Waar blijft de democratie in Halle-Vilvoorde. ? Al jaren hebben we een pseudo-arrondissement dat de grenzen van gewesten overschrijdt en dat al lang opgesplitst moest zijn. Waarom moet dit in dossier het oordeel van het Vlaams parlement, het oordeel van de burger, het oordeel alle burgemeesters uit Halle-Vilvoorde, het oordeel van zelfs het arbitragehof wijken ?
Wanneer gaat de stem van de burgers van Halle-Vilvoorde eindelijk eens op dezelfde manier en volgens dezelfde democratische wetten gelden als elders ?

Uiteraard waren wij op de betoging in Halle (ook al slaagde de VRT er niet in om ons in beeld te brengen). De hele partijtop was er, zowat alle nationale mandatarissen en duizenden militanten.

Al enkele legislaturen dien het Vlaams Blok (Kamerlid Bart Laeremans) een eigen voorstel in voor de splitsing van het kiesarrondissement. De filosofie achter dat voorstel is dat de kieskring gesplitst wordt voor Franstaligen, maar dat een band met de Brusselse Vlamingen wel behouden blijft. Een asymmetrische constructie, die misschien vragen oproept, maar geoorloofd kan zijn. Ook het Arbitragehof laat daar ruimte voor.
Men hoort thans veel zeggen dat de splitsing Vlaamse zetels kost. Dat is mogelijk, maar dan moet ook maar eens iets gedaan worden aan de scheefgetrokken verdeling van zetels over de verschillende kieskringen. De Waalse kieskringen zijn daar bevoordeeld, zodanig dat een Vlaamse zetels meer stemmen 'kost' dan een Waalse (en Waalse partijen met minder stemmen toch meer zetels kunnen halen). Als dat wordt rechtgetrokken, wordt het verlies door de splitsing van BHV, ruimschoots gecompenseerd.

1. Waarom voert men al die heisa over het blok , waarom behandelt men het blok alsof het een partij van gevaar is?
2. Waarom zou het blok geen samenwerking uitvoeren tussen de partij van abou jah jah een het blok ?
3. Waarom is het blok tegen het koning huis ?
4. Waarom zou er geen hechte band zijn tussen de vlaamen een de walen zijn, staat toch op de paspoort "ťťn dracht maakt macht", waarom willen jullie liever verdeling dan samen zijn ?

1. Er zou inderdaad geen verschil mogen zijn tussen de behandeling van het Vlaams Blok en de andere partijen. Dat is niet democratisch. Dat gezegd zijnde, bestaat er natuurlijk wel een verschil tussen ons de anderen wat politieke standpunten betreft. Niet onze methode is verschillend (zoals bij andere partijen bestaat die uit het democratisch debat, in het parlement en daarbuiten). Onze doelen (dus onze politieke standpunten) zijn dat wel.

2. U maakt wellicht een grapje.

3. Een monarchie is hoe dan ook al niet democratisch. Erfopvolging is niet meer van deze tijd. Bovendien is in de Belgische context de monarchie een stoorzender op de weg naar Vlaamse onafhankelijkheid. Zoals de monarchie al 170 jaat lang elke eis voor meer Vlaamse autonomie argwanend heeft bekeken, en waar mogelijk heeft tegengehouden.

4. Het is eerder 'Union fait la farce'. De tweespalt tussen Vlamingen en Walen gaat allang niet meer over taalkwesties. Er is bijna geen beleidsdomein meer waar beide groepen niet tegenover elkaar staan. Er bestaan aan beide zijden van de taalgrens fundamenteel verschillende visies op het organiseren van de samenleving. Dat is niet langer houdbaar en verlamt het beleid. We zouden beter elk onze eigen weg gaan. Dat is in het voordeel van Vlaanderen, maar ook in dat van WalloniŽ.

Op grond van publicaties (sommige al vrij oud) en een aantal andere dingen zijn die vzw's van het VB veroordeeld. Eigenlijk gaat hiermee een doos van pandora open:
- Politiek geÔnspireerde verenigingen zijn geen uitweg meer om "discriminerende" motieven te verbergen.
- Teksten, ook al zijn ze oud en distantiŽert men zich ervan, blijven bewijskracht houden.
- Bij de veroordeling werd geen onderscheid gemaakt over welke van de vzwís nu verantwoordelijk is voor ťťn of andere tekst.
- Als de ene veroordeeld wordt, dan is het ook maar logisch dat andere soortgelijke gevallen volgen en volgens dezelfde criteria beoordeeld worden.

Om een beetje de vragen te bundelen zou ik het volgende willen antwoorden:
Ik ben voorstander van de vrije meningsuiting. Mensen moeten de kans hebben om hun mening - ook al ben ik het niet met deze meningen eens of vind ik een mening smakeloos of ongepast - te uiten. Men mag geen opinies vervolgen. Ik ben er dus geen voorstander van om bepaalde blaadjes zoals Carrefour te verbieden, ook al ben ik het er volledig mee oneens.

Om op de laatste vraag te antwoorden, kan ik u zeggen dat een procedure voor het Hof in Straatsburg niet opschortend werkt. Als Cassatie niet verbreekt, zullen we wel genoodzaakt zijn om een of ander initiatief te nemen om het voortbestaan van ons gedachtengoed niet verloren te laten gaan.

Wat vindt u van het voorstel van Marc Van Peel om de minimuminkomens te weigeren in bepaalde stadsdelen.
Het voorstel van Van Peel komt uit Rotterdam. Eerlijk gezegd geloof ik daar niet echt in, omdat het de problemen vermomd. Men heeft het over 'armen' om het niet over 'illegalen' of 'onaangepaste vreemdelingen' te hebben. Nochtans komen de onhoudbare toestanden in bijvoorbeeld Antwerpen-Noord vooral voort uit het verblijf van bijvoorbeeld 10.000 illegalen in de wijk. Daar moet eerst werk van gemaakt worden.

Het streven naar een sociale mix staat in elk partijprogramma. Maar de meeste partijen zijn slecht geplaatst om daar trots mee uit te pakken (vooral de SP.A en de CD&V niet). Wie waren decennialang de kampioenen van de sociale wijken en de sociale woonblokken? Veel daarvan zijn nu verworden tot haast onleefbare getto's. Pas nu tracht men sociale woningbouw kleinschaliger aan te pakken, maar ook dat is niet genoeg. Woningbouw is tijdrovend, en die tijd hebben we niet (immense wachtlijsten).

Het Vlaams Blok is dus eerder voorstander van het renoveren van woningen die door de sociale huisvestingsmaatschappijen gekocht worden op de privťmarkt en van een systeem van huurcheques. Op die manier kunnen mensen een huis huren in een 'betere' wijk. Die maatregelen komen niet alleen de sociale mix ten goede, maar hebben ook een gunstig effect op de leegstand in onze steden. Bovendien kunnen de wachtlijsten sneller worden weggewerkt.

Stel dat U het alleen voor 't zeggen had. Wat zijn dan de voorstellen van uw partij om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat. Hoe de economie stimuleren, zonder dat dit de overheid nog eens fortuinen kost ?
Er moet natuurlijk zeer veel gebeuren om de economie terug aan te zwengelen. Vele factoren heeft de overheid ook zelf niet in de hand. Maar voor het Vlaams Blok zijn er wel enkele speerpunten in ons economisch programma die essentieel zijn o.a. voor jobcreactie.

1) Verlaging loonkost:
In 2001 lagen de totale loonlasten voor een alleenstaande kinderloze werknemer maar liefst 34% boven het EU-gemiddelde. Volgens een recentere studie (januari 2003) van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn zou het verschil echter nog groter zijn. Om enigszins terug concurrentieel te worden moeten deze lasten dan ook sterk dalen. Op de ranglijst van de landen met de hoogste belastingsdruk steeg BelgiŽ in 2002 trouwens van de vierde naar de tweede plaats. Terwijl de meeste rijke landen de fiscale en parafiscale druk verlaagden, verhoogde in 2002 bij ons de fiscale en parafiscale druk van 45,8 tot 46,2 procent van het BBP. Dat blijkt uit cijfers van de OESO. Dit land boert er wat concurrentiepositie betreft op achteruit. En degelijke lineaire loonlasten verlaging kan hier dus iets aan doen.

2) Vennootschapsbelasting: lagere tarieven, afschaffing aanvullende crisisbelasting: De recente hervorming van de vennootschapsbelasting blijkt enkel een ordinaire vestzak-broekzak-operatie te zijn. Wegens de voorwaarde van budgettaire neutraliteit wordt de daling van de tarieven gecompenseerd door een vermindering van de aftrekmogelijkheden, nieuwe lasten en gewijzigde boekhoudregels. Voor het Vlaams Blok moeten de tarieven verder dalen en moet de crisisbelasting eindelijk volledig afgeschaft worden. Communautaire scheeftrekkingen, zoals de nieuwe transfer naar WalloniŽ als gevolg van de afschaffing van de aftrekbaarheid van milieuheffingen, moeten onmogelijk worden

3) Het BTW-tarief van 21% is ťťn van de hoogste van Europa. Een verlaging van de BTW is niet enkel in de horeca nodig. Het nominale tarief moet in elk geval gevoelig dalen. Dit zijn slechts enkele punten die we ter zake naar voor schuiven. Maar het Vlaams Blok heeft uiteraard heel wat meer voorstellen om te pogen de economie aan te zwengelen. Het is essentieel dat het werkgelegenheidsbeleid voledig overgehelveld wordt naar de gewesten. De economische noden van Vlaanderen en WalloniŽ zijn dermate aan elkaar tegengesteld dat een effectief federaal beleid onmogelijk is.

Graag uw persoonlijke visie en niet van het VB alleen. Steunt u het oude 70 PP 'moreel' nog , integenstelling tot de heer Dewinter ?
Het zogenaamde 70 punten-plan dateert van begin jaren '90. De maatschappelijke context is dermate veranderd, dat een dergelijk plan niet meer aan de samenleving van vandaag beantwoordt. Het is opvallend dat men steeds met dit zelfde argument terug aan de oppervlakte komt. Alsof een partij geen enkel programmapunt of een of andere oude tekst mag wijzigen. Moet ik er dan vanuit gaan dat de Socialistische partij nog steeds tegen het vrouwenstemrecht is?

We zitten met een torenhoge (269 Mjd Euro) staatschuld die moet afbetaald worden volgens Maastricht-afspraken en dat betekent jaarlijks een zodanig grote hap in onze begroting (ongeveer 1/3 in 2003) dat er geen financiŽle ruimte is voor een bedrijfsgunstiger en werkgunstiger klimaat en heel wat andere nuttige (en zelfs noodzakelijke) dingen. Wat zou U concreet hieraan hieraan doen mocht U het voor het zeggen hebben ?
Uw analyse is volkomen juist. Somber inderdaad, maar we staan er dan ook niet goed voor.
Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Eťn ding weten we zeker: het roer moet grondig worden omgegooid.
Laat mij beginnen met te zeggen dat wij oplossing enkel op Vlaams niveau zien, waarbij de geldstroom naar WalloniŽ is opgehouden. Die extra financiŽle ruimte van zo'n 10 miljard euro per jaar is broodnodig. Tot dan mogen tekorten op de federale begroting kunnen niet blijvend op Vlaanderen afgewenteld worden. WalloniŽ moet verplicht worden (zolang de huidige staatsvorm bestaat) zijn gedeelte bij te dragen.
Structureel stellen wij onder meer het volgende voor:

- het Zilverfonds bevordert de begrotingsdiscipline niet en zal op termijn de schuld doen toenemen. De absolute (netto-)schuld moet afgebouwd worden. Dit is enkel mogelijk via de opbouw van overschotten op de begroting. En dat betekent, hoe je het ook draait of keert: besparen. Zo is een jaarlijkse groei van de uitgaven in de sociale zekerheid van 4,5% (zoals nu) onhoudbaar. Iedreen weet dat (en zeker van de Lanotte en vandenbroucke) maar electoraal is het niet lonend om de waarheid te zeggen.

- Vlaanderen moet eigen pensioenfonds opbouwen, bestaande uit gediversifieerde portefeuille (dus niet enkel staatobligaties, zoals met het Zilverfonds). Ideaal voor de pensioenen zou zijn ze onafhankelijk te maken van de bevolkingspyramide door zuiver te werken met een kapitalisatiesysteem, ook voor het wettelijk pensioen. Het probleem verplaatst zich dan wel enigszins, omdat de overgangsperiode van het huigie repartitiestelsel naar het nieuwe moet worden gefinancierd. Maar als we daar in slagen, zijn alvast de pensioenen voor de toekomst gered. Ieder betaalt namelijk zijn eigen pensioen.

- Gratis bestaat niet, het kost de samenleving handenvol geld. Welke doelgroep wat gratis krijgt van welke minister-weldoener, is voor de bevolking perfect duidelijk. Wie het hele verhaal betaalt, is doorgaans veel minder zichtbaar. ďHet gratis-verhaal betreft dus een politiek risicoloze methode om aan herverdeling te doen zonder het kind bij naam te noemen.Ē (Peter Naert in De Tijd, 06.02.2004)
Cruciaal in het gratis-verhaal is ook de vraag of de specifieke doelgroepen wel recht hebben op dat voordeel. Volgens de SP.A natuurlijk wel, die daarvoor een hele rits sociale redenen aanhaalt. Maar precies diezelfde sociale redenen kan men aanhalen om het gratis-verhaal te kelderen. Waarom zouden ouderen gratis moeten rijden met de bus, als twee derden van hen, van zodra ze in een rusthuis terecht komen, de kosten daarvan niet kunnen betalen? Dat is ťťn voorbeeld, maar er zijn er vele: in de hele sociale sector is het geldtekort nijpend en ontstaan er mensonwaardige toestanden. Ondertussen wordt het belastinggeld verbrast om electorale cadeaus uit te delen aan groepen die dat veel minder nodig hebben. Zo is het een raadsel waarom pendelaars (een ander voorbeeld) gratis naar Brussel moeten kunnen sporen. Zij hebben er toch het geld voor? De aangehaald reden (effect op de files) is verre van bewezen. De meeste pendelaars reisden immers al met de trein. Maar het geld dat daaraan besteed wordt, kan elders niet gebruikt worden. Met precies sociale dramaís tot gevolg!

Waar men de SP.A in verband met Ďgratisí mee rond de oren moet slaan, is de onverantwoordelijkheid van dat verhaal. Men gebruikt geld om cadeaus uit te delen, terwijl het water ons allemaal aan de lippen staat. Er is ook een grote inconsequentie tussen de vrije tribune van Vande Lanotte en Vandenbroucke die oproepen tot bezinning en fundamentele veranderingen, en het populistische gedaas van Stevaert.

Typisch links aan het gratis-verhaal is dat het een instrument is om het keuzegedrag van Ďde mensení te sturen naar (in de ogen van de socialisten) maatschappelijk wenselijk gedrag. ďWie doet wat Stevaert zegt, wordt daarvoor beloond,Ē zegt Trends (02.10.2003). Stevaert probeert daarmee ook een aantal overheidsdiensten te promoten. Uiteindelijk is het dan toch weer de staat die iedereen aan het handje houdt. Het valt alleen minder op. Een begrijpelijk voorbeeld:

Stel, een bejaarde krijgt een pensioen van 1000 euro, daarenboven mag hij gratis met de bus (een tegenwaarde van 100 euro). Makkelijker en logischer zou zijn: hou uw openbaar vervoer betalend en geef die bejaarde een pensioen van 1100 euro. In geld is er voor die bejaarde geen verschil (en qua maatschappelijke kost ook niet). Alleen kan de bejaarde ervoor kiezen om de 100 euro aan iets anders te besteden dan aan openbaar vervoer. In het gratis-verhaal van Stevaert kan hij dat niet. Daar zit dus het sturend (of betuttelend) effect.

- los van de schuldafbouw door overschotten op de bergoting, moet toch ook werk gemaakt worden van lastenverlaging en lastenverschuiving. De fiscale en parafisclae druk is torenhoog in dit land en moet naar omlaag (zo bedraagt de belasting op arbeid 43% van de totale loonsom (2001)
Van de 15 EU-landen ligt enkel in Finland en Zweden ldat percentage hoger). Aan de loonkosten in het algemeen moet dringend iets worden gedaan, daarover is iedereen het eens. De loonkost van laaggeschoolden is daarbij prioritair. Zij komen nu veel te weinig aan de bak. Het gevolg is wel dat de productiviteitsgraad van de werknemers stijgt, maar dat de activiteitsgraad zeer laag is (na ItaliŽ en Griekenland het laagst in heel de (oude) EU). Bovendien grijpen de vakbonden juist de hoge productiviteit aan om telkens weer looneisen te stellen. Een spiraal die de problemen alleen maar op de spits drijft.

Het tarief van de vennootschapsbelasting moet ook alvast dalen tot 30% (zoals onder andere Voka vraagt). Op die manier wordt de rendabiliteit van de ondernemingen positief ondersteund. Op termijn moet het tarief drastischer naar omlaag. Ierland heeft een aanslagvoet van slechts 12,5%. Nederland, Portugal en Oostenrijk plannen ook een verlaging. Volgens adviesbureau PricewaterhouseCoopers zou de Belgische economie pas echt aantrekkelijk worden bij een vennootschapsbelasting van 15%.

Er moet ook een lastenverschuiving komen. Volgens Theo Peeters, prof. emeritus van de KU Leuven en voorzitter van de vergrijzingscommissie, is de fiscaliteit in BelgiŽ scheefgegroeid. In de jaren í70 kwam 40% van de belastingopbrengsten uit de directe fiscaliteit, en 60% uit de indirecte. Nu is dat omgekeerd. Daardoor is de belasting op arbeid veel te hoog. Peeters stelt: ďMen moet niet het creŽren maar het consumeren van welvaart belasten.Ē Voorwaarde voor een hogere fiscaliteit op de consumptie is wel dat de prijsverhogingen uit de index worden gehaald (wat politiek moeilijk te verkopen is). Vooral de socialisten zijn voorstander van hoge directe belastingen, omdat ze herverdelend werken.

Een hogere werkgelegenheidsgraad is in elk geval een grote prioriteit. Maar 200.000 jobs kolen er niet vanzelf, ook al zegt Verhofstadt nog honderd keer dat ze er zullen komen.

- er stelt zich natuurlijk ook een probleem met de werkelijke pensioenleeftijd. Die ligt nu op 57 jaar. 65 jaar is het streefdoel. Er zal dus langer moeten gewerkt worden. Dat het brugspensioen fors zal moeten afgebouwd worden, is daarbij evident.

- Een fiscale amnestie mag enkel overwogen worden als de oorzaak van de kapitaalvlucht (de hoge belastingdruk) aangepakt wordt. Zoniet is er geen enkele garantie om toekomstige kapitaalvlucht tegen te houden of te ontmoedigen. De Europese spaarrichtlijn is daarenboven nog lang niet goedgekeurd. De EBA mag onder geen beding de voorbode van een inkomstenkadaster vormen met het oog op nieuwe belastingen.

- en dan zijn er nog een aantal zaken waar men niemand nog over hoort praten (ook de liberalen niet). Het beperken in tijd van werkloosheidsvergoedingen, bijvoorbeeld. Nochtans recent ingevoerd in Duitsland door de socialisten. Of over de waanzin dat de vakbonden 'den dop' mogen uitkeren, wat hen niet alleen een aardige stuiver intrest oplevert, maar ook nog eens een riante vergoeding voor gemaakte administratieve kosten. Om nog te zwijgen van de geforceerde klantenbinding die de vakbonden daarmee bereiken. Of over het feit dat via de vakbondspremie de overheid in bijna alle gevallen de ledenbijdrage van gesyndiceerden geheel of gedeeltelijk betaalt.

Dit forum is natuurlijk niet de geschikte plaats om heel uitgebreid in te gaan op uw vragen. Ik hoop wel dat ik een aantal mogelijke oplossingen heb aangereikt. Waarom zulke oplossingen nooit werden uitgevoerd: ik denk dat de onevenredig grote macht van de PS en de FGTB daar voor veel tussenzit. Alsook het feit dat de Walen voor hun geldverslindende 'heilstaat' altijd weer kunnen rekenen op Vlaanderen. En de Vlaamse partijen geven telkens weer toe omwille van het Belgische belang. Wie doorbreekt die vicieuze cirkel?

Lees miijn bijdrage in de debatklub op deze webstek: http://forum.politics.be/viewtopic.php?p=473499 . Daar ben ik mee bezig en daar wil ik naartoe. En jij?
Ah, het Europa der Volkeren of het Europa der Culturen... Het is een ideaal dat ook veel Vlaams-nationalisten koesteren. Men moet echter niet naÔef zijn: de kans dat gans Europa ooit hertekend zal worden volgens culturele lijnen, is eerder klein.

Laten wij alvast beginnen met BelgiŽ op te doeken, zodat Vlaanderen als lidstaat tenminste kan meespreken op het Europese forum. Dat daarna de banden met Nederland nauwer moeten aangehaald worden, is evident. Twintig miljoen Nederlandstaligen trekken in een heleboel kwesties best aan ťťn zeel.

Voor het overige zijn wij van mening dat Europa zich met culturele zaken best niet bemoeit. Dat kan alleen maar tot eenheidsworst leiden, en tot dominantie van het Engels, zoals wij bij het hoger onderwijs (Bologna) nu al zien. Het heeft geen zin dat Vlaanderen BelgiŽ achter zich laat om te belanden in een nog grotere nachtmerrie. Vandaar dat wij het federale Europa afwijzen en kiezen voor een losser confederaal model.

1) Welk effect heeft de veroordeling in Gent eigenlijk gehad op het ledenaantal ? Meer, minder ? En hoeveel ?
2) Wat zal er gebeuren met de petitie voor vrije meningsuiting die werd opgestart na het arrest ?
3) Indien cassatie het arrest niet zou verbreken, zal het Vlaams Blok een nieuwe partij oprichten?

Het arrest van Gent heeft inderdaad het ledenaantal positief beÔnvloed. Dat komt omdat het arrest de bevolking zo tegen de borst stuit. Maar dat is geenszins een reden om vrolijk te worden. Daarvoor is het arrest een te grote aanslag op de vrije meningsuiting. Wat een eventuele nieuwe partij betreft, wil ik niet te ver vooruitlopen. Laten we eerst maar Cassatie afwachten. Maar u mag op uw twee oren slapen dat het gedachtengoed van het Vlaams Blok niet zal verdwijnen

Zou u uw doeleinden eens kort kunnen situeren? Waarin wil het Blok zich versterken, individueel als partij en in de relatie tot de andere partijen...
Het doel van elke politieke partij is om haar programma te realiseren. Uiteraard zal geen enkele partij daar ooit helemaal in slagen. Maar zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid kunnen partijen het beleid in een door hen gewenste richting sturen.

Ook het Vlaams Blok poogt te wegen op het beleid en dat lukt ons aardig, ook al worden er nooit concrete wetsvoorstellen of voorstellen van decreet van onze partij goedgekeurd. Wel mag u er zeker van zijn dat de andere partijen bij alles wat ze doen en bij de meeste beleidsdaden die zij stellen, onze partij in het oog houden. Dat geldt uiteraard vooral voor de Vlaamse partijen, omdat zij het tegen ons moeten opnemen in het electorale veld. De Franstalige hebben daar minder last van (tenzij in Brussel). Vandaar dat het vreemdelingenstemrecht er toch is gekomen, ondanns het feit dat de Vlaamse partijen (op de SP.A na) dat niet zagen zitten (uit vrees voor het Vlaams Blok).

Ook voor het Vlaams Blok zijn er een aantal hoofdzaken: - een onafhankelijk Vlaanderen
- meer veiligheid voor de bevolking
- een beter (en dus strenger) vreemdelingenbeleid
- een gedurfder sociaal-economisch beleid met minder lasten
Als wij op deze zaken resultaat kunnen boeken, zouden wij al heel tevreden zijn...

Als jij het voor het zeggen had verbood je dan kleine linkse partijen zoals de pvda en de lsp en wat doe je met hun subsidies van hun mantelorganisaties bv blokbuster en anti-imperialistische bond
Ik ben onvoorwaardelijke voorstander van vrije meningsuiting. Die vrije meningsuiting geldt vanzelfsprekend ook voor al degenen met wie ik het niet eens ben. Voor mij mogen er dus gerust communistische en/of extreem-linkse organisaties en partijen bestaan. De Vlaamse kiezer is wel verstandig genoeg om zelf verstandige keuzes te maken en het kaf van het koren te scheiden.
Mag ik daar trouwens aan toevoegen dat de onverdraagzaamheid in de realiteit systematisch gepredikt wordt door die extreem-linkse organisaties.

Komt er ooit een plaats voor het VB in een, en laat ons de opiniepeilingen even volgen, christen-democraat-geÔnspireerde regering? Wat is uw houding tov CD&V? en wat denkt u van de doorgedreven conservatieve houding van onze democraten?
Uiteraard zijn er partijen waarmee het Vlaams Blok een coalitie zou kunnen vormen. Maar als dat gebeurt, zal dat op basis zijn van een breekpuntenprogramma dat het Vlaams Blok bij eventuele onderhandelingen naar voor zal schuiven. Het Vlaams Blok zal dus niet in een regering stappen waar er niets van onze essentiŽle punten overblijft. Overigens zal het Vlaams Blok op federaal niveau enkel in de regering stappen die de Belgische boedelscheiding regelt. De laatste Belgische regering dus.

Maar het Vlaams Blok staat niet te springen om kost wat kost in een regering te stappen. Bij het Vlaams Blok staat de verwezenlijking van de essentiŽle punten van ons programma op de eerste plaats. En als wij onze punten beter kunnen aanbrengen vanuit de oppositie zullen we daar ook geen probleem over maken. De jongste jaren hebben afdoende aangetoond dat we de enige echte oppositie zijn.

Effect van het gemeentelijk migrantenstemrecht. Mogelijke verfransing in Brussel en de rand.
Hoe schat U nu die zaak in ? Uw commentaar graag
In principe is het niet onmogelijk dat het migrantenstemrecht ooit geschrapt wordt. Wat zijn de stappen die U / uw (toekomstige) partij hier mogelijk voor onderneemt ?

Het effect van het gemeentelijk vreemdelingenstemrecht wordt inderdaad door de Vlaamse partijen onderschat. Vlaams Blok-kamerlid Bart Laeremans heeft meermaals geprobeerd om de cijfers voor Brussel in de media te krijgen. Maar veel cijfers heb je niet nodig als je weet dat bij de allochtone bevolking in Brussel 99% zijn identiteitspapieren in het Frans aanvraagt.
Ook hebben we de berekening gemaakt voor andere steden. In Antwerpen gaat het al snel om 3 zetels of meer en in Gent 2 of meer. Als je dan weet dat de meerderheid in Gent maar 1 zetel op overschot heeft, kan dit een wezenlijk verschil uitmaken.

Samengesteld door Keltoum Belorf

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons