Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Bart De Wever (N-VA)

"Van bij de start van de partij was hij er reeds bij als ondervoorzitter van de N-VA. Deze 34-jarige licentiaat geschiedenis staat bekend om zijn goede dossierkennis en omwille van het gebruik van grappige kwinkslagen. Samen met side-kick Geert Bourgeois probeert hij ook dit jaar politiek het hoofd boven water te houden."
Ook Bart De Wever (N-VA) was reeds te gast in ons forum, naar aanleiding van de forumsessies van Politics.be en enkele partners. Jullie respons was bijzonder groot. Wij geven je een samenvatting.
Lees verder...

"Van bij de start van de partij was hij er reeds bij als ondervoorzitter van de N-VA. Deze 34-jarige licentiaat geschiedenis staat bekend om zijn goede dossierkennis en omwille van het gebruik van grappige kwinkslagen. Samen met side-kick Geert Bourgeois probeert hij ook dit jaar politiek het hoofd boven water te houden."
Ook Bart De Wever (N-VA) was reeds te gast in ons forum, naar aanleiding van de forumsessies van Politics.be en enkele partners. Jullie respons was bijzonder groot. Wij geven je een samenvatting.

Noot: deze forumsessie ging door nog voor de afspraken over een kartel tussen de CD&V & N-VA

Wat vindt u van directe democratie, de N-VA is hier tegen. Ik citeer het programma: Voor de N-VA wordt de democratie niet versterkt door het uithollen van de functie van de volksvertegenwoordigende organen ten voordele van de invoering van vormen van "directe" democratie zoals het referendum of de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Het resultaat hiervan is immers dikwijls schijndemocratie waar de toon aangegeven wordt door emotie en platte stemmingmakerij.
Dit is geen gemakkelijke discussie, veel van de argumenten pro directe democratie zijn immers correct.
Enkele losse bedenkingen:
-de vergelijking met Zwitserland gaat niet op. Dat land heeft een heel diepe democratische traditie, inclusief een regering die proportioneel is samengesteld uit alle partijen in het parlement. directe democratie is er ingeburgerd van het laagste tot het hoogste niveau. Vergelijk dat alsjeblief niet BelgiŽ: een halve democratie, een particratie tot en met, een bedroevend niveau van het politieke debat, een gebrek aan kwaliteitspers, stemplicht,... Ik zou hier geen referendums organiseren, de populairste politicus is Steve -"als je tegen bent moet je ook voor stemmen"- Stevaer(t).
-een vertegenwoordigende democratie kan je natuurlijk ook wel corrigeren als kiezer. De meerderheidspartijen moeten immers om de vier of vijf (vlaams) jaar verantwoording afleggen bij verkiezingen. De kiezer moet dan zijn globaal oordeel uitspreken over het geheel van het beleid. Indien meer ontevreden dan tevreden, kan hij voor de oppositie stemmen. Dat is toch beter dan over elk onderdeel van het beleid apart een referendum te houden.
-wat is de kracht van een beslissing bij referendum? Kan het parlement er nog tegen ingaan of niet. Kan een volgend referendum een vorig corrigeren? Stel je voor dat we bij referendum met de euro zouden meegedaan hebben en er twee jaar later in een referendum zou beslist worden om er terug uit te stappen, en twee jaar later er weer in,...

Ik heb de N-VA altijd beschouwd als een centrumpartij, maar is dit ook zo? Wat vindt u? En bij welk model hangt de N-VA het dichtste aan? Liberalisme, socialisme of solidarisme?
Links-rechts. Dan zouden we eerst een flink boompje moeten opzetten over wat we precies met die begrippen bedoelen. De N-VA is een Vlaams-nationale partij die in haar maatschappelijk programma communautaristisch is (verbondenheid) en in haar sociaal-economisch programma gematigd liberaal (vrijheid).

Vele N-VA'ers (enfin, toch diegenen die ik ken) waren ontgoocheld toen Geert Bourgeois "zijn ziel verkocht" door de provinciale kieskringen te steunen, weliswaar in een eigen voorstel. Dit in ruil voor de broodnodige partijfinanciering. Uw mening?
Wij hebben het voorstel voor provinciale kieskringen ingediend omdat dit:
1. gunstig is voor kleinere partijen (verlaging quorum)
2. de bevoegdheid over dat deel van de kieshervorming tenminste zou verankeren in het Vlaams parlement. (die strategie is trouwens heel goed gelukt).

In dat hele debat speelden we zogezegd de ene keer het spel van paars en de andere keer het spel van het blok... Allemaal onzin, we hebben onze eigen agenda.
Denk je nu echt dat men ons dotaties geeft in ruil voor het indienen van een voorstel van decreet dat eender wie had kunnen indienen? Dat zou het gemakkelijkste geld zijn ooit verdiend.
De fantasieverhalen over onze eventuele (is nog niet goedgekeurd) dotatie zijn intussen niet meer te tellen. Ik weet dat we dat we in heel dat dossier helemaal niets hebben gedaan dat oneerbaar is.
Kleinere partijen als het FN en Ecolo krijgen wťl een dotatie, waarom wij dan niet? De wetgeving maakt het anders onmogelijk om nog verder te werken want vrijwel iedere andere bron van financiering is verboden. Samen met de drempel gaat daarmee de deur onherroepelijk dicht voor nieuwe partijen.

Zoals U wel weet is Ward Beysen buiten voorzitter van het Liberaal Appel ook voorzitter van het Comitť tegen Stemrecht voor Vreemdelingen. Deze actie loopt voorspoedig en vergaart per actiedag ongeveer 1000 handtekeningen tegen het verlenen van stemrecht aan niet-Europese vreemdelingen. Mijn vraag aan U en de ganse N-VA: Zou U deze actie durven steunen of kan U een reden verzinnen om niet met ons te werken naar het bereiken van een gemeenschappelijk doel?
Ik ga niet akkoord met de invoering van het vreemdelingenstemrecht zoals het vandaag wordt voorgesteld en zeker niet met het feit dat dit aan Vlaanderen wordt opgelegd door een massieve Waalse meerderheid.
Ikzelf zal deze actie echter niet steunen:
-ik ben het niet eens met de motivatie zoals opgesteld door het comitť, die druist op enkele punten in tegen ons eigen programma.
-ondanks de aanwezigheid van het L.A. is het overduidelijk een pure Blok-operatie. Het blok dit om te scoren, meer niet. Da's ook niet abnormaal, maar daar ga ik niet toe bijdragen.
-de actie zal niets bijdragen en leidt zelfs de aandacht af van de ťchte verantwoordelijke in dit dossier: de VLD.

Bent u voor of tegen het migrantenstemrecht?
De N-VA is niet principieel tegen lokaal stemrecht voor inwijkelingen. Alleen moet er dan wel eerst een doordacht migratiebeleid gevoerd worden (ipv de huidige chaos) waarbij men volgens ons wťl migratie moet toelaten maar dan volgens een green card-systeem. Bovendien moet uiteraard eerst de nationaliteitswetgeving weer worden verstrengd.
Maar we hebben alleszins een veel minder negatieve houding van het Blok. Ik geef hieronder zo kort mogelijk de principes van ons migratiebeleid....
Via verplichte inburgering naar mogelijke nationaliteitsverwerving
Een legale inwijkeling krijgt eerst een tijdelijke verblijfsvergunning en gaat in de termijn daarvan een verplicht inburgeringscontract aan. Daarbij engageert de overheid zich om de nieuwkomer "op te leiden" in onze publieke cultuur. Naast een taalbad Nederlands, betekent dit ook vorming in maatschappelijke oriŽntering. Verder moet men opleidingen voorzien die gericht zijn op onze arbeidsmarkt. Ten slotte moet men, net als voor de al aanwezige allochtonen, in het onderwijs een bijzondere inspanning doen om een eventuele leerachterstand van de kinderen van nieuwkomers weg te werken. Uitgangspunt van dit alles is dat inwijkelingen niet alleen verblijfsrecht krijgen, maar ook een startpositie die hen en hun kinderen in staat stelt om zich op te werken in onze samenleving.
Nieuwkomers die resoluut weigeren zich in te burgeren, worden verplicht tot een begeleide terugkeer. Wie vrijwillig terug wil, krijgt daartoe de mogelijkheden.
Komt voor een permanente verblijfsvergunning in aanmerking: de inwijkeling die (1) zich ingeburgerd heeft, (2) minimum vijf jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning in het land verblijft, (3) geen correctionele veroordeling opliep.
Komt voor de verwerving van de nationaliteit in aanmerking: de inwijkeling die (1) zich ingeburgerd heeft, (2) minimum tien jaar legaal in het land verblijft, (3) geen correctionele veroordeling opliep.
Het inburgeringbeleid mag niet ondergraven worden door de instroom van ideeŽn uit de herkomstlanden die lijnrecht ingaan tegen onze publieke cultuur.
Politiek asiel blijft een fundamenteel recht.
Voor de N-VA is het evident dat Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid neemt tegenover mensen die moeten vluchten voor vervolging in eigen land.
Het dichtslibben van de asielprocedure door feitelijk economische inwijkelingen, kan opgelost worden door de organisatie van een legale inwijking en door het kordaat maar humaan uitwijzen van afgewezen asielzoekers. Bijgevolg zal men ook de erkenningprocedure voor politiek asiel kunnen inkorten tot een redelijke termijn, waarbij men het gebruik uitsluit van rechtsmiddelen die alleen tot doel hebben om de procedure te rekken.
Wie de status van erkend politiek vluchteling verkrijgt, kan op een verblijfsvergunning en op onze gastvrijheid rekenen zolang de situatie in het land van herkomst niet is genormaliseerd.
Het is begrijpelijk dat vluchtelingen vrij exclusief georiŽnteerd blijven op hun eigen land. Maar het kan zijn dat iemand die hier gedurende een lange periode verblijft, in de feitelijke situatie van een legale inwijkeling terechtkomt. Daarom moet men politieke vluchtelingen aanmoedigen om deel te nemen aan het inburgeringaanbod.
Wie tegen de normalisering in zijn/haar land van herkomst al stevig verankerd is in onze samenleving, heeft het recht geregulariseerd te worden tot legale inwijkeling.
Geen inburgering, geen stemrecht!
Voor de N-VA blijft het verkrijgen van nationaal en Europees stemrecht in ieder geval verbonden aan de verwerving van de nationaliteit. Het verkrijgen daarvan geldt als het sluitstuk van de volledige inburgering van een nieuwe Vlaming.
Wie een permanente verblijfsvergunning bezit, komt in aanmerking voor lokaal stemrecht. Wij herinneren eraan dat een permanente verblijfsvergunning alleen toegekend wordt aan wie minstens vijf jaar legaal in het land verblijft, geen correctionele veroordelingen opliep en zich ingeburgerd heeft.
De N-VA eist een dringende herziening van de snel-Belgwet, die de nationaliteit heeft uitgehold tot een vodje papier. Zonder deze herziening blijft het vreemdelingenstemrecht voor de N-VA onbespreekbaar.

Het is alom geweten dat vele mensen zich de vraag stellen of gevangenen niet tť luxueus leven in hun strafinstelling. Zou het geld niet beter gaan naar betere omstandigheden van cipiers en minder naar de accomodatie van gevangenen zelf? Wat denkt u van alternatieve straffen, vormt dit een oplossing? Hoe de onvrede bij cipiers sussen? Hoe staat uw partij hiertegenover?
Sorry, dat dossier ken ik niet zo goed. Meer dan het onderstaande kan ik u niet antwoorden...
De problematiek van de gevangenissen werd nog steeds niet structureel opgelost. De regering wacht steevast op het zoveelste actiemiddel van het gevangenispersoneel om vervolgens het protest tijdelijk af te kopen met korte termijn oplossingen en ongeloofwaardige beloftes. Ook het vervroegd vrijlaten van gevangenen lost structureel niets op. Op korte termijn worden de gevangenisbewakers ontlast, maar binnen een half jaar is de gevangenisbevolking opnieuw aangegroeid en moeten de gevangenispoorten opnieuw opengezet worden.
De N-VA wil bijkomende gevangenissen, een uitbreiding van de alternatieve straffen en van het elektronisch toezicht. Aangezien Justitie terzake geen beeld heeft van de situatie, wil de N-VA dat een onafhankelijke commissie onder leiding van een (ere)magistraat op korte termijn de meest dringende noden in kaart brengt: de invulling van de kaders, de nood aan bijkomende gevangenisplaatsen vandaag en in de toekomst, de werkingsmiddelen (momenteel kunnen leveranciers niet eens betaald worden), personeel en middelen voor het onderbemande Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht enz.

Van bij de oprichting van de N-VA hoor ik dat jullie tegen het cordon sanitair zijn. Maar in ťťn adem wordt er wel aan toegevoegd dat jullie een samenwerking met het Vlaams Blok uitsluiten.
Kan je mij duidelijk maken over welke programmapunten van het Vlaams Blok jullie dan zo hard struikelen? Of struikelen jullie eerder over bepaalde "personen" binnen het Vlaams Blok?

Degenen die menen dat het Vlaams Blok een goede partij is die ooit een soort Vlaamse onafhankelijkheidsrevolutie zal ontketenen, die hoef ik echt niet te overtuigen, ze zitten bij het blok op hun plaats. Zij zullen me hopelijk ook mijn overtuiging gunnen.
Ik loop trouwens niet met het blok op mijn neus, die partij boeit me niet. Ik moet me alleen voortdurend verweren tegen aanvallen vanwege het blok + tegen degenen die uit reactie op het blok menen dat alles wat Vlaams is achterlijk is. Daardoor moet ik vaak in de media uitspraken doen over het blok. Ik maak die realiteit niet, maar ik moet er wel in werken.
Wat mij betreft is het blok over de hele lijn contraproductief. Dat is mijn oprechte mening.

Met welke partijen zou u graag een coalitie vormen moest u gevraagd worden om in de regering te komen en met welke niet? (sp.a weet ik al maar zijn er nog?)
Zijn er thema's die jullie zeker in het regeerakkoord willen of anders stappen jullie er niet in?

De N-VA staat dus helemaal niet te springen om in een regering te stappen, laat dat duidelijk zijn. Tegelijk moet je een mooie kans grijpen als ze zich aandient. En wat is volgens mij een mooie kans? Als paars in Vlaanderen op 13 juni verliest en groen! haalt de kiesdrempel niet, dan zit n-va allicht op de wip als het de drempel wťl haalt. Dan kan je pokeren en de andere Vlaamse partijen een Vlaamse eisenpakket proberen opdringen. Als ze daar dan niet op ingaan, zullen ze een tripartite moeten vormen. En dan krijgen ze wellicht de keer daarop electoraal klappen, want zo'n regeringen werken nooit goed.
Maar bon, tussen droom en daad....

Beste Bart, uit gezonde nieuwsgierigheid wou ik wel eens weten hoeveel procent men in elke kieskring(provincie) moet hebben, om een eerste zetel te behalen.
Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat in bv Limburg 5% genoeg is voor die 1ste zetel.

Op basis van de verkiezingsuitslag van 2003 berekende de N-VA hoeveel procent een partij moet halen om een eerste zetel binnen te rijven zonder een kiesdrempel. Dan blijkt dat in alle provincies, behalve in Limburg, een veel lager percentage dan 5% volstaat voor een eerste zetel. Gemiddeld ligt de kiesdrempel 1,5 % hoger.
Provincie % nodig voor 1 zetel, kiesdrempel, relatief verschil
Vlaams-Brabant 3,9 % 5 % + 28 %
Oost-Vlaanderen 3,4% 5 % + 47 %
West-Vlaanderen 3,8 % 5 % + 32 %
Antwerpen 2,7 % 5 % 5% + 85 %
Limburg 5,3 % 5,3 % 5% + 0 %
Bijvoorbeeld in Antwerpen verhoogt de kiesdrempel van 2,7 naar 5 %, dus moet een partij 85% meer stemmen halen mťt een kiesdrempel dan zonder een kiesdrempel om een zetel te behalen. In Oost-Vlaanderen is dat 47 %, in West-Vlaanderen 32 % en in Vlaams-Brabant 28 %. Je kan dus onmogelijk zeggen dat de kiesdrempel geen effect heeft.

Volgens u is splitsen de beste oplossing voor Vlaanderen en WalloniŽ. Kan u mij een keer zeggen welke positieve zaken er bekomen zijn door de splitsing van de wapenwet?
De splitsing van de wapenwet is een typisch Waals staaltje: bij de regeringsvorming vragen ze altijd een cadeau (vorige keer was het een paar miljard frank voor hun onderwijs). Ze wilden verlost zijn van de Vlaamse bemoeienis met FN. Dat kan ik nog begrijpen en steunen ook, alleen hadden de Vlamingen een tegeneis moeten stellen en binnenhalen (niet echt de sterkste kant van paars).
Wat is er opgelost met die splitsing? Heel simpel, er worden niet langer in mijn naam vuile zaakjes gedaan, de Walen dragen die verantwoordelijkheid helemaal zelf.
Ik heb niets tegen wapenproductie en handel. De vraag is echter aan wie je het spul verkoopt. Als de Walen FN leefbaar willen houden (is een verkapt staatsbedrijf dat tot vorig jaar zwaar verlieslatend was) door aan eender wie te leveren (Nepal, Senegal, Sierra Leone, de lijst is eindeloos lang. En die wapens worden dan nog dikwijls doorverkocht. Enfin, er bestaan genoeg rapporten over de vuile handel in Belgische wapens), dan doen ze dat maar op hun eigen verantwoordelijkheid. In zowat de hele derde wereld worden mensen met Waalse geweren afgeknald door niet-democratische regimes. Fijne boel van die hypocriete mensenrechtenkampioen L. Michel...

Waarom schiet u op de sp.a, een slimme partij bepaalt toch niet op voorhand zijn coalitiepartners?
Ik denk dat het juist heel eerlijk is om aan de kiezer op voorhand te zeggen wie bij voorkeur je partners zijn om een regering te vormen. Dan heeft de kiezer ook zijn zeg over de volgende regering. Nu regeert de particratie. Dat gaat zover dat Vlaanderen dezelfde coalitie moet aannemen als BelgiŽ, een coalitie die in WalloniŽ is gesmeed maar in Vlaanderen totaal onlogisch is (dat ziet vandaag zelfs een blinde). BelgiŽ is geen democratie, het land zou geen democratie kunnen verdragen (dixit ook prof. Dewachter).
En ja, we zijn klein, da's juist, maar da's geen argument. In Duitsland haalde de FDP maar net 5%, maar ze heeft wel vele jaren het spel bepaald.

De N-VA wilt een autonoom Vlaanderen. Hoe ziet u persoonlijk de staat. Is het een eenheidsstaat, een federale staat? Welke subnationale indelingen zijn er? Is er een sterke president (model Frankrijk) of eerder een zwakke (model Zwitserland)?
Vlaanderen moet wat mij betreft zeker een republiek zijn. Een monarchie is immers strijdig met een hoeksteen van de democratie, met name het gelijkheidsbeginsel (iedereen is gelijk voor de wet). Het idee dat iemand politieke rechten kan uitoefenen door geboorte is verwerpelijk. En vergis je niet, de Belgische monarchie doet actief aan politieke tussenkomsten in allerlei dossiers. De bouw van een klooster in het natuurgebied in Opgrimbie is daarvan een bekend voorbeeld; de bouwvergunning kwam er na tussenkomst van wijlen koning Boudewijn. Een gewezen medewerker van het Hof bevestigde trouwens onlangs nog in Knack (dacht ik toch) dat de koning, en zijn entourage, voortdurend probeert invloed uit te oefenen. Een monarchie die geen enkele politieke rol speelt, en dus louter ceremonieel is, kan wat mij betreft als de meerderheid van de bevolking daar voor kiest. Zo'n koningsfiguur kan immers een zekere morele ondersteuning betekenen voor mensen en levert enige romantiek voor op de koekjesdozen. Persoonlijk heb ik er echter geen enkele behoefte aan.
De N-VA kiest principieel voor een republiek. Dit betekent echter NIET dat we pleiten voor een verkozen president met veel bevoegdheden, zoals in Frankrijk of de VS. We kunnen, zoals in Zwitserland, de protocollaire rol van het staatshoofd in een beurtrol toevertrouwen aan de leden van de regering. EfficiŽnt en goedkoop.
Welke geledingen zouden we nog voorzien in het bestuur?
Ten eerste zou Vlaanderen zoals wij het zien deel uitmaken van de Europese Unie. En liefst van een EU die als een statenbond werkt en sterke samenwerking organiseert. De EU zal dan het macro-niveau worden dat alles organiseert wat efficiŽnter supra-nationaal georganiseerd kan worden.
Vlaanderen wordt het basisniveau waarop we onze overheid democratisch kunnen organiseren (de grenzen van onze democratie zijn nu al die van Vlaanderen).
Onder dat nationale niveau voorzien wij nog streekbesturen (ter vervanging van de provincies) met rechtstreeks verkozen organen. Deze zouden de intercommunale samenwerking kunnen organiseren voor bijvoorbeeld politie, brandweer, verbindingswegen,...
Ten slotte zijn er de gemeenten (en eventueel de districtsraden of wijkraden) waaraan alles wordt toevertrouwd wat ze efficiŽnt zelf kunnen regelen. Immers, hoe lager het niveau, hoe meer kans op echte inspraak van de bevolking.
Het principe waarmee we de bevoegdheden zouden verdelen tussen die 4 niveaus is dat van de subsidiariteit, maar dan wel van onderen opgebouwd.

Minister Flahaut wil de Brigade Para-Commando afschaffen en de verschillende para-battaljons onderbrengen onder de gewone militaire staven.
De para's afschaffen??? Is die Flahaut nu helemaal zot geworden, dat is zo ongeveer het enige onderdeel van de hele A.B.L dat nog op internationaal niveau staat. Ik denk dat ze beter Flahaut als minister afschaffen en zijn partij ook.

Stel: de N-VA haalt de kiesdrempel niet, hebben de N-VA'ers die de overstap maakten dan toch de juiste keuze gemaakt?
Dat mensen van partij veranderen, vind ik op zich niet zo erg. Het kan gebeuren dat je partij een richting kiest waarmee je je niet kan verzoenen en de balans in een andere richting doorslaat. Ik kan zelfs begrijpen dat slechte peilingen mensen moedeloos doen afhaken of vatbaar maken voor de analyse van partijen die het wťl goed doen.
Maar ťťn ding zal ik nooit begrijpen en dat is dat overlopers zich laten gebruiken in een strategie tegen hun oude partij. Zoals Chroestjev tegen Pasternak zei: zelfs een varken schijt niet in zijn eetbak.
Met de drie mensen die recent van N-VA zijn overgegaan naar het blok had ik een uitstekende menselijke relatie. Hun keuze is hun keuze. Maar dat ze zich zo in de etalage laten leggen door het Blok, dat vind ik klein. Ik hoop maar dat ze er tenminste voor beloond zullen worden, anders is het helemaal zielig.

Wat vindt u van de slogan: " Wat we zelf doen, doen we beter" Is dat zo?
De slogan "wat we zelf doen, doen we beter" is inderdaad niet juist. Maar wat we zelf doen, doen we tenminste op onze eigen verantwoordelijkheid (democratisch) en aangepast op onze eigen noden (efficiŽntie). Vlaanderen is dus geen garantie op beter bestuur, zoals je terecht aangeeft, maar het is er wel een noodzakelijke voorwaarde voor.

Hoe staat de N-VA, officieel (in het programma) ťn officieus (de persoonlijke mening van sommigen) over een verdere samenwerking van Vlaanderen en Nederland?
Binnen de EU zoals wij die zien, zouden er veel mogelijkheden zijn voor lidstaten om op basis van verdrag intensiever met elkaar samen te werken. Het is evident dat je daarvoor eerst naar je buurlanden kijkt (ja, ook naar WalloniŽ, maar dan als partner en niet als gedwongen echtgenoot). Nederland ligt het meest voor de hand aangezien we "gescheiden worden door dezelfde taal". Op veel vlakken zouden Vlaanderen en Nederland in Europa samen een vuist kunnen maken, zeker voor de positie van het Nederlands (een middelgrote taal in de EU). Tevens zou er een vanzelfsprekende samenwerking kunnen zijn op vlak van havenbeleid, infrastructuur, onderwijs, cultuur,... (ik heb er ooit eens 12 pagina's over volgeschreven, maar die ga ik hier niet "pasten")
Ik ben geen romantische dweper met Groot-Nederland, 400 jaar staatkundige scheiding is niet zomaar weggeveegd (en daarvoor was er trouwens ook nog geen overkoepelend nationaal gevoel). Concrete samenwerking tussen de lage landen in dossiers waar we allemaal beter van worden, dat is de beste weg. (voor de geÔnteresseerden, ik schreef over de Groot-Nederlandse gedachte een lange bijdrage in het boek "nationalisme in BelgiŽ" onder redactie van prof. L. Vos).

Dhr. Bourgeois zei op het congres dat het de verkiezingen van de laatste kans zijn. Stel nu dat de N-VA de kiesdrempel niet haalt, wat gebeurt er dan?
Ik ga er helemaal niet van uit dat we het halen. Ik ben geen blinde fanaticus. Het wordt keihard knokken zonder garantie op resultaat.
Lukt het niet, dan kunnen we tenminste met opgeheven hoofd het slagveld verlaten. Vraag me niet wat ik dan zelf ga doen, want daar houd ik me nu niet mee bezig. Op deze moment zou ik zeggen: een andere bezigheid gaan zoeken.

Ik meen te herinneren dat u een klacht op basis van de Genocidewet tegen Big Loulou had neergelegd . Is dit een stille dood gestorven ?
Ik geef grif toe dat ik die klacht vooral heb ingediend om die hypocriete Michel eens een koekje van eigen deeg te geven. Nu weet hij hoe het voelt als hij nog eens iedereen in de wereld de les gaat spellen.
Maar om op uw vraag te antwoorden. De procureur-generaal heeft exact vijf werkdagen nodig gehad om mijn dossier van 200 pagina's zonder gevolg te klasseren.
Toch niet te begrijpen dat het proces tegen Dutroux nog moet beginnen met zo'n snelle justitite in ons land.

De Morgen, toch een kwaliteitskrant, noemde de N-VA vandaag (02-02), een rechts-radicale partij. Wat vindt u daarvan? U mag het kort houden.
Blij dat ik het kort mag houden. Ik was een beetje geschandaliseerd door dat artikel in De Morgen. Blijkbaar volstaat het voor die krant dat je niet wil regeren met de PS (en de onderafdeling daarvan in Vlaanderen, de sp.a + de "socialisten in opleiding" van spirit), om rechts-radicaal genoemd te worden. Ik daag die journalist uit om ťťn element uit die meeting (alles staat op onze webstek) aan te duiden om zijn stelling te staven. Ernstige journalistiek scheidt verslaggeving en eventuele duiding van elkaar. In De Morgen worden kennelijk de opvattingen van de journalist als feiten weergegeven voor de lezen. Zeer bedenkelijk voor een krant die zich kwaliteitskrant noemt.
De verschillen tussen ons en het Blok zijn levensgroot: -hun maatschappelijke ideeŽn zijn anders (de N-VA is bijvoorbeeld zeker geen anti-vreemdelingenpartij zoals het blok). het volstaat om de respectievelijke websteks eens te bezoeken en wat teksten te lezen. De N-VA is een partij die genuanceerd nadenkt over maatschappelijke vraagstukken.
-de manier van optreden, de stijl, is totaal verschillend. het blok is de partij van de middenvinger (letterlijk, kijk maar eens naar het filmpje met anke vandermeersch op hun stek), de partij die zegt wat de onderbuik wil horen. N-VA wil daarentegen van "waardigheid" in de politiek een handelsmerk maken. Als we willen brallen en zeveren doen we dat in het cafť en niet in het parlement.
Eigenlijk is de enige echte gelijkenis dat we allebei vlaams-nationaal zijn, maar die gelijkenis is slechts oppervlakking. Onze leeuwenvlag dekt een heel andere lading dan die van hen. Vlaanderen zoals wij het zien, is geen instrument tot uitsluiting maar precies een instrument om voor iedereen meer welvaart en welzijn te creŽren. Hier zou ik nog bladzijden vol over kunnen uit mijn klavier rammen, maar ik zou het kort houden...

Waarom waren de N-VA kopstukken wel op de ijzerbedevaart en niet op de ijzerwake aanwezig (afgezien van Dhr Lemmens dan)? Ik ben er altijd vanuit gegaan dat de N-VA tegen het cordon gekant was (hoewel dat dat bij het lezen van sommige reacties hier soms moeilijk is, geef ik toe). Dat ze de voorstellen van het blok op de inhoud zou beoordelen en mijns inziens is er aan de inhoud van de ijzerwake weinig verkeerd, maar misschien zie ik iets over het hoofd. Waarom kozen jullie om niet te gaan en hoe staat de N-VA nu tegenover de Ijzerbedevaart en de Ijzerwake?
Het conflict tussen het groepje dat het IJzerbedevaartcomitť beheerst (en dus de bedevaart) en de opposanten (die de laatste jaren zeer sterk gedomineerd worden door de onderbuik-figuren van het Blok), was voor mij een heel triest schouwspel. De intransigentie van beide kanten hebben het hele bedevaart-gebeuren vakkundig naar de knoppen geholpen. Wat er vandaag nog gebeurt eind augustus aan de IJzer is een aanfluiting en dient alleen de tegenstanders van de Vlaamse ontvoogding. We worden er mee uitgelachen, en terecht.
En wat doe je dan? Net zoals de tienduizenden anderen die begin de jaren 1990 nog op post waren, ben ik afgehaakt. Uit traditie ben ik tijdens de Bedevaart wel nog een stukje vlees gaan eten in Diksmuide op de barbecue van de N-VA. Maar op de weide van bedevaart of wake zal je me, rebus sic stantibus, nooit meer zien.
De bedevaart heeft alleen zin als "staat van onze natie", een verzamelmoment van alles en iedereen die zich betrokken voelt bij de groei van de Vlaamse identiteit.

Reeds meerdere malen sprak u al over de krakkemikkige toestand van het Belgische justitiesysteem. Wat zijn de voornaamste oorzaken van dit mal-functioneren volgens u en hoe zijn die te verhelpen?
Als Vlaanderen zijn justitie zelf zou kunnen organiseren dan konden we 1 rechtbank maken per arrondissement waar men met alle klachten terecht kan. Achter dat ene loket moet justitie dan zelf maar zien of de betrokken zaak naar een burgerlijke, strafrechtelijke,... kamer moet. Dat is veel klantvriendelijker en vermijdt ellenlange discussies over bevoegdheid. De rechters zouden ook managers moeten worden die meester zijn van het geding. Nu zijn dat de advocaten die zich kunnen uitputten in tergende vertragingsoperaties.
Onze justitie is zo inefficiŽnt dat een hoeksteen van de democratie wordt aangestast: the rule of law.

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons