Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Joris Van Hauthem (Vlaams Blok)

"Deze man combineert Vlaams Parlement met de Senaat (als 'Gemeensschapssenator'). Daarnaast zetelt hij ook als gemeenteraadslid in Lennik. Hij is persverantwoordelijke voor het Vlaams Blok en staat geregeld mee op de barricaden in de rand rond Brussel"
Onlangs was Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) onze forumgast. Gedurende een volledige week kon je hem al jouw vragen stellen. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Deze man combineert Vlaams Parlement met de Senaat (als 'Gemeensschapssenator'). Daarnaast zetelt hij ook als gemeenteraadslid in Lennik. Hij is persverantwoordelijke voor het Vlaams Blok en staat geregeld mee op de barricaden in de rand rond Brussel"
Onlangs was Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) onze forumgast. Gedurende een volledige week kon je hem al jouw vragen stellen. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden.

Wat zou het VB doen ivm de sociale zekerheid en de financiering daarvan?
Men kan geen sociaal beleid voeren indien de sociale zekerheid niet gesplitst wordt. Het is misschien een afgezaagd refrein, maar daarom niet minder actueel. Neem bijv. de gezondheidszorg. In WalloniŽ is men meer geneigd te streven naar een specialistengeneeskunde, terwijl in Vlaanderen men wil gaan naar een eerstelijnsgezondheidszorg. Dat zijn twee fundamenteel verschillende visies die dan ook hun eigen aanpak verdienen. Een eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij de huisarts centraal staat, is bovendien een pak goedkoper. Ook inzake bejaardenopvang liggen de visies tussen Vlaanderen en WalloniŽ mijlenver uit elkaar, net zoals bij het behandelen en begeleiden van werklozen. Een coherent beleid op Belgisch vlak is gewoon niet meer mogelijk.
De financiering dan. Vandaag wordt de sociale zekerheid louter en alleen gefinancierd door inkomsten uit arbeid. Dat is niet langer houdbaar. De financiering zou via de algemene middelen moeten gaan, zodat ook diegenen die hun inkomen niet uit arbeid halen, mee de sociale zekerheid financieren.

Wat zou het VB doen aan het belastingstelsel? Meer in het bijzonder de zware belastingen op arbeid. Die is nu zo 'n 65% ŗ 70% op de loonkost inclusief RSZ bijdragen.
Vlaanderen staat helaas nog steeds aan de kop wat de fiscale en parafiscale druk betreft. Het ondermijnt onze concurrentiepositie. Vooral de loonlasten voor de bedrijven zijn veel te hoog. Die moeten dringend naar omlaag. Dat kan, indien Vlaanderen over de eigen middelen beschikt die het zelf opbrengt, en niet zoals nu, jaarlijks 10 miljard euro ziet wegvloeien naar WalloniŽ. Men zal zeggen, daar zijn ze weer, maar het is wel de realiteit. Niemand zou zich op een dergelijk grootschalige manier laten bestelen, alleen de Vlamingen wel. En wie daar zijn mond over opendoet is meteen een egoÔst.

Hoe zouden de pensioenen worden verzekerd?
Het stelsel kan alleen maar gevrijwaard worden wanneer meer mensen aan de slag gaan en langer aan de slag blijven. Zonder economische draagkracht is geen sociaal beleid mogelijk. Het fiscaal aanmoedigen van pensioensparen is een bijkomend element. Op termijn zal men moeten gaan naar de kapitalisatiesysteem ipv een repartitiesysteem. Bovendien zijn de pensioenen van kleine zelfstandigen nauwelijks meer dan een aalmoes.

Hoe denkt het Vlaams Blok over ondernemingen en ondernemers?
Ze zijn en ze blijven de spil van onze welvaart. Over de loonlasten hebben we het al gehad. Maar ook hier dringt zich de splitsing op van het volledige tewerkstellingsbeleid. Niemand minder dan Mia De Vits, toen hoofd van het ABVV, is tot de conclusie gekomen dat de arbeidsmarkt en het economische landschap totaal verschillend zijn in Vlaanderen en WalloniŽ, en dus ook een aparte aanpak vereisen.
Men zal zich in de toekomst meer moeten toespitsen op de KMO's, die de motor blijven van onze economie. Vooral zij kreunen onder de hoge loonlast, de administratieve rompslomp en de regulitis. Eťn voorbeeldje maar : ik ken een gepensioneerde bediende-boekhouder. Die nu als zelfstandig boekhouder nog deeltijds aan de slag is. Welnu, die man moet per jaar x aantal uren les gaan volgen, of hij verliest zijn licentie om als boekhouder aan de slag te kunnen blijven. En dat na 48 jaar beroepsactiviteit als boekhouder!

Als Vlaanderen de Belgische wetten eerbiedigt, kan het dan zelfstandig worden? Moeten alle Vlaamse partijen niet solidair zijn en ťťnzijdig de onafhankelijkheid uitroepen?
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel roept het Vlaams Parlement, als legitiem vertegenwoordiger van het Vlaamse volk, de onafhankelijkheid uit, ofwel weigeren de Vlaamse partijen nog langer een federale regering te vormen. Dat laatste gebeurde in Tsjecho-Slowakije in 1992. Men kon daar geen federale regering meer vormen omdat de grootste partij in TsjechiŽ en de grootste partij in Slowakije zo'n uiteenlopende visies hadden over hoe het land moest bestuurd worden. Men is dan als grote mensen aan tafel gaan zitten en men heeft gezegd: laten we hier een ordentelijke scheiding organiseren. Wat ook gebeurd is, tot wederzijdse tevredenheid.

Wanneer gaat de stem van de burgers van Halle-Vilvoorde eindelijk eens op dezelfde manier en volgens dezelfde democratische wetten gelden als elders?
Wat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde betreft : is er een mooier voorbeeld van hoe BelgiŽ in elkaar steekt? Heel politiek Vlaanderen, van Vlaamse partijen over Vlaamse regering, Vlaams parlement, Vlaamse bestendige deputaties, Vlaamse gemeentebesturen zeggen dat het er nu eens van moet komen. Er is inderdaad geen enkele objectieve reden waarom Waalse partijen bij ons in Halle-Vilvoorde stemmen kunnen komen ronselen, terwijl het omgekeerde niet kan. Het is bovendien een ongrondwettelijke regel. Ondanks die vaststelling, komt de splitsing er niet, omdat de Franstaligen hun veto uitgesproken hebben en dreigen met een regeringscrisis. Zij vinden die kwestie dus wel een regeringscrisis waard, onze Vlaamse politici blijkbaar niet. Het zegt genoeg over wie hier de plak zwaait en over wie onderdanig wil knikken. Feit is dat de Franstaligen wel de moed van hun overtuiging hebben, het gros van de Vlaamse politici niet.
Er zijn nochtans mogelijkheden genoeg. Maak van uw overtuiging een breekpunt bij de regeringsonderhandelingen over de vorming van een federale regering. Stap niet een regering als wat belangrijk is niet is opgenomen is in een regeerakkoord. En tot slot : maak van dat Vlaams parlement eindelijk een breekijzer om de belangen van de Vlamingen (en daar behoort de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde zeker toe) ook op federaal vlak door te drukken.

Een blokkeringminderheid voor het VB zit er in. Maar wat doet U ermee? Het is duidelijk dat dan de Franstaligen als eerste het cordon gaan moeten doorbreken. Wat zijn de dingen die dan voor U op tafel moeten komen?
Als wij aan Vlaamse kant de meerderheid halen (wat nog zeer af te wachten valt, gelet op het kiessysteem waar de opiniepeilingen geen rekening mee houden), dan ligt voor ons het dossier van de toepassing van de taalwetgeving prioritair op tafel. De toepassing van de taalwetgeving op alle vlakken: administratie, gezondheidszorg (ziekenhuizen!), politie, gerecht... Indien de Franstaligen niet willen dat een wetgeving toegepast wordt die bestaat sinds 1963 maar nog nooit toegepast werd, integendeel altijd gesaboteerd werd, dan kan men zich afvragen wie de instellingen blokkeert: diegenen die een correcte toepassing van de bestaande wetgeving eisen, of diegenen die blijven weigeren de bestaande taalwetgeving, na veertig jaar!, correct uit te voeren.

Bent U voor amnestie voor elke collaborateur, ongeacht of het een naÔeve Oostfronter was die nergens spijt van heeft, of hij kampbewaker van Breendonk was, of jodentransporten naar Auschwitz moest begeleiden? Of vindt U dat eerherstel voldoende is?
Als we hebben over amnestie, dan moet men dat woord begrijpen in de politieke zin van zijn betekenis. Juridisch zal dat waarschijnlijk inderdaad neerkomen op eerherstel. Maar met eerherstel trek je ook niet alles recht. Iemand die maandenlang in een gevangenkamp heeft gezeten, zonder zelfs maar van iets beschuldigd te zijn geweest, komt er ook niet met eerherstel alleen. Net zoals de onderwijzer die werd ontslagen omdat hij op de lijst van de krijgsauditeur terecht gekomen was, ook al werd hij met rust gelaten en werd hem niets ten laste gelegd.

Wij vragen geen amnestie of eerherstel voor verklikkers en moordenaars, wel voor zogenaamde politieke delinquenten. In alle ons omringende landen heeft men dergelijke vorm van amnestie (o eerherstel zo u wilt),al heel lang toegepast. Ik begrijp dan ook niet waarom wat in Frankrijk, Nederland, de voormalige Sovjet-Unie ... decennia geleden kon, bij ons nog steeds onmogelijk is. Het debat wordt ook niet meer sereen gevoerd. Wie het woord "amnestie" nog maar uitspreekt, wordt meteen in de hoek geduwd van de kampbewaarders, meestal door mensen die niet gehinderd worden door enig historisch inzicht. Wie zich de moeite getroost de verslagen van Kamer en Senaat na te lezen uit de tweede helft van de jaren veertig en begin de jaren vijftig, die zal merken dat er toen reeds pleidooien gehouden werden voor een vorm van amnestie, ook door socialisten. Zij hadden immers de periode zelf beleefd, wisten beter dan wie ook dat tijdens de bezetting niet alles wit of zwart was, maar dat er veel grijs tussen zat, en merkten ook dat de repressie compleet uit de hand gelopen was. Vandaag is het debat opnieuw compleet verzuurd: wie voor amnestie is, is een nazi, wie tegen amnestie is, is een goede democraat. Dat beeld klopt niet, maar het maakt elke discussie onmogelijk. Wie weet verleent dit land, als allerlaatste in de rij, toch nog amnestie (of eerherstel zo u wilt), als het laatste repressieslachtoffer overleden isÖ

Hoe zou BelgiŽ er over pakweg 20 jaar uitzien wanneer het Vlaams Blok niet zou bestaan?
Ik ben madame soleil niet, en heb geen glazen bol. Maar indien het Vlaams Blok vandaag niet bestond, het zou moeten uitgevonden worden. Er zal altijd nood zijn aan een partij die de problemen onderkent, ze bij naam noemt, ze op de politieke agenda zet en de beleidspartijen er toe dwingt hiervoor oplossingen te zoeken. Overigens, ik hoop dat BelgiŽ binnen twintig jaar niet meer bestaat.

Stel het VB komt aan de macht en wil allereerst ťťn van haar belangrijkste punten realiseren: "eigen volk eerst"=> hoe bepaalt u objectief wie tot dat eigen volk behoort?
Uiteraard is het begrip "volk" niet te definiŽren in wiskundige termen. Het is wel een geheel van kenmerken (gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke waarden en normen...) dat ons onderscheidt van andere volkeren. Men zal toch niet ontkennen dat in dat opzicht Vlamingen nogal wat verschillen van pakweg Chilenen. Als we het hebben over het Chileense volk, waarom zouden we dan niet mogen spreken over het Vlaamse volk? Het heeft dus niets te maken met ras of huidskleur, het heeft te maken met de loutere vaststelling dat er nu eenmaal verschillende volkeren bestaan.

Nationaliteit (voor ons uiteraard de Vlaamse en niet de Belgische) is de meest objectieve parameter. Op voorwaarde natuurlijk dat men de nationaliteit niet degradeert - zoals nu helaas gebeurt - tot een louter administratieve formaliteit, die geen enkele binding meer heeft met de vraag of wie de nationaliteit vraagt ook daadwerkelijk tot onze gemeenschap, tot ons volk, wil behoren.
Het is precies omdat men het begrip nationaliteit compleet uitgehold heeft, dat men koortsachtig op zoek moet naar andere termen om vreemdelingen te benoemen. Zoals de term "allochtonen", waarmee men vreemdelingen bedoelt die wel onze nationaliteit hebben, maar eigenlijk vreemdeling zijn gebleven. Maar raakt er dus zelf niet meer aan uit. In elk land bestaat een onderscheid tussen mensen die de nationaliteit van dat land bezitten en mensen die die nationaliteit niet bezitten. Ook bij ons overigens : wie de Belgische nationaliteit niet heeft kan niet stemmen voor Kamer, Senaat of Vlaams parlement, kan geen overheidsambtenaar worden enz... Wie de nationaliteit wel bezit, bezit ook de volledige politieke rechten die dat land aan zijn onderdanen toebedeelt. Een voorbeeld : mijn tante woont al decennia lang in ArgentiniŽ. Zij heeft ervoor gekozen om de Belgische nationaliteit te behouden en niet de Argentijnse nationaliteit aan te nemen. Welnu, aan die keuze zijn gevolgen verbonden, die zij aanvaardt. Zij zal dus niet enerzijds de Argentijnse nationaliteit weigeren, en anderzijds op de Plaza de Mayo gaan betogen voor stemrecht.

"Eigen Volk Eerst" wil zeggen dat in Vlaanderen de Vlamingen op de eerste plaats komen. Net zoals een gezin eerst voor zichzelf zorgt en dan voor een ander. Het is in de huidige politieke context een aanklacht tegen het beleid van positieve discriminatie t.a.v. vreemdelingen en "allochtonen". Wie onze nationaliteit wil, kan die ook voor ons krijgen, maar alleen op voorwaarde dat men ook daadwerkelijk tot dat Vlaamse volk, tot die Vlaamse gemeenschap wil behoren en zijn lot met die gemeenschap wil verbinden. En, zoals gezegd, heeft dat laatste niets te maken met ras of huidskleur.

Hoe staat het VB tegenover grensarbeiders die in Nederland werken en welke inspanning zal de partij doen naar die mensen toe?
In het verleden hebben vooral onze Limburgse parlementsleden aangedrongen op een regeling met Nederland inzake fiscaliteit en sociale zekerheid. Er is al vooruitgang geboekt, maar Nederland moet natuurlijk ook meewillen.

Al tweemaal wordt rapmuziek in een slacht daglicht gesteld door jullie site. Er worden inderdaad niet in de deftigste taal gerapt en soms zijn de onderwerpen ook niet altijd even gepast. Maar in bijvoorbeeld bloederige deathmetal wordt ook heel wat ongepaste tal en onderwerpen gebruikt. Waarom richt uw partij zicht ťťnzijdig op rapmuziek?
Iedereen luistert uiteraard naar de muziek van zijn/haar keuze. Ik persoonlijk heb het helemaal niet begrepen op rap, maar dat is het punt niet. Maar als ik merk welke gewelddadige en ook vrouwonvriendelijke teksten via rap de wereld ingestuurd worden, dan heb ik daar inderdaad serieuze vragen bij. En als bij deathmetal ook het geval is, zoals jij beweert, dan heb ik daar hetzelfde gevoel bij.

Wat is uw motivatie om van BelgiŽ naar Vlaanderen te gaan?
Een Vlaamse staat is nodig omdat er te veel geld van Vlaanderen naar WalloniŽ gaat. De Vlamingen moeten van hun eigen welvaart kunnen genieten.
Vanuit volksnationalistisch oogpunt kan BelgiŽ niet blijven bestaan. Het 'Belgische' volk bestaat niet, omdat volkeren een gemeenschappelijke taal en cultuur hebben, en in BelgiŽ zijn er maar liefst drie talen, en evenveel culturen. Komt daar nog eens bij dat de twee grootste taalgroepen elkaar voortdurend een hak willen zetten, wat degelijk besturen totaal onmogelijk maakt.
Het Belgisch federalisme dat we nu kennen is er enkel gekomen om de Vlaamse meerderheid (de meerderheid van het getal) definitief aan banden te leggen, de politieke en vooral financiŽle belangen van WalloniŽ te vrijwaren en bijgevolg de gigantische geldstroom van Vlaanderen naar WalloniŽ in stand te houden. BelgiŽ is dus geen democratie meer: een Waalse minderheid (waarvoor Vlamingen niet kunnen stemmen) bepaalt uiteindelijk de politieke agenda, met als pervers effect dat WalloniŽ op heel wat gebieden een eigen beleid kan voeren op kosten van de Vlamingen. Bovendien is in dit land alles communautair geladen. Ook het dossier van de justitie, ook het dossier van verkeersveiligheid, ook het dossier van de mobiliteit, ook het dossier van de werkgelegenheid, gezondheidszorg... Zolang dit Belgisch beheerd blijft, komen we ofwel tot halfslachtige oplossingen, ofwel tot een compleet immobilisme, wat alweer niet goed is voor de mensen.

Europa: Europa erkent enkel lidstaten. Vlaanderen is een deel van de lidstaat BelgiŽ, en kan dus niet als dusdanig deelnemen aan de Europese besluitvorming. Dat gaat altijd via BelgiŽ. Ik vraag mij af waarom landen als Denemarken, SloveniŽ, Letland, Estland, Litouwen... wel als volwaardige lidstaat zouden mogen deel uitmaken van de EU, en Vlaanderen niet. M.a.w. de Europese ontwikkelingen is een reden te meer voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Kunt u mij eens controleerbaar bewijzen , dat jij niet bij het Vlaams Blok bent met de bedoeling eigen zakken eerst?
Eigen zakken eerst? Ik was al actief bij het Vlaams Blok toen de grote verkiezingsdoorbraak er nog niet was. Ik trad in dienst als ťťn van de eerste bedienden van het Vlaams Blok, en wees gerust, toen viel er absoluut nog niets te rapen, vielen er niets te verdelen, buiten een karig loon dat overeen kwam met het bestaansminimum. Ik hoor mijn vader nog altijd zeggen, toen ik op vraag van Karel Dillen in 1989 de lijst trok voor de eerste Brusselse Gewestraadsverkiezingen : "Jongen toch, waar begint ge nu aan, dat is toch geen zekere toekomst ?". Neen, het was geen zekere toekomst, en het is nog altijd geen zekere toekomst, maar als men een zekere toekomst wil, moet men ook niet in de politiek gaan.

Waarom hebben de mensen schrik van een burgeroorlog als het Vlaams Blok aan de macht komt ?
Dat is een heel goede vraag. Lees er onze teksten op na, bekijk onze congressen, en dan zal je merken dat er geen sprake is van een burgeroorlog indien het Vlaams Blok het voor het zeggen zou hebben.

Dat argument heb ik overigens ook al dikwijls gehoord. Het komt van groepen en partijen die, bij gebrek aan argumenten, de mensen een inferno willen voorspiegelen en zich daarbij letterlijk op niets steunen. Een ferm "neen" aan de eisen van de Franstaligen, en een pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid is voor sommigen blijkbaar al genoeg om het Vlaams Blok uit te roepen als de diegene die een burgeroorlog wil. Te gek om los te lopen.

Er werd de voorbije week nogal druk gediscussieerd over het werk dat de Vlaams Blok mandatarissen in het europees parlement verrichten , kan u hier enige duidelijkheid in brengen? De cijfers van de officiŽle website van het europarlement blijken niet overeen te stemmen met de cijfers verstrekt door andere personen , waaronder meneer Van Hecke.
Wie De Zevende Dag heeft bekeken over dit onderwerp, heeft wel gemerkt dat prof. Vos zijn eigen studie al aan het relativeren was. Kon moeilijk anders: de man sloeg wat cijfers betreft de bal compleet mis. Philip Claeys en Koen Dillen zetelen sinds juni 2003 in het EP, en hebben al meer tussenkomsten gehouden in de plenaire vergadering van het EP dan pakweg een Anne Van Lancker. Ze hebben in diezelfde periode ook al meer schriftelijke vragen gesteld dan diezelfde mevrouw Van Lancker.

Natuurlijk is de "invloed" van mevr. Van Lancker groter dan van onze twee parlementsleden. Daarin heeft prof. Vos gelijk. Alleen "vergeet" hij er bij te vertellen dat o.m. de fractie van mevrouw Van Lancker er in de loop der jaren alles aan gedaan heeft om het vormen van een fractie in het EP zo moeilijk mogelijk te maken. Wie geen fractie met andere partijen in het EP kan vormen, heeft bijzonder weinig middelen en mogelijkheden om effectief aan de bak te komen. Zo is het grappig om in de studie van prof. Vos te lezen dat het Vlaams Blok geen enkel rapporteurschap heeft waargenomen. Niet moeilijk, men weigert stelselmatig het rapporteurschap toe te kennen aan iemand van het Vlaams Blok. Amendementen indienen in plenaire vergadering is voor ons reglementair gezien gewoonweg onmogelijk, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De studie is dan ook een demagogische poging om het Vlaams Blok af te schilderen als een bende profiteurs. Ik zou zeggen : dat men ons ook in het EP de gelegenheid geeft de rol de spelen die anderen wel kunnen spelen, en dat men dan de vergelijking maakt. Dat zou tenminste eerlijk zijn.

Kunt U mij misschien meedelen welke andere landen (behoudens magrheb en Turkije) volgens U niet behoren tot de Europese cultuurgemeenschap, en bedoelt U dat enkel naar Oost-Europa toe? Steunt U nog het oude principe dat Oost-Europeanen ooit terug moeten of spreekt U dat tegen en mogen Oost-Europeanen ook blijven?
Eerst iets rechtzetten. U verwijst naar de grondbeginselen van het Vlaams Blok. Daar is nooit in geschreven dat er een terugkeer diende te komen van de Oost-Europese vreemdelingen. Never! Integendeel. Het Vlaams Blok heeft van zijn ontstaan (en toen was de Berlijnse Muur nog niet gevallen) gezegd dat de Centraal- en Oost-Europese volkeren moesten bevrijd worden van het communistisch juk en moesten kunnen terugkeren naar het Europa waar zij altijd hebben thuisgehoord.

De vraag dan wie tot de EU kan behoren en wie niet. Boeiende discussie en voer voor urenlange boeiende gesprekken. Voor ons is de Europese "gemeenschap" (is niet noodzakelijk de EU) een gemeenschap van volkeren die min of meer een gemeenschappelijke culturele achtergrond, zeg maar een gemeenschappelijke culturele sokkel hebben, gemeenschappelijke waarden en normen hanteren... In die context is het voor ons ondenkbaar dat Turkije ooit lid wordt van de EU. Het is geen Europees land, net zoals de Maghreblanden geen Europese landen zijn. Dat betekent uiteraard niet dat de EU geen economische afspraken kan maken met die landen betreffende handel enz.., maar zij behoren nu eenmaal niet tot de Europese beschaving. Dat standpunt maakt ons net zo eurokritisch. Het Europa van vandaag is al te veel gebaseerd op louter economische overwegingen. Op dat ogenblik bekijkt men natuurlijk alles in de eerste plaats in markttermen, en wie dat doet ziet geen graten in het vergoten van de interne markt, ook al gaat het om landen die in se geen Europese landen zijn. Het gaat dus bij ons om een heel andere Europees concept: wij willen een Europa dat uitgaat van een gemeenschappelijke Europese cultuur, met een economische en zelfs politieke bovenbouw. Het huidige Europa vertrekt louter vanuit economische premissen, en heeft geen oog voor de maatschappelijke gevolgen van oa het vrij verkeer mensen, ook al komen zij uit landen die tot een volslagen andere cultuur behoren. Dus sorry, Turkije is geen "Europees" land en kan dus volgens ons niet toetreden tot de EU, net zomin als Marokko. Algerije, TunesiŽ...
Wat ArmeniŽ en GeorgiŽ betreffen. Het zijn inderdaad oude christennaties, zij het eerder Orthodox. Ik geef graag toe dat we ons daar op de grens bevinden wat tot de Europese beschaving behoort, en dus zou kunnen toetreden tot de EU, maar laten we eerst het oude Europese continent op een deftige manier organiseren, vooraleer ons met andere continenten bezig te houden.

Samengesteld door Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons