Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Marijke Dillen (Vlaams Blok)

"Dankzij een familiale introductie in de politiek bekleedt ze al jaren een mandaat. Vandaag is ze Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok. De partij is ze toegewijd om haar volledige programma en omdat het volgens haar de enige partij is die een goed alternatief is voor het jarenlange wanbeleid van paars. Wat ze zou veranderen en hoe haar aanpak zou zijn, kon u haar allemaal vragen tijdens de forumweek."
Marijke Dillen (Vlaams Blok) trad enkele weken geleden in gesprek met de burger. Een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Dankzij een familiale introductie in de politiek bekleedt ze al jaren een mandaat. Vandaag is ze Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok. De partij is ze toegewijd om haar volledige programma en omdat het volgens haar de enige partij is die een goed alternatief is voor het jarenlange wanbeleid van paars. Wat ze zou veranderen en hoe haar aanpak zou zijn, kon u haar allemaal vragen tijdens de forumweek."
Marijke Dillen (Vlaams Blok) trad enkele weken geleden in gesprek met de burger. Een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden.Enkele satellieteenheden van het Vlaams Blok zijn veroordeeld wegens racisme, onder meer op basis van partijprogramma's. Hoe voelt u zich daarbij?
Ondanks het arrest van het Hof van Beroep te Gent zal ik me met des te meer overtuiging inzetten voor mijn partij, het Vlaams Blok, en zal ik met de volle kracht van mijn overtuiging het programma uitdragen en verspreiden, dit zeker met het oog op de verkiezingen van 13 juni, waar ik mee zal helpen het Vlaams Blok aan de zoveelste overwinning te helpen.

Wat heeft het Vlaams Blok (en u in het bijzonder!) de laatste tijd gedaan om de Vlaamse Onafhankelijkheid te realiseren? (als ik me niet vergis is de Vlaamse Onafhankelijkheid hét belangrijkste thema van uw partij)
In ons verkiezingsprogramma dat inmiddels door de partijraad werd goedgekeurd, wordt uitvoerig aandacht besteed aan het thema 'Vlaamse onafhankelijkheid', waarbij onze standpunten gedetailleerd worden weergegeven.
Dit programma werd op 15 mei officieel voorgesteld. Uitgangspunt hierbij is het principe dat Vlaanderen geen nood heeft aan bijkomende nieuwe staatshervormingen maar aan een echte staatsvorming.
Aangezien het Vlaams Parlement rechtstreeks verkozen is, en dus de legitieme vertegenwoordiger van het Vlaamse volk, kan en moet het Vlaams Parlement de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen.
Wij hebben middels talrijke interpellaties en tussenkomsten in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de Vlaamse regering steeds opnieuw opgeroepen zich kordater en assertiever op te stellen bij de verdediging van de Vlaamse belangen in het algemeen en de Vlaamse belangen van Brussel en de Rand in het bijzonder.
Het Vlaams Blok heeft de voorbije jaren talrijke voorstellen van resolutie en moties ingediend. Deze worden helaas door alle andere partijen steeds weggestemd.
Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de overtredingen van de taalwetgeving.
Eveneens hebben we een ontwerp van Vlaamse grondwet uitgewerkt.
Zoals U evenwel weet, zijn de bevoegdheden van het Vlaams Parlement terzake beperkt en blijft de bevoegdheid betreffende de staatshervorming - helaas - een federale materie.
Een volledig overzicht kan U vinden op de website van het Vlaams Parlement.

Het gemeentelijk stemrecht voor migranten werd enkele weken goedgekeurd in het parlement. Zal dit volgens u leiden tot een verdere verfransing van de hoofdstad. In principe is het niet onmogelijk dat het migrantenstemrecht ooit geschrapt wordt. Wat zijn de stappen die U / uw partij hier mogelijk voor onderneemt ?
Het Vlaams Blok heeft zich steeds gekant tegen gemeentelijk stemrecht voor migranten.
De teksten van al de tussenkomsten zijn bij ons te verkrijgen.
Wat Brussel betreft zal dit inderdaad leiden tot een bijkomende verfransing.
Wij zullen dan ook in de toekomst met alle mogelijke wettelijke middelen waarover we beschikken in het federale Parlement zoveel mogelijk inspanningen leveren om opnieuw het stemrecht te wijzigen.

Wat is uw visie op alternatieve energie en het huidige energiebeleid?
Het Vlaams Blok is tegenstander van de sluiting van kerncentrales. Vlaanderen kan zich niet permitteren zijn energieproductie te beperken. Kunnen beschikken over voldoende en betaalbare energie is van levensbelang, zowel voor de burger als voor de industrie. Zonder kernenergie zou de prijs van elektriciteit trouwens aanzienlijk stijgen, bijvoorbeeld.

Wat vindt u van dit voorstel: schaf de riante parlementaire wedden af en geef enkel een leefloon. Of bent u er mee akkoord dat vele parlementairen nu hun zakken vullen zonder iets te nuttigs te doen?
Het is niet omdat sommige politiekers over de schreef zijn gegaan dat iedereen over de zelfde kam dient te worden geschoren.
Vele politiekers doen hun best om de idealen die hun partij vooropstelt zo goed mogelijk te verdedigen.
Ik kan u in ieder geval garanderen dat al mijn collega's van het Vlaams Blok hun uiterste best doen om het programma op basis waarvan ze verkozen zijn, zo goed mogelijk te verdedigen.

Is uw partij voorstander van een nultolerantie voor drugs?
Het Vlaams Blok is inderdaad voorstander van een harde aanpak van de drugsproblematiek. Maar dan in het bijzonder gericht op de dealers.
Een kleine gebruiker verdient een nieuwe kans en zijn toekomst dient niet in gevaar te worden gebracht door een beperkt druggebruik.
Belangrijk evenwel is dat de druggebruiker zo goed mogelijk wordt begeleid en geholpen om van zijn/haar probleem af te geraken in het belang van zijn/haar gezondheid en van zijn/haar toekomst.
Maar ook hier is het Vlaams Blok bereid de nodige menselijkheid aan de dag te leggen. Repressie is immers geen oplossing.
Het Vlaams Blok hoopt enkel dat met een behoorlijk, goed onderbouwd en financieel ondersteund preventiebeleid zoveel mogelijk jongeren ervan worden overtuigd om kordaat "Neen" te durven zeggen tegen drugs.

Wat is het standpunt van het Vlaams Blok i.v.m. het homohuwelijk? En het adopteren van kinderen door homokoppels?
De bespreking van de adoptie door paren van gelijk geslacht is behandeld in het Vlaams Parlement. Het Vlaams Blok heeft zich hiertegen verzet.
Geen enkel wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit adoptierecht de belangen van het kind niet schaadt, integendeel.
Adoptie door een paar van hetzelfde geslacht is tegennatuurlijk. Het is voor het kind geen vanzelfsprekendheid om ofwel twee mama's ofwel twee papa's te hebben. Dit geeft aanleiding tot bijzonder moeilijke situaties.
In alle discussie betreffende kinderen, ook in de discussie betreffende het adoptierecht door paren van gelijk geslacht dient enkel en uitsluitend het belang van het kind centraal te staan.
Discussies betreffende ongelijkheden zijn in Vlaanderen een maatschappelijk taboe. Maar hoe moeilijk ook, mensen moeten trachten te leren leven met hun beperktheden. Ook paren van een gelijk geslacht. Het kan niet de plicht van de wetgever zijn dit te regelen.

Wat vindt u van het 70-puntenprogramma? Steunt u het?
Omdat sinds het uitwerken van het 70-puntenprogrammma en vandaag er een aanzienlijke evolutie heeft plaatsgehad en er zeer ingrijpende veranderingen zijn opgetreden in het maatschappijbeeld van Vlaanderen, heeft ook het Vlaams Blok haar standpunt aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
Ik denk dat het vanzelfsprekend is dat iedere politieke partij regelmatig haar standpunten en stellingnamen evolueert en aanpast waar nodig aan de gewijzigde omstandigheden. Ook dit is hier gebeurd.

In een interview verklaarde prof De Vleeschouwer, politicoloog, dat er nu een kans ligt voor het Vlaams Blok voor vernieuwing door de stichting van een nieuwe partij, nieuwe statuten, en een actualisering van het programma, misschien zelfs dat enkele kopstukken een stap opzij moeten zetten. Wat is uw mening hierover aangezien uw vader de stichter van het Vlaams Blok is?
Het Vlaams Blok zal er in eerste instantie alles aan doen om verder te kunnen blijven werken als Vlaams Blok. Er wordt cassatieberoep aangetekend en we blijven hopen dat het arrest van Gent ongedaan wordt gemaakt en dat gerechtigheid mag geschieden.
Het Vlaams Blok blijft haar programma trouw, in totaliteit.
Wanneer het Vlaams Blok in de toekomst dan toch nog zal gedwongen worden om van naam te veranderen, zullen we dit op dat ogenblik bekijken en de situatie evalueren.

Samengesteld door Nick Roskams

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons