Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met Joke Schauvliege (CD&V)

Al sinds enkele weken kan iedereen die dat wil op het internetforum van de CD&V in debat treden met diverse CD&V-politici. Onlangs was Joke Schauvliege aan de beurt. Politics.be brengt u een samenvatting.
Lees verder...

Al sinds enkele weken kan iedereen die dat wil op het internetforum van de CD&V in debat treden met diverse CD&V-politici. Onlangs was Joke Schauvliege aan de beurt. Politics.be brengt u een samenvatting.

Ik denk dat men kan zeggen dat jij deel uitmaakt van de nieuwe generatie cd&v politici. Hoe zie jij de rol van die nieuwe generatie?
CD&V moet alle krachten verenigen. Alleen samen staan we sterk om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.De ideale cocktail bestaat uit een scheut vernieuwing en een vleugje ervaring.
Het is de uitdaging van de "nieuwe generatie" (wat is de definitie van nieuwe generatie?) om de stem van de basis luider te laten klinken binnen CD&V. Laagdrempelig en kordaat zijn de sleutelwoorden. Het zijn ook diegenen die de jarenlange ervaring en het schitterend partijprogramma zullen moeten vertalen naar eigentijdse themas.
De nieuwe generatie moet kritisch zijn maar dan wel vooral intern en binnen de structuren die daarvoor bestaan. Door de huidige snelgaande informatiemaatschappij en de transparantie wordt op een heel andere manier aan politiek gedaan. De kunst zal zijn snel reageren, goed communiceren maar vooral ook realiseren.
Wil CD&V een fris imago dan zal ze dit moeten uitstralen niet alleen in woorden maar ook in daden. (de huidige crisis bij AGALEV ligt aan het niet consequent handelen) Wie komt verkondigen dat er bepaalde waarden belangrijk zijn in de maatschappij moet zelf consequent zijn en daar naar handelen. De nieuwe generatie zal de doorslag moeten geven om CD&V opnieuw te doen aanslaan bij de kiezers.
Door het chronisch krimpen van CD&V dreigt een nieuwe generatie moeilijk aan de bak te komen en zelfs verloren te gaan, dit is gevaarlijk.

Hoe gaat de CD&V ervoor zorgen dat ze terug vooruit gaan bij de volgende verkiezingen?
CD&V heeft een steengoed plan om er weer te staan. Dit wordt op eerder lange termijn gezien (2006) maar op korte termijn hebben we concreet twee initaitieven :
1. In alle straten
We gaan actief het gesprek aan met mensen die willen meewerken en -denken. Zaterdag wordt hiervoor de start gegeven in de Vlekho in Brussel. Deze dialoog moet uitmonden in zeer concrete en herkenbare standpunten en acties.
2. CD&V@WORK
Rond zes themas die ons nauw aan het hart liggen willen we de banden terug strakker aanhalen. We bouwen netwerken op, organiseren denkdagen en laten dit resulteren in heldere en duidelijke standpunten.Het zijn themas die eigen zzijn aan de christendemocraten maar die we gaandeweg hebben verwaarloosd. het gaat om : gezin, sociale rechtvaardigheid, doorzaam beleid, ondernemen, handicap en samenleving en de Noord-Zuid dialoog.
Dit is de theorie natuurlijk maar u zal zien dat dit zeer tastbaar en voelbaar zal worden.
Onze visie op mens en samenleving is zeer actueel en veel jongeren zijn op zoek naar een politieke partij als de onze maar vinden de weg niet omdat ze niet weten voor wat we staan.
De uitdaging (en daar is Yves Leterme zich ten volle bewust van) is dus onze boodschap (verantwoordelijke samenleving, opkomen voor de zwakkere, het verenigingsleven, kinderen,combinatie gezien en arbeid ...) zeer concreet en tastbaar maken en ook knopen durven doorhakken en radicaal durven zijn.
Deze boodschap zal ook geloofwaardig moeten gebracht worden vanuit een echte overtuiging, op een gedreven manier en door de juiste geloofwaardige mensen. Slagen we daar in- en daar ben ik van overtuigd- dan zal onze aantrekkingskracht flink toenemen (ook naar de media toe). Wij weigeren wel mee te doen aan inhoudloze vertoningen (en daar maken we het verschil), er moet een goede, wervende boodschap zijn en die moet op de goede manier gebracht worden.
Niemand binnen onze partij heeft denk ik hier en nu enige garantie op een "goede" plaats op de lijst. Het moet trouwens om het partijbelang gaan en niet om individuele postjes.
De uitspraken van de voorzitter over de 10 nieuwe kandidaten is weloverwogen, hij weet ook dat hij op dergelijke uistpraken zal afgerekend worden.
Lokaal is de uitdaging terug naar de bron, aanspreekbaar zijn en naar de mensen luisteren. Wellicht is er nog meer ondersteuning nodig van uit Brussel. Het gaat bijvoorbeeld niet op dat wij bepaalde themas willen aansnijden en dat lokaal aan diezelfde themas geen aandacht wordt besteed. Een typisch voorbeeldis het verenigingsleven en de jeugdverenigingen. Wij maken het verschil als het om deze themas gaat, lokaal moet dit ook zichtbaar en voelbaar zijn. Voor het overige is de analyse van nationaal ook lokaal te vertalen.
Onze Vlaamse programmapunten daar houden we ons aan, daarom ook het woord Vlaams in onze naam.

Ik heb opgevangen dat jij voor CD&V zich met de IT-materie bezig houdt. Klopt dit? Zijn er CD&V standpunten over IT en aanverwanten?
Jazeker, CD&V is begaan met IT.
Als federaal volksvertegenwoordiger heb ik tijdens de vorige legislatuur een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Daarin werden een aantal deelaspecten mbt IT geregeld. (voor de tekst zie www.jokeschauvliege.be - wetsvoorstellen). Tijdens de vorige legislatuur weigerden VLD, SPA en AGALEV om het debat mbt IT aan te gaan, benieuwd of het nu anders zal zijn.

Wat vind jij van het kopiëren van CD's, het illegaal downloaden van muziek…
Het is een trend waar je niet naast kan en het heeft als positief effect dat het democratischer wordt. Een creatie of een artistiek werk verdient wel een verloning en daarom vind ik dat het niet op kan dat auteursrechten ontweken worden. Dat is illegaal maar toch lijkt de overtreding algemeen aanvaard.
De betrokken sectoren en artiesten moeten inderdaad zelf creatief durven zijn en zo mee op de kar springen. Ik denk eveneens aan legale sites waar een vergoeding voor de auteur of de vertolker aan vastzit, gecombineerd met een algemene (kleine) taks op blancomateriaal . Piraterij moet bestreden worden.

Even iets anders. Wat zou er volgens jou op gebied van Cultuurbeleid in Vlaandern moeten veranderen? Bezoek jij soms in je vrije tijd een Cultuurcentrum?
Ik kan ontzettend genieten van alle vormen van cultuur en sta ook voor alles open. Cultuur gaat voor mij van het dorpstoneel tot moderne dansvoorstellingen of het SMAK in Gent. Je kan mij geregeld aantreffen in een cultuurcentrum. Wat cultuurbeleid betreft ben ik geen specialist.
Ik wil wel deze overtuiging meegeven.
Cultuur moet toegankelijk en laagdrempelig zijn. Als alleen een goed geschoolde en bemiddelde burger nog van (bepaalde vormen van) cultuur kan genieten zijn we fout bezig. Er worden reeds veel inspanningen gedaan maar toch slaagt onze maatschappij er m.i. nog niet in op een voor iedereen toegankelijke manier cultuur aan te bieden. Daar ligt volgens mij de uitdaging. Meer cultuur op school is één van de mogelijkheden.
Daarnaast zijn er natuurlijk de subsidies die op grond van objectieve criteria zouden moeten verdeeld worden. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat iedere nieuwe minister van cultuur kost wat kost zijn stempel wil drukken en dat er geen sprake meer is van een goed onderbouwde visie op lange termijn.

Joke, jij houdt je ook vaak bezig met de wetgeving rond kinderhandel, kan jij ons dat even uitleggen? Doet de regering er genoeg aan?
Op 24 oktober de "dag van de Verenigde Naties" had in Brussel een conferentie plaats rond kinderrechten en -handel.
Mensenhandel in het algemeen neemt een omvang aan die vergelijkbaar is met die van de handel in drugs en wapens. De opbrengsten worden wereldwijd geschat op 12 miljard EURO per jaar. Kinderen vormen een uitstekende en lucratieve "koopwaar" want ze kunnen lange tijd uitgebuit worden.
Op deze conferentie bleek België een draaischijf te zijn van internationale kinderhandel. In Zeebrugge werden dit jaar al 370 niet-begeleide minderjarigen gevonden bij controles. Het is angstaanjagend te vernemen dat in België de huisslavernij en de kinderprostitutie fors toeneemt. Volgens journalist De Pauw (De Standaard) "worden goedkope illegale en minderjarige huisslaafjes massaal ingevoerd om ons bij te staan in ons drukke bestaan".
In onze Westerse maatschappij wordt tegenwoordig alles vraag en aanbod. Alles is blijkbaar te koop, ook kinderen. Het beleid moet dringend ingrijpen. Zo snel mogelijk werk maken van een aangepaste opvang voor illegale minderjarigen en een specifiek uitwijzingsbeleid, is de boodschap.
Vorig jaar volgde ik in het parlement de nieuwe wet op de voogdij, die voor niet-begeleide minderjarigen soelaas moest bieden (één van de symbooldossiers van Ecolo die voor de verkiezingen nog vlug gestemd werd). Een goed initiatief maar de uitvoeringswetten laten op zich wachten en de wet kan maar niet in werking treden.
Het treffen van de daders moet topprioriteit zijn, niet de slachtoffers. Maar de anti-witwascel kreunt onder het gebrek aan middelen en personeel. Bovendien is er ondertussen de fiscale amnestie, die witwassen nog veel eenvoudiger zal maken. Minister Verwilghen was ooit de "witte ridder". Op justitie heeft hij bitter weinig gerealiseerd om de strijd tegen de kinderhandel tegen te gaan. Als minister van ontwikkelingssamenwerking hoor ik hem opnieuw zeggen dat de strijd tegen kinderhandel een topprioriteit is, ik zie daar echter geen enkele maatregel of middelen tegenoverstaan.
Ik blijf op sociaal gebied vragen stellen, hoe gaan onze kinderen een leuke job vinden waardoor ze zich een leuk leven kunnen bijeenwerken?
Onze V.I.S.I.E. (lange termijn)plan steunt op drie peilers:
- behoud van de moderne industriële activiteiten door versterking innovatie, loonkostverlaging, lagere vennootschapsfiscaliteit en aangepast milieu- en ruimtelijke ordening beleid.
- eigen ondernemerschap bevorderen, door starterskapitaal, risicokapitaal en administratieve vereenvoudiging. - aantrekken van buitenlandse investeringen door actieve prospectiepolitiek, kennis- en inovatiecentra, hogere budgetten voor innovatie en vernieuwing.
Het onderscheid tussen industrie en diensten vervaagd. Kennis voorsprong zal de sleutel zijn om ook in de toekomst de "maakindustrie " in Vlaanderen te houden.Meer geld dus voor onderzoek en ook beter ons onderwijs aanpassen aan de markt.

En de pensioenen?
Ons meersporenbeleid komt neer op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad en het verminderen van de overheidsschuld. Beide sporen leiden tot extra financieringsruimte, wat ons in staat moet stellen om de vergrijzing het hoofd te bieden.
De vergrijzing genereert overingens niet alleen kosten maar ook kansen, zo zal er heel wat werkgelegenheid bijkomenin de mantelzorg, de bejaardensector.
CD&V wil ook maatregelen nemen om er voor te zorgen dat mensen niet uitgeblust zijn op 55 jaar.Door positieve prikkels als jobrotatie, peterschapsprojecten ... willen we vrijwillig langer werken aantrekkelijk maken. Bovendien kiezen wij voor minder werken tussen 25 en 50 jaar (de spitsuren van het leven) en dus wellicht voor vrijwillig langer werken dan 55 jaar (en afhankelijk van de soort job die men uitoefent).

Op 18 mei ben je jouw kamerzetel verloren, hoe was die teleurstelling?
Voor mij was het niet zo teleurstellen, voornamelijk voor de kiezer. Maar ik wist dat ik uit de boot zou kunnen vallen. Daar was ik mij maar al te best van bewust, daarom dat ik ook binnen CD&V heb gestreden voor een betere plaats als de 5de.

Waarom is het vooral teleurstellend voor de kiezer?
Je moet maar eens aan je kiezer proberen uit te leggen dat er mensen voor je zijn die minder stemmen als jouw halen maar er toch in zitten en ik met 30.000. stemmen niet. Zoiets verstaan de mensen niet. Maar ja, dat weet je als je mee doet aan de verkiezingen.

Hebt u het dan over Greta 'D Hondt?
Ja inderdaad...

Vanmorgen op de radio hoor ik dat CD&V het cordon sanitair zou opheffen, voornamelijk dan om goede voorstellen van het blok te steunen. Jouw mening?
Als het VB goede voorstellen doet, waarom die dan niet steunen? Het is hypocriet om eigelijk een voorstel niet mee goed te stemmen van het blok, als het eigenlijk ook een voorstel van ons is. We moeten ook duidelijk weten wat het cordon sanitair is, voor mij is dat nog altijd: We stappen niet met een ondemocratische partij in een meerderheid. Dat is voor vele partijen gewoon een principieel standpunt, ook voor CD&V zal dat zo blijven. Alleen vind ik het maar logisch dat we goede voorstellen van hun steunen.

Jij bent ACW'ster? Hoe overtuigd ben je? Zou je het ACW bijv. volgen als die naar de sp.a zou gaan?
Ik ben in de gemeentepolitiek geraakt ( en zo ook in de nationale politiek ) via de KAJ. En ja, aangezien dat bij het ACW hoort is het logisch dat ik ook in het ACW ben gegaan. Ook kan ik mij meestal wel voegen met standpunten van het ACW, zij zeggen ook echt wat ik denk. U geeft hier wel een hypothetische vraag. Ik zou het ACW niet volgen naar de SP.a, ik zou nooit naar een andere partij overlopen of het moet al een nieuwe zijn. Als ik mij niet meer kan vinden in de CD&V,dan stop ik er gewoon mee. Maar ik ben er vrij gerust in: Het ACW zal niet naar de SP.a gaan.

Je geeft precies ook de indruk dat vele ACW'ers dat niet zouden dulden?
Inderdaad, de meeste ACW'ers zouden het ACW dan niet volgen.

Het ACW heeft al veel knipoogjes gegeven naar agalev, terwijl andere CD&V'ers helemaal tegen een coalitie of samenwerking zijn met agalev, wat is jouw mening? Ook Leo Delcroix zegt in het Nieuwsblad op zondag dat hij liever met het blok samengaat dan met agalev, jouw mening?
De groenen zijn op vele vlakken onrealistisch. Het Vlaams Blok ook, Het VB zegt: Eigen volk eerst, agalev zegt: Milieu eerst. Beiden kunnen ze alle problemen oplossen. Maar beiden op een onrealistische manier. Ik kan Leo Delcroix daar dus wel in volgen, maar ik wil gewoon niet met beiden samengaan.

Hoe vond je het op het forum?
Heel leuk, het was de eerste keer dat ik dat deed. Eerst kwam het maar traagjes op gang, maar Woensdag ging het echt vlot. CD&V zou voor elke maand iemand moeten aanstellen die reageert bij algemeen. Wat soms geven er CD&V sympathisanten antwoorden op vragen wat ze denken hoe CD&V reageert. Daarom dat CD&V dat beter zelf zou doen.

Redactie: Thomas Heynderickx & Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons