Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Frank Hosteaux (vzw “Rot op huisjesmelkers”)

Hij is geen politicus. Hij is een havenarbeider en woont in Antwerpen Noord, een buurt die af te rekenen heeft met veel overlast, misbruiken, drugs en illegaliteit. De eigen bevolking gaat hier niet vrijuit, want een aantal van hen misbruikt de situatie van de illegalen in deze buurt. Op hun weg komen ze steeds meer de bewonersgroepen tegen die zich hiertegen verzetten. Een verrassend interview over de armoede van onze eigen maatschappij. En een aantal schokkende verhalen over de OCMW’s, migratie, het beleid, de politie en over 151 verschillende nationaliteiten. Over – nog steeds aan de gang zijnde - mogelijke corruptie bij de ambtenaren. Een verhaal over wantoestanden waar deze maatschappij momenteel geen antwoord op biedt.
Lees verder...

Hij is geen politicus . Hij is een havenarbeider en woont in Antwerpen Noord, een buurt die af te rekenen heeft met veel overlast, misbruiken, drugs en illegaliteit. De eigen bevolking gaat hier niet vrijuit, want een aantal van hen misbruikt de situatie van de illegalen in deze buurt. Op hun weg komen ze steeds meer de bewonersgroepen tegen die zich hiertegen verzetten. Een verrassend interview over de armoede van onze eigen maatschappij. En een aantal schokkende verhalen over de OCMW's, migratie, het beleid, de politie en over 151 verschillende nationaliteiten. Over – nog steeds aan de gang zijnde - mogelijke corruptie bij de ambtenaren. Een verhaal over wantoestanden waar deze maatschappij momenteel geen antwoord op biedt.

U hebt aan de alarmbel getrokken dat de stad Antwerpen niets of weinig doet aan de controle van de krotten. Wat is daar nu zeven maanden later van terechtgekomen?
Inderdaad, in het begin van het jaar hebben wij nogmaals aan de alarmbel getrokken omdat in tal van onbewoonbaar verklaarde woningen nog altijd mensen wonen. Dat is het eerst onder de aandacht gebracht bij de cel huisvesting en de cel leegstand en verwaarlozing. Later zijn mensen als Tanja Smit op de kar gesprongen en is de pers uitgenodigd. Op een avond hebben we vastgesteld dat in 70% van de onbewoonbaar verklaard e woningen nog altijd mensen wonen. Op dat moment heeft de cel huisvesting beweerd dat het máár zes procent was en ze hebben heel scherp gereageerd in een brief naar mij.
Daarin vroegen zij of ik me wilde verontschuldigen en zeiden dat we er niets van kenden. We hebben vervolgens een advocaat gecontacteerd, die de belangen van onze vzw behartigde. Hij heeft een brief gericht aan het schepencollege waar we nog geen antwoord op hebben gekregen. Op dit ogenblik merken we dat in een aantal panden die onbewoonbaar verklaard zijn toch nog altijd mensen wonen. Ik kan straten en huisnummers geven, maar sinds we het in de pers hebben gebracht, volgen ze het toch al wat beter op.

 


U hebt ook gezegd dat zowel de cel leegstand zelf , als de mate waar in de politie zich daarmee bezig houdt, is afgebouwd. Is daar dan op een of andere manier iets aan gedaan, omdat u zegt dat er al merkbaar iets verbeterd is.
Meneer Dierickx heeft de leiding over de cel leegstand en verwaarlozing en is door schepen Erwin Pairon aan de kant geschoven. Dit is door niemand in Antwerpen Noord aanvaard. De bewonersgroepen hebben unaniem een brief geschreven aan het schepencollege en hebben nog steeds geen antwoord gekregen. Men heeft die man aan de kant geschoven omdat hij de betaling van krotbelasting door de stad aan de kaak stelde. Dat is ook een man die tot op het bot gaat, of het nu over een rechter, politicus of arbeider gaat. Men heeft die man, volgens mij, bewust op een zijspoor gezet.

"Het is inderdaad juist dat er bepaalde ambtenaren samenwerken met huisjesmelkers […] zij worden door hen omgekocht. Het is niet normaal dat er voor bepaalde woningen conformiteitsattesten worden afgeleverd terwijl zij totaal niet in orde zijn."

Men heeft ook in de pers gesuggereerd dat huisjesmelkers bescherming van bovenaf genoten. Hebt u daar ondertussen wat meer indicaties over?
Dat is een goede vraag. Momenteel zijn wij inderdaad een aantal ambtenaren op het spoor die zich bezig houden met corrupte zaken. We kennen die namen en we kennen ook al een naam van één huisjesmelker, maar dat moeten we nog verder uitspitten. Het is inderdaad juist dat er bepaalde ambtenaren samenwerken met huisjesmelkers.

Om zichzelf te kunnen verrijken en hun postje te kunnen consolideren gaan zij dus met die mensen samenwerken?
Ja, inderdaad zij worden door hen omgekocht. Het is niet normaal dat er voor bepaalde woningen die totaal niet in orde zijn conformiteit s attesten worden afgeleverd.

U hebt net de naam van schepen Pairon genoemd, het is algemeen geweten dat hij niet uw beste vriend was. Bent u gedagvaard of niet?
Nee.

Hij heeft er wel mee gedreigd u te dagvaarden.
Ja.

Hoe is de relatie momenteel tussen u en de schepen?
In feite, en ik ben daar heel eerlijk in, heb ik met de schepen altijd een heel goeie band gehad. Tot we daar in conflict gekomen zijn, niet met hem persoonlijk maar met de cel huisvesting. De schepen beschermt zijn mensen. Ik heb met de schepen een goed gesprek gehad op het volksfeest. Wij gaan deze week contact opnemen en een gesprek regelen waarin een aantal zaken kunnen opgeklaard worden. Ik vind dat wij in de zaak van die onbewoonbaar verklaarde panden gelijk hebben, ik kom daar niet op teug.

Voelt u zich nu geruggensteund door de Stad Antwerpen, denkt u dat u nu samen m é t de stad Antwerpen, in plaats van min of meer tégen de stad Antwerpen, die problemen waar u met uw VZW toch al jaren mee bezig bent definitief kan aanpakken?
We zijn begonnen met de jaarwisseling 2000-2001, naar aanleiding van een schrijnend geval met een jonge moeder en een pasgeboren tweeling.
De samenwerking met de stad wat betreft huisvesting staat op dit moment toch op een laag pitje, er zullen toch wel degelijk een aantal gesprekken moeten plaatsvinden om een aantal zaken recht te trekken maar er is toch al een betere coördinatie. We zijn op dit moment een petitie begonnen en we hopen 10.000 handtekeningen te verzamelen. Voor een leefbare buurt voor iedereen, maar ook voor een betere coördinatie tussen stedelijke diensten, politie en bewonersgroepen want daar wringt toch wel degelijk het schoentje.

"Het is niet normaal dat wij, de bewonersgroepen, tot ’s ochtends vijf uur in de straat moeten aanwezig zijn om voor een beetje orde en tucht te zorgen. Dat moet een taak van de politie zijn"

Ik heb de indruk dat de politieke wereld hier met de pluimen gaat lopen. Ik herinner me bijvoorbeeld de voornemens van CD&V: de Seefhoek moeten we opwaarderen, alle buurten van Antwerpen die nu een beetje achtergesteld zijn daar gaan wij iets aan doen. Naar mijn gevoel komen zij met heel weinig concreets. Stoot dat u niet een beetje tegen de borst dat zij zeggen dat het nu maar eens moet veranderen terwijl ze ook deel uitmaken van het stadsbestuur?
Dat loopt dus méér dan de spuigaten uit. Het is niet normaal dat wij, de bewonersgroepen, tot 's ochtends vijf uur in de straat moeten aanwezig zijn om voor een beetje orde en tucht te zorgen. Dat moet een taak van de politie zijn.
Daarom wil we praten en dat gaan we ook doen in een brief aan de burgemeester en de huidige korpschef. Wij hebben een heel goed team, dat noemen ze het WOT-team, die mensen zijn met tienen als ze allemaal aanwezig zijn.

Is dat binnen de buurtwerking of de vereniging “Rot op huisjesmelkers”?
Binnen beide, er zijn twee teams.
Een politieteam dat na een telefoontje binnen de tien minuten – enkel voor ernstige gevallen -aanwezig is, maar die mensen zijn gebonden:
1) het team bestaat uit slechts tien mensen, dat moet verdubbeld worden
2) zij zijn gebonden aan bepaalde uren, maar mogen slechts enkele nachten per maand werken. Weekendwerk is ook aan banden gelegd. Zelfs het aantal overuren is ook aan banden gelegd.
Op dit moment kan dat niet, we moeten een uitzondering maken op de regel voor dat team binnen de Antwerpse zone. We proberen te overleggen met burgemeester Janssen en korpschef Baelemans om dat uit te breiden.

U weet natuurlijk ook dat de politie met budgettaire beperkingen kampt. Vreest u niet dat het antwoord daar zal zijn om eerder af te bouwen dan uit te breiden?
Ik heb het u gezegd, wij hebben daar geen boodschap aan, wij willen dat de straten terug veilig zijn zonder meer. Wij zitten met een dienstencentrum met boven de 200 bejaarden, dat die mensen niet meer buiten durven komen stoort mij, dat die mensen geconfronteerd worden met drugsverslaafden en drugsdealers, met bloed aan de muren, … Ik moet wel zeggen dat dankzij de goede samenwerking met het WOT team daar verandering is ingekomen, maar dat kost ons onnoemelijk veel tijd, wij offeren daar onze nacht voor op. Dat is de taak van de politie, maar dan moet men die mensen de kans geven, wat op dit ogenblik niet het geval is. Wij hebben een brief geschreven aan de burgemeester met de vraag tot opheffing van de schorsing van Bart De Bie.

"Op 14 dagen tijd begaat die Algerijn drie zware criminele feiten en hij loopt nog op de straat. De politieagent die hem aangepakt heeft, zit wel in de gevangenis in Mechelen, dat kan niet. Dat doet voor ons de deur dicht"

Is er sprake van enige vorm van racisme binnen de politiediensten?
Het CONA-team heeft terug orde op zaken gesteld op een kordate manier, maar zeker niet agressief of racistisch. Dat zijn de mensen die ook het S chipperskwartier aangepakt hebben. Dat is nu gedaan en men schuift daar nu gewoon één van de toppolitiemensen er weg. Men beschuldigt hen van alles en nog wat. Ik kan nu één concreet voorbeeld noemen, in de gevangenis van Mechelen zit nog een Antwerpse politieagent op beschuldiging van allerlei zaken zoals geweldpleging en racisme. Die man die samen met een collega van hem in aanraking is gekomen met twee Algerijnen op Antwerpen-Dam. Er is een gevecht ontstaan. Wie er is begonnen, weet ik niet, ik kan geen stelling innemen omdat ik daar niet bij was. Men heeft die twee politiemannen ondervraagd, één is terug vrijgelaten, de andere zit nog altijd in de gevangenis. Enkele dagen later heeft één van die twee Algerijnen een woninginbraak gepleegd in de Everaertstraat, op heterdaad betrapt. Toch heeft men die man terug de straat op gezet. Enkel e dagen later heeft hij iemand neergeschoten op het De Coninckplein. En nog altijd zit die man niet vast! Dat is heel frustrerend, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de politie. Op 14 dagen tijd begaat die Algerijn dus drie zware criminele feiten en loopt hij nog steeds op straat. De politieagent die hem aangepakt heeft, zit wel in de gevangenis in Mechelen, dat kan niet. Dat doet voor ons de deur dicht!

U hebt toch op een gegeven moment gezegd dat het gerecht daarin ook niet helemaal zuiver is.
Op gebied van huisjesmelkerij hadden wij een substituut die tot op het bot ging en op een bepaald moment is hij weggepromoveerd naar het Hof van Beroep. Nu is er een andere die zelfs niet met de burgers wil spreken. Hij zegt vlakaf dat de burgers betrokken partij zijn en wenst er niet mee te spreken. De heer Dierickx heeft een lijvige inventaris samengesteld van mogelijke huisjesmelkers en heeft dat afgegeven aan die procureur. Deze heeft er zelfs niet in gebladerd en het terug afgegeven. Dat kan niet!

Misschien een persoonlijke vraag, hoe zou u zich het best omschrijven? Bent u een politicus, een maatschappelijk activist, wat bent u eigenlijk?
Ik ben geen politicus, ik ben wel lid van sp.a maar ik heb geen enkel mandaat. Ik ben twee keer gevraagd om op de lijst te staan, één keer was dat in het jaar 2000 voor de districtsraad en bij de laatste parlementaire verkiezingen van 18 mei werd me dat ook gevraagd. Ik heb dat gedaan, maar de eerste keer was dat niet goed, dat lag aan het feit dat ik me compleet opgeofferd heb aan de topmensen. Ik heb voor hen campagne gevoerd maar niet voor mij. In mei heb ik het anders aangepakt, samen met Greet van Gool heb ik gedurende een maand heel actief campagne gevoerd en ik was heel tevreden over het resultaat.
Om me te beschrijven: ik ben een buurtbewoner, heel sociaal voelend, ik vind dat de kansarmoede die er vroeger was en nog steeds is moet opgelost worden. Er zijn nog andere zware feiten: als er mensen aan mijn deur komen bellen, “Mag ik asjeblieft een boterham? Ik heb drie dagen niet gegeten” of “Mag ik een nacht bij u slapen, ik heb al drie weken in het stadspark geslapen” dan vind ik dat heel jammer, ik kan niet iedereen onderdak geven en iedereen een boterham geven. We trachten dat te doen, maar we hebben geen middelen, want we betalen alles uiteindelijk uit eigen zak, dus zowel ik als mijn vrienden bekostigen alles zelf.

"Op 14 dagen tijd heb ik 140 telefoons gekregen van verschillende OCMW’s om te vragen of het pand dat ik zogezegd te huur gesteld had nog vrij was. Ik had geen pand te huur, het was een nepadvertentie."

Wanneer werkt u voor de vzw?
Ik ben havenarbeider in de haven van Antwerpen. Ik doe de dagshift, maar we werken voordien en nadien voor onze buurt.

Wanneer is de vzw opgericht?
Ik ben begonnen in oktober 1996, de bewonersgroep Richardstraat en omgeving.
Het was naar aanleiding van een treffen met Pierre Breughelmans, dat was toen de officier in de Maréestraat. Ik was op een bijeenkomst van andere bewonersgroepen. Men vroeg aan mij: “Waarom richt je geen bewonersgroep op?”
We hebben samen met de politie een enquête gedaan die massaal werd ingevuld. Hieruit bleek dat we enorm veel last hadden van een pand waar asielzoekers uit Zwijndrecht woonden. Dat was toen de periode van de oorlog in Bosnië. Die mensen veroorzaakten een enorme lawaaioverlast en schoten regelmatig midden op straat met een revolver in de lucht. Dat kon niet meer! Na dat feit is onze bewonersgroep ontstaan.
Onze vzw is ontstaan in het jaar 2001 naar aanleiding van heel de problematiek van de uitbuiting van de asielzoekers. In december 2000 had ik voor de eerste keer een krot bezocht en dat was bijzonder schrijnend. Het regende er binnen, de douche was stuk, de lavabo was stuk, de geiser was kapot. Er was niets heel in dat pand en daarin woonde een jonge moeder met een tweeling van twee maanden oud. De baby's zagen blauw van de kou ondanks het feit dat die vrouw ze heel goed had ingeduffeld. Ik ben samen met mijn echtgenote ernaartoe gegaan. Enkele dagen later, op een zondagavond rond acht uur, stond ze aan de deur en zakte ze in mijn armen in elkaar. Ik heb haar toen op de sofa gelegd, die kinderen in huis genomen en ik heb onmiddellijk de ambulance gebeld en gezegd dat het vermoedelijk om een CO-vergiftiging ging. Die dame was bijna dood. De kinderen bevonden zich gelukkig in een andere plaats, ze hadden niks maar werden wel meegenomen ter observatie.
Een dag later mochten ze het ziekenhuis verlaten. Dan heb ik besloten hen bij mij binnen te nemen. Ze hebben een kleine maand bij mij gewoond tot we een deftig appartement gevonden hadden. Toen dacht ik: “als ze dat met zo iemand doen, dan zullen er toch wel meerdere mensen in dergelijke omstandigheden moeten leven”. Dat was de aanzet tot de vzw “Rot op huisjesmelkers”.
Tegelijkertijd hadden wij een paar advertenties geplaatst omdat ik vernomen had dat de OCMW's van buiten Antwerpen heel wat appartementen en studio's in Antwerpen zochten. En dat klopt want op 14 dagen tijd heb ik 140 telefoons gekregen van verschillende OCMW's om te vragen of het pand dat ik zogezegd te huur gesteld had nog vrij was. Ik had geen pand te huur, het was een nepadvertentie. Het eerste OCMW dat belde was dat van Essen en het laatste van de lijst was Stavelot. Vanuit het ganse land! En niet enkel vanuit het Vlaamse landsgedeelte werd er gebeld!

Hebt u ook systematisch genoteerd welke dat waren?
Heel erg veel. Op het einde was het niet meer bij te houden.
Ik herinner me het geval van een moeder met twee kindjes. Het OCMW van Tremelo had me gecontacteerd om te melden dat ze een pand zochten. We zijn toen naar Tremelo gereden en hebben daar vastgesteld dat in hun gemeente maar liefst 5 panden beschikbaar waren. We hebben de man ermee geconfronteerd. Hij heeft zich nog in allerlei vreemde bochten proberen te wringen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat die woningen niet betaalbaar zouden zijn voor die mensen. Nadien heeft het OCMW wel degelijke inspanningen geleverd.

Om ze dan betere voorzieningen te geven?
Ze volgen de asielzoekers op in Tremelo en ze brengen tevens een bezoek aan de asielzoekers in Antwerpen.

In een artikel stond geschreven dat dankzij de inspanningen van het kabinet Vande Lanotte de problemen van de baan zouden zijn. Klopt het dat alles nu in orde is?
Nee, nee! Ik kan u het voorbeeld geven van een vriend. Een Iraniër is onlangs toegewezen aan Musson. Dat is een dorpje op de grens van België en Luxemburg.

Maar hij woont in Antwerpen?
Ja, correct. Hij is uit eigen beweging naar hier gekomen. Eerst verbleef de man in het asielcentrum van Lint, nadien is hij een tijdje ondergedoken en door een hongerstaking heeft hij toch een oranje paspoort gekregen. (nvdr: de ‘oranje kaart' is de tijdelijke identiteitskaart die de asielzoekers krijgen in de ‘ontvankelijkheidsfase' van de asielprocedure. Het is de eerste kaart die een asielzoeker krijgt.) Door het verkrijgen van het paspoort is hij toegewezen aan het OCMW van Musson.
Het is pertinent onwaar wat de minister heeft verklaard. Wanneer er een oranje paspoort verkregen wordt, dan zal de asielzoeker aan een OCMW toegewezen worden.

Dat is nog steeds in het kader van de optimale spreiding?
Ja, inderdaad, maar die mensen trekken meestal naar een stad. Of het nu Antwerpen, Brussel, Gent of Luik is. En die blijven hun steun houden.

Is het dan de keuze van die mensen om naar de stad te trekken of is het een keuze die gemaakt wordt door de betrokken OCMW's?
Beiden. Een aantal asielzoekers verkiezen de stad boven een dorp. Vaak omdat er meer landgenoten te vinden zijn in een stad dan in een klein dorpje. Maar er zijn er ook, zoals het OCMW van Brecht, die zeggen dat de asielzoekers er niet terechtkunnen en beter naar een stad trekken. Sommige OCMW's sturen dergelijke mensen bewust naar een stad , anderen bieden spontaan een woning aan.
Sinds we de alarmbel hebben doen luiden zijn er toch al 287 gemeentes gestart met een LOI (Lokaal Opvang Initiatief). Maar vaak voldoen deze nog niet qua capaciteit. Sinds begin 2001 is er een grote sta p in de goede richting gezet.

Het is toch frappant dat sommige OCMW's nog steeds ontradingstechnieken toepassen op asielzoekers.
Ja, het gebeurt nog steeds. Zo vraag ik telkens als ik met nieuwe mensen in aanraking kom wat de eerste vraag was in het OCMW. Vaak moet ik dan aanhoren dat ze er geen plaats was maar ze toch een papier moesten ondertekenen zodat ze de volle overheidssteun konden krijgen. Dit komt steeds minder voor maar gebeurt nog steeds.

"Het leeuwendeel van de aangespoelde vreemdelingen vragen gewoon geen asiel meer aan. De meeste mensen duiken onmiddellijk onder in de illegaliteit."

Kan je exact omschrijven wat huisjesmelkerij inhoudt?
Een persoon die mensen, die leven in precaire omstandigheden, uitbuit op het vlak van de woonst. Iemand die krotten verhuurt voor woekerprijzen is voor mij een huisjesmelker. Ik heb een woning gezien waar een Roemeens koppel met 7 kinderen woonde. De totale oppervlakte bedroeg ongeveer 15m². Slapen, eten en wonen, kortom alles moet er gebeuren. Die mensen betalen € 250, wat veel is voor mensen zonder papieren.
De kinderen gaan met z'n drieën de baan op als muzikanten om de huishuur te kunnen betalen. Op de topdagen verdienen ze 15 à 20 euro per dag, maar nu het winter wordt en de terrassen verdwijnen halen ze soms maar een enkele euro op. Sommige van deze mensen zonder papieren gaan dan jammer genoeg het criminele pad op.
Ooit vroeg een journaliste van de Gazet van Antwerpen me wat ik zou doen moesten mijn kinderen geen voedsel meer hebben. Daar heb ik kordaat op geantwoord dat ik zou gaan stelen in grootwarenhuizen. En dat meen ik! Voor mij is dat geen stelen maar overleven. Zulke toestanden begrijp ik, maar ze mogen zich eigenlijk niet aandienen. En daarom faalt het asielbeleid voor mij volkomen!

Eigenlijk komt het er dus op neer, dat het asielbeleid niet afgestemd is op de markt van huisvesting, voeding en dergelijke waar het spel van vraag en aanbod van toepassing is.
Ja, inderdaad. De mensen worden maar al te vaak aan hun lot overgelaten. Ook de service van de OCMW's is vaak zeer minimaal. Ik neem opnieuw het voorbeeld van de man uit Musson. Het dorp ligt ongeveer 300 kilometer verwijderd van Antwerpen. Hoe kunnen ze hem degelijk begeleiden? Maandelijks wordt wat geld op de bank gestort en daar blijft het dan ook bij. Nochtans is er personeel voor voorzien.

Pascal Smet meldde dat hij zeer tevreden was met het uiteindelijke asielbeleid van deze regering. Volgens hem stond de logge oude trein eindelijk goed en wel op de rails.
Volgens mij zijn de uitspraken van Pascal Smet enkel maar om de media en de burgers een rad voor de ogen te draaien. Als je het aantal asielverzoeken bekijkt dan zou je kunnen concluderen dat ze goed gewerkt hebben want ze zijn opmerkelijk gedaald maar daar situeren zich de problemen niet. Het leeuwendeel van de aangespoelde vreemdelingen vragen geen asiel meer aan. De meeste mensen duiken onmiddellijk onder in de illegaliteit!

"… infiltranten (op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal) werken in opdracht van de Iraanse ambasade. En zodoende hebben die zicht op welke mensen hier politiek asiel hebben aangevraagd. En die worden beschouwd als verraders. Als die mensen dan gerepatrieerd worden dan leven ze geen drie dagen!"

Doen ze het met voorbedachten rade omdat ze weten dat ze zullen botvangen in Brussel?
Uiteraard, het asielbeleid in België is niet serieus. Men geeft een aantal asielzoekers, waarvan we zeker zijn dat het om politiek vluchtelingen gaat, negatief advies. Terwijl aan infiltranten wel een positief advies wordt gegeven. Die infiltranten worden zelfs tolk op het Commissariaat-Generaal en de Dienst Vreemdelingenzaken! Die infiltranten werken in opdracht van de Iraanse ambasade. En zodoende hebben die zicht op welke mensen hier politiek asiel hebben aangevraagd. En die worden beschouwd als verraders. Als die mensen dan gerepatrieerd worden dan leven ze geen drie dagen! Men gaat die niet doodschieten, maar die verongelukken allemaal, meestal in een auto-ongeluk!

"Maar mensen die nog een proces hebben lopen bij de Raad van State, en nog steun trekken, zijn die dan ook illegaal? […] Maar hierin is de Staat in fout! Want de documenten van die mensen zijn niet meer geldig en toch hebben ze nog een procedure lopen. De Staat creëert op die manier illegaliteit !"

Kun je een geschat percentage kleven op het aantal mensen die onmiddellijk na aankomst de illegaliteit induiken?
Dan wil ik u eerst een vraag stellen: “Wie is illegaal?”.

Is het dan een vaag begrip?
Mensen die hier illegaal verblijven zijn mensen die hier blijven na het verstrijken van hun toeristenvisum. Dan heb je nog de mensen die compleet uitgeprocedeerd zijn, ook bij de Raad van State. Maar mensen die nog een proces hebben lopen bij de Raad van State en nog steun trekken, zijn die dan ook illegaal? Volgens de letter van de wet wel, want die moeten geen stempel gaan halen, zij zijn dus in principe illegaal. Maar hierin is de Staat in fout! Want de documenten van die mensen zijn niet meer geldig en toch hebben ze nog een procedure lopen. De Staat creëert op die manier illegaliteit !
Wij pleiten ervoor om die mensen hun documenten te laten behouden tijdens de procedure.

Is er geen procedure mogelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?
Theoretisch gezien wel, maar we zijn nog niet zover geraakt. Als ik hier en nu verklaar dat de staat in fout is wanneer ze hen nog steeds een uitkering geven, dan vrees ik dat ik in een potje begin te roeren dat heel hard stinkt .

 

"… infiltranten (op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal) werken in opdracht van de Iraanse ambasade. En zodoende hebben die zicht op welke mensen hier politiek asiel hebben aangevraagd. En die worden beschouwd als verraders. Als die mensen dan gerepatrieerd worden dan leven ze geen drie dagen!"

Doen ze het met voorbedachten rade omdat ze weten dat ze zullen botvangen in Brussel?
Uiteraard, het asielbeleid in België is niet serieus. Men geeft een aantal asielzoekers, waarvan we zeker zijn dat het om politiek vluchtelingen gaat, negatief advies. Terwijl aan infiltranten wel een positief advies wordt gegeven. Die infiltranten worden zelfs tolk op het Commissariaat-Generaal en de Dienst Vreemdelingenzaken! Die infiltranten werken in opdracht van de Iraanse ambasade. En zodoende hebben die zicht op welke mensen hier politiek asiel hebben aangevraagd. En die worden beschouwd als verraders. Als die mensen dan gerepatrieerd worden dan leven ze geen drie dagen! Men gaat die niet doodschieten, maar die verongelukken allemaal, meestal in een auto-ongeluk!

"Ik heb thuis contracten waarvan de mensen nog altijd verbleven in het buitenland. Meneer X als verhuurder en de huurder verblijvende in bijvoorbeeld Kosovo of Bosnië. Ze waren nog niet in België en de contracten waren al ondertekend.[…] Alle contracten zijn ondertekend met drie kruisjes."

Is het soms geen probleem dat de mensen de taal niet machtig zijn en dat de huisjesmelkers hen alles kunnen laten ondertekenen?
Vroeger was dat wel. Als je uit ongeacht welk land komt en je kent de Nederlandse of Franse taal niet. Nu is dat niet meer omdat wij dat aangeklaagd hebben op de dienst vreemdelingenzaken. Omdat er al mensen stonden te wachten met een reeds ondertekend huurcontract van de eigenaar. Ze wisten niet wat erin stond. Suzy , de dame van het OCMW van Tremelo , werd opgewacht in Brussel door een Armeense of Russische man. Hij had een reeds ondertekend contract bij. Ze zijn samen naar het OCMW geweest en deze heeft dat aanvaard. Daar zijn ze in de fout gegaan. Want dat is link. Een vluchteling die begeleid wordt door een andere vreemdeling die de Nederlandse taal perfect spreekt met een reeds ondertekend contract , dat kan niet. Ze hebben dat niet gezien.

Uitbuiting op alle vlakken. Een huisjesmelker heeft per definitie een pand of meerdere panden die totaal niet geschikt zijn voor bewoning. Hij biedt ze liefst tegen een zo hoog mogelijke woekerprijs aan, aan iemand die niet weet wat hij huurt en uit pure noodzaak het contract tekent.
Ik heb thuis contracten waarvan de mensen nog altijd verbleven in het buitenland. Meneer X als verhuurder en de huurder verblijvende in bijvoorbeeld Kosovo of Bosnië. Ze waren nog niet in België en de contracten waren al ondertekend! En die contracten zijn aanvaard door het OCMW van Zandhoven.
Alle contracten zijn ondertekend met drie kruisjes. De mensen komen hier en weten van niets.
CO - vergiftiging, elektrocutie,… dat is hallucinant.
Ik vind dat de Cel Huisvesting, afdeling Woonkwaliteit, van de Stad Antwerpen niet goed werkt. Ik weet dat dit gevaarlijke uitspraken zijn, maar ik blijf het toch doen! Op de documenten van de stad of van de Vlaamse Gemeenschap voor een pand dat officieel onbewoond verklaard is, staat dat de bewoning moet stopgezet worden binnen de zes maanden. Waar gaat dat naartoe? Dan moet je zes maanden leven op gevaar van elektrocutie of CO-intoxicatie. Dat kan niet!

Alles staat en valt toch bij de goodwill van het stadsbestuur?
Wij zijn al lang vragende partij voor de coördinatie van de diensten die zich bezighouden met huisvesting. Wij vonden dat er een enorme versnippering was onder de verschillende schepenen. Waarom niet één goed gecoördineerde dienst maken?

"Het secretariaat van het Vlaams Blok op de Amerikalei is gerenoveerd door mensen zonder papieren."

Bestaat er volgens u een link met extreem rechts? De onveilige buurten en sociale wantoestanden die misschien ook autochtonen aanzetten om te stemmen voor het Vlaams Blok?
Dat is een zeer moeilijke en gevaarlijke vraag maar ik ga er toch op antwoorden. Wij hebben eergisteren twee panden bezocht. Deze zijn van een Vlaams Blokker, van mensen die lid zijn van het VB en die verhuren aan Afrikanen en aan Polen. Zij betalen een zeer hoge huishuur. Dat is hypocriet. In één van die panden woont een Afrikaans gezin met kleine kinderen. Als je de trapleuning aanraakt, val je er door, de stijlen zijn uitgebroken, de plaaster komt van de muur. Dat wordt voor 250 tot 280 euro verhuurd.

U sprak van een bewuste enscenering maar is dit niet puur geldgewin geweest?
Ik kan dat op dit moment niet bewijzen. Het secretariaat van het Vlaams Blok op de Amerikalei is gerenoveerd door mensen zonder papieren. Ik weet dat van een arbeider die er gewerkt heeft. Hij wilde er niet mee naar de pers gaan want hij heeft heel veel schrik.

Zorgen die wantoestanden niet voor ergernis bij de Antwerpenaren?
De huisjesmelkerij is de oorzaak van heel de ellende. De mensen die in die panden wonen zijn geen onbeschaafde mensen. De man die ik gisteren heb ontmoet was een Russische historicus. Hij heeft in België het diploma licentiaat in de geschiedenis gekregen.
We zijn op bezoek geweest bij een Armeense professor aan de universiteit van Jerevan , hij gaf les aan kandidaat -artsen en kreeg hier geen gelijkschakeling van zijn diploma. Hij moest les gaan volgen aan het Tropisch Instituut , en na enkele weken mocht hij geen les meer volgen omdat hij meer wist dan de lesgever. Hij is uit de klas verwijderd. Hij wilde zijn beroep terug uitoefenen mits bijscholing en werd uit de klas gestuurd. Dat zijn toestanden die niet kunnen.

"Onlangs heeft een politicus over Marokkanen gezegd “Criminaliteit van Marokkanen zit in de cultuur”. Dat veroorzaakte een storm van protest. Wel, die uitspraak deed ik anderhalf jaar geleden al! Ik wil niet gezegd hebben dat alle Marokkanen dieven zijn. Maar waar blijven die ouders? Ze zeggen: “een Marokkaanse vader heeft gewoonweg geen gezag”, maar dat kan ik niet geloven!"

Welke achtergrond hebben de meeste? Zijn dat mensen die gestudeerd hebben of zijn het kansarmen, economische vluchtelingen, politieke vluchtelingen? Het feit dat je zegt dat die documenten zijn ondertekend met drie kruisjes betekent toch dat die mensen niet kunnen lezen of schrijven?
Wij vermoeden dat die kruisjes gezet zijn door andere personen dan de huurders. Als men spreekt over vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie , dan heb je te maken met bijzonder slimme mensen. De kinderen van die mensen staan één à twee jaar voor in wiskunde. Op de taal vallen ze door de mand , maar daar kan aan gewerkt worden. Ik vind het heel jammer dat veel kinderen worden doorverwezen naar het beroepsonderwijs omwille van de taal.

Het is moeilijk om een onderwijssysteem aan te passen aan elk individu.
De nieuwkomers krijgen een taalbad. De leerkrachten en directeurs in Antwerpen pleiten om het over twee jaar te spreiden.
In het volwassenenonderwijs zijn er enorme wachtlijsten. Wij overwegen zelf met onze bewonersgroep om via gepensioneerde oud- leraars les te geven aan nieuwkomers om Nederlands te leren . De vraag is heel groot. Dat is toch een bewijs dat die mensen zich willen integreren. Ik ben ervan overtuigd dat mensen uit de voormalige Sovjet-Unie en Iran gemakkelijker integreren dan Marokkanen en Turken. Hoeveel spreken er geen Nederlands en wonen al tien jaar in België?

Dat zijn harde woorden voor een socialist !
Laatst heeft een toppoliticus mij een revolutionair genoemd.
Onlangs heeft een politicus over Marokkanen gezegd “Criminaliteit van Marokkanen zit in de cultuur”. Dat veroorzaakte een storm van protest. Wel, die uitspraak deed ik anderhalf jaar geleden al. Ik wil niet gezegd hebben dat alle Marokkanen dieven zijn. Maar waar blijven die ouders? Ze zeggen: “een Marokkaanse vader heeft gewoonweg geen gezag”, maar dat kan ik niet geloven! 

Wat met bijvoorbeeld het buurtvaderproject?
Het project in Mechelen is mislukt. Dat is compleet de mist in gegaan.
Wie zijn de dealers in Antwerpen Centrum en Noord? Wie zijn de drugdealers? (wacht op ons antwoord)

… de Marokkaanse jongeren?
Voila !

Robert Voorhamme deed een jaar geleden ook een uitspraak over de waardepatronen van Marokkaanse mensen. Er is dus een zekere eenstemmigheid omtrent dit onderwerp.
Ja!
Onlangs kwamen we bij een Tsjetsjeense vrouw die hier woont met haar zoon. Haar man is gesneuveld in de strijd met de Russen. Ik sprak met haar en ze zei: “Wat ik nu doe is zowel voor u als voor mij erg gevaarlijk. U bent namelijk geen moslim en bent evenmin een Tsjetsjeen. Als ik op straat samen met u wordt gezien dan hebben we allebei last”.

Hebt u al bedreigingen gehad?
Dat is al enkele jaren geleden. Volgens mij kwamen die bedreigingen hoofdzakelijk uit het drugsmilieu. Een kogel en een mes in mijn bus, verpakt en met de boodschap “Dit is voor u”. Ik heb toen klacht neergelegd tegen onbekenden.

Ik heb eergisteren een interview gehad met Bart Verhaeghe. Hij komt ook in contact met overheden i.v.m. vergunningen. Zijn visie over migranten is: “We zouden een ander soort migrantenbeleid moeten voeren. We moeten de migranten beoordelen op hun achtergrond voor we ze binnenhalen. Wat kan je hier komen doen en wat beteken je voor deze maatschappij”. Volgens hem is het niet goed om iemand binnen te laten die niet kan lezen of schrijven. Je kan hem beter helpen in zijn eigen land. Wat denk jij ervan?
Voor die categorie van mensen heeft hij zeker gelijk! Wij moeten de ontwikkelingssamenwerking herbekijken.
In 1998 was er enorm veel werk op de fruitwerf. Toen waren er onvoldoende havenarbeiders. Er kwamen 6 Marokkaanse jongeren werken en die wilden niet per twee werken. Ze wilden met 6 bijeen staan omdat ze dat gezelliger vonden. In plaats van 12 vrachtwagens te laden per dag werden er 4 geladen. Een beetje later moesten ze een schip lossen met bananendozen.
's Middags reden ze met hun auto dicht bij het schip, hebben 12 dozen bananen opgeladen en reden weg. Ze hebben zelfs hun loonbriefje niet komen ophalen.

Op dit moment hebben die mensen misbruik gemaakt van het systeem, en hun sociologische achtergrond gebruikt om samen te werken. Maar het zijn geen mensen waarvan …
(onderbreekt) De mensen hebben de kans gekregen! Ze konden dubbele shiften doen, maar ze verknoeien het omdat ze niet volgens het ploegensysteem werkten. Ze willen zich niet aanpassen aan onze manier van werken. De dag daarop heeft de baas gezegd: “Dat kan niet. Het werk gaat niet vooruit. Ik heb jullie niet meer nodig.”

Maar als ik u goed heb begrepen, en nu zijn we al over nationale zaken bezig, pleit u voor een vergroot budget voor ontwikkelingssamenwerking?
Ja, en ik denk dat Bart Verhaeghe dit ook stimuleert. Ik denk dat je op die manier aanzienlijk minder asielzoekers hierheen haalt.

Met een lichte nuancering van wat het Blok zegt. Niet zomaar op een C-130 zetten.
Nee, ik ben volkomen tegen het actief opsporen van mensen zonder papieren en ze allemaal zomaar terug sturen zonder enige vorm van menswaardigheid.

In dit voorstel gaat Verhaeghe ervan uit dat we mee tot ginder moeten gaan en hen daar helpen. Zijn voorstel was heel duidelijk. Als we elke maand 1000 euro aan uitkering moeten betalen, kunnen we hen dan niet beter terugsturen, en ginder een zaakje laten oprichten? Iets wat ze wel kunnen, en iets waardoor zij in hun maatschappij tot uiting kunnen brengen om de kansen te benutten die zij hebben?
Dat moet men per land van afkomst bekijken. Drievierde van de Iranese vluchtelingen zijn bijvoorbeeld schatrijk.

Zijn ze dan ook politieke vluchtelingen?
Ja, letterlijk. Ze hebben enorme kapitalen en ze laten zolang het niet geblokkeerd wordt door de regering daar, het geld naar België komen.
Van heel wat mensen uit Iran die hier momenteel illegaal verblijven, wordt hun huishuur betaald met hun geld uit Iran! Anderzijds is het ook zo dat er heel wat Belgisch geld afvloeit naar familieleden in Iran, Irak, Turkije, Marokko. Maandelijks! Het gaat over miljoenen. Een deel van hun OCMW-geld vloeit met andere woorden weg, naar vrouw en kinderen, of naar moeder en vader. Dat is de waarheid!

De steun die de overheid momenteel toekent, mist met andere woorden zijn doel. Namelijk het doel om deze mensen te helpen.
Niet voor iedereen, maar in een groot aantal gevallen geldt dit wel. Ze onderhouden hun familie in het land van herkomst met het geld dat ze hier krijgen.

U gaat akkoord met de stelling die door Bart Verhaeghe werd aangenomen?
Inderdaad, daar ben ik het mee eens.

Ze moeten zelf initiatief kunnen nemen op economisch vlak. Is dat er dan nog te weinig?
Inderdaad. Ik denk dat de ontwikkeling op een laag pitje staat. Ik ken de percentages niet, maar dat is niet zo hoog. Langs de andere kant zijn er in Antwerpen 151 nationaliteiten. Dat zijn dus 151 landen die je zou moeten steunen met ontwikkelingssamenwerking. Dat is de hele wereld!

Eén van de andere problemen over tewerkstelling is bijvoorbeeld dat een aantal asielzoekers uiteindelijk wel over de papieren beschikken om hier te beginnen werken, of niet? Mogen zij werken?
Nee, een asielzoeker mag niet werken. Enkel als de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard mogen ze werken.

Wat gebeurt er dan? Doen ze dat ook effectief?
Ja, hun vraag naar werk is enorm groot. Ze komen zelfs bij ons terecht, hoewel wij dat niet kunnen. Ik kan hen geen werk bezorgen.

Nochtans klaagt de industrie over het feit dat zij geen mensen kunnen vinden voor bepaalde fronten van de werkgelegenheid.
Heel wat asielzoekers die mogen werken, bieden zich aan in interim-kantoren, ze worden gewoon buiten gegooid.

U was ook op de openingsreceptie van de tentoonstelling Eigen Volk in Antwerpen in buurtwerk Seefhoek, en centrum De Wijk. Ik heb daar een man gesproken, een persoonlijke anekdote, ik zou daar graag uw mening over horen.
Die 50-jarige man woonde in Boom. Hij was al 20 jaar gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Hij heeft al allerlei willen doen en was zijn verhaal aan het vertellen over hoe hij tegengewerkt was door zijn baas. Blijkbaar enkel en alleen omdat hij een imago van onbetrouwbaarheid met zich meedroeg van in zijn jonge jaren. Hij was vreemdeling en werknemers stonden daar nogal argwanend tegenover. Ik wil buiten beschouwing laten of die man de waarheid sprak. Maar is dit op zich niet schrijnend dat men dat nu inderdaad ook nog moet vaststellen? Ik wil het zelfs nog breder trekken, nl. dat allochtonen worden geweigerd in dancings en in handelszaken , noem maar op. Is dat geen grote barrière voor hen om net economisch actief te worden? En ervaart u dat ook?
Natuurlijk is dat een economische barrière. Ik krijg regelmatig klachten van mensen die zich aanbieden om te werken en gevraagd worden of ze vreemdeling zijn. Hun antwoord is dan “bol het maar af”.

Ze zijn dikwijls hoog gekwalificeerd zoals u zegt, maar een archivaris uit Rusland wordt na een jaar aan de deur gezet door de stad Antwerpen.
Het kan ook niet dat een chirurg op dat moment ergens moet gaan poetsen. We hebben verplegend personeel tekort, geef die mensen toch de kans. Men kan niet zeggen dat het diploma ginder totaal anders is dan hier. Dat is niet waar. Een dokter blijft een dokter!
Daar komt nog bij dat zijn vrouw - een voormalige lerares in Rusland – nu als kamermeisje in een hotel werkt en onlangs een tweede kindje heeft gekregen. De mutualiteit betaalt nu 60 % van haar loon en hij die een heel jaar heeft gewerkt trekt niets. Ze hangen af van het OCMW van Brecht. Hij heeft daarheen gebeld en gezegd dat hij een jaar gewerkt heeft en vroeg of hij terug steun kon krijgen omdat hij niet meer mocht werken. Het antwoord was dat het niet ging, zijn vrouw trok steun, 60% van haar wedde, en daar moesten ze maar mee rondkomen. Ik weet niet of het helemaal correct is. Wat zij verklaren is correct, maar wat het OCMW van Brecht tegen hen verteld heeft, daar geloof ik geen snars van. Ik denk dat het loon van een kamermeisje rond de 1000 euro schommelt. Als je daar 60 % van neemt, dan kom je niet aan het minimumloon.

"Er hebben een aantal mensen van ons, dus van de partij, gezegd: “Frank, je mag één ding niet vergeten. Wij moeten aan onze carrière denken.” Daar was ik bijzonder kwaad om..[…] Carrière in de politiek is belangrijker dan het welzijn van honderden mensen?"

Ik ga nu eens even de advocaat van de duivel spelen. U heeft op 18 mei op de lijst van de socialisten gestaan, zou u uw contacten nog beter kunnen uitspelen met bijvoorbeeld Patrick Janssens of met andere mensen van de partij?
Tegenwerking is er niet, maar wel een bepaalde terughoudendheid. Er hebben een aantal mensen van ons, dus van de partij, gezegd: “Frank, je mag één ding niet vergeten. Wij moeten aan onze carrière denken.” Daar was ik bijzonder kwaad om. Ik was daar voor op mijn teen getrapt. Dat topmandatarissen zoiets durven zeggen.

Het persoonlijke belang primeert op het algemene belang?
Carrière is belangrijker dan het welzijn van honderden mensen?
(medewerker Hosteaux) Ja. Frank krijgt zeer veel belangstelling omdat hij het standpunt inneemt van een bewoner. Hij leeft tussen de bewoners, hij is zelf een bewoner en hij luistert naar de mensen. Hij is geen politicus die de handjes schudt en niet weet waarover hij praat. De gal die wordt uitgespuwd door de mensen , daar werkt hij mee. Hij ziet een probleem en dat kaart hij dan aan bij mensen hogerop in de ivoren toren ( nvdr: met de ‘Ivoren Toren' wordt hier het stadhuis bedoeld ). De stad Antwerpen, daar kunnen wij niet heen als gewone mens. Als gewone mens kunnen wij er niet binnen. Die toegang heeft Frank wel.
(Frank) Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik heb het opgebouwd, maar het zit gewoon in je. (duidend op de journalist) Dat is een vraag die vele collega's van u gesteld hebben: “Hoe komt het dat je dat allemaal doet?”. Het is in feite de moeilijkste vraag die je kunt stellen … door de steun van de bewoners denk ik.

Is de appreciatie van de bewoners de drijfveer om door te zetten?
Onlangs heb ik een mail gekregen van de huisvestingsambtenaar van De Panne die problemen had met leegstand, niet met huisjesmelkerij. Dat zal daar onbestaande zijn vermoed ik, heel voorzichtig uitgedrukt. Hij had een probleem met leegstand en verwaarlozing en hij wist niet hoe hij het moest aanpakken. En hij schreef zelf: “Aangezien u reeds veel kennis hebt, doe ik beroep op u om hier het probleem te komen oplossen.”
Het was een lange mail met vragen zoals hoe werkt u, wat doet u, … Ik heb hem voorgesteld om eens een gesprek te hebben, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. Als je samen aan tafel zit kan je veel meer bespreken dan in een mail, of aan de telefoon.

 Ik heb zelfs gezien dat u een mail hebt gekregen van Human Rights Watch, een internationale organisatie die blijkbaar interesse toont. Dat geeft toch het gevoel dat je iets bereikt hebt?
Ja, we hebben een mail gekregen uit New York van Human Right s Watch. Zij zeiden dat ze binnen enkele maanden naar België kwamen en samen met mij de huisvestingsproblematiek rond de asielzoekers in Antwerpen wilden bekijken. Dat vond ik subliem!
Dat is de grootste erkenning die ik ooit gekregen heb in heel mijn leven!
Als ik mij niet vergis is er in april een groot debat geweest in het provinciehuis onder leiding van de gouverneur , onder de noemer Staten-Generaal. Daar zaten topmensen van het parket, mevrouw Deckers, Van Lijsebeth. Er zaten een aantal burgemeesters. Kortom alle topambtenaren uit de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen waren daar aanwezig. Daar zijn wij als vzw naar voren geschoven als voorbeeld voor heel België. Dat is de tweede grote erkenning. Als dat daar gezegd wordt door die mensen, dan betekent het iets.

Er blijft toch een gebrek aan erkenning vanwege de stad?
Correct, ik heb altijd de stad Antwerpen beschermd omdat ik van de stad hou. Ik denk dat er een grote onwetendheid is over de problemen. De nieuwe burgemeester en de andere politici beseffen niet wat er gebeurt in 2060 (nvdr: het postnummer van Antwerpen Noord) .

U komt in contact met de situaties die nevenproblemen zijn van huisjesmelkerij in Antwerpen. U komt in contact met de verborgen kant van de maatschappij. Het is zeer interessant om een aantal implicaties te maken, signalen te geven van wat er misloopt. Dat is juist interessant voor de politiek.
Ik ga het over twee categorieën hebben. De laatste tijd heb ik heel veel te doen met kansarme Belgen, hoe het komt weet ik niet. Hebben ze eindelijk een uitlaatklep gevonden? Ze hebben ook problemen met huisvesting. Ze vragen ons om eens te komen kijken naar hun huis. Want zij wonen ook in krotten. Maar dan komen er heel wat meer problemen te voorschijn!
In feite worden heel wat kansarme Belgen aan hun lot overgelaten. Dat is de realiteit.

Dat was ook één van de standpunten van Moeders voor Moeders. In mijn hoofd zit nog steeds om nog eens naar Moeders voor Moeders te gaan en nog eens een interview te doen niet alleen over hun werking, maar ook over de probleemkanten van de maatschappij waar zij ervaring mee hebben eens te uit te vlooien. Mag ik u eens een keer tegenover die mevrouw plaatsen?
Is dat mevrouw Verdict?

Ik weet niet meer hoe ze heet. Ze heeft me een rondleiding gegeven van anderhalf uur , zeer interessant.
Hebt u al gezien wie oorspronkelijk de vrouwen achter Moeders voor Moeders waren? Notarisvrouwen, doktersvrouwen,… vrouwen van mannen die een respectabel beroep uitoefenen.

Dat is ook haar stelling. Dat heeft ze me verteld en ook dat ze een aantal keren geprobeerd heeft om een aantal mensen te betrekken uit de kansarme milieu's bij de werking van Moeders voor Moeders in de hoop om een effectievere werking van de organisatie te bekomen. Maar ze heeft er problemen mee gehad, en dus koos ze voor een aantal mensen uit het gewone leven die zich er voor willen inzetten. Dat is een keuze geweest en haar organisatie draait nu met een 120-tal vrijwilligers stabiel. Haar stelling was om mee te doen om het geheel verder te doen draaien.
Ik durf zeggen dat Moeders voor Moeders de problematiek van de gewone burger niet kent want ze doen geen huisbezoeken.

Het verschil met hen is, dat u bij hen thuis binnengaat. Dat onderscheid heeft ze gemaakt: zij gaat niet tot bij hen thuis, maar de mensen vragen haar dat wel vaak. Ze zegt dat ze er niet aan begint omdat ze het niet kan. De mensen komen tot daar om hun situatie voor te leggen. Als ze haar kunnen aantonen dat ze een inkomen hebben, waarvan uiteindelijk vijfduizend frank overblijft voor de maandelijkse kosten van kleding, eten en zo meer dan mogen ze daar mee van de faciliteiten gebruik maken. Maar ze heeft echt de nadruk gelegd op het feit dat ze tot daar moeten komen.
Die mensen worden ruim ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Ze hebben enorme sponsors omdat ze allemaal in advocaten - en dokterskringen zitten, daardoor krijgen ze zoveel steun. Mijn groepering krijgt dit niet omdat wij hoofdzakelijk arbeiders zijn. Wij hebben gedurende 1 jaar de volledige huishuur van een illegaal gezin betaald. We spreken dan over ongeveer 14.000 BFR per maand. Dat bedrag heb ik persoonlijk betaald en niet de vzw. Ik heb na afloop van het jaar spijtig genoeg tegen die mensen moeten zeggen dat dit niet meer binnen de haalbare mogelijkheden lag. Ik kon het niet meer van mijn familiaal budget afhouden. Anders ging ik als lid van een gewone familie failliet gaan.
Ik heb dan ook nog aanzienlijk wat families geholpen op medisch vlak. We gingen met mensen naar de dokter om ze te helpen maar we kregen soms zelfs niet eens een doktersbriefje. Ik kon het allemaal betalen.
Ik heb ooit een man aangetroffen met maar liefst 41° koorts. Hij had zich driemaal aangeboden in het Stuyvenbergziekenhuis, hij is tot driemaal toe wandelen gestuurd. Toen ben ik naar de apotheker gereden, heb enkele medicijnen gevraagd en heb die allemaal uit eigen zak betaald.
Weet u wat er verlangd werd van die man? In het Stuyvenberg kreeg hij een briefje dat moest aantonen dat het om een dringend geval ging. Hij moest met dat briefje van Stuyvenberg naar Berchem om een papier te gaan halen. Daarna moest hij naar het Stuyvenberg voor behandeling. Vervolgens kreeg hij een voorschrift waarmee hij terug naar Berchem moest voor een stempel. Nadien kan hij eindelijk bij de apotheker terecht.

Waarom die procedure?
Dat zou u moeten vragen aan het OCMW.
Wij doen schoolbegeleiding, wij doen medische begeleiding, advocaten. Wij doen alles! Mensen van Bond Zonder Naam, het Protestants Sociaal Centrum: dat zijn maar onderdeeltjes! Wij doen alles rond de problematiek van de armoede! Ik zou gemakkelijk vijf mensen fulltime aan het werk kunnen zetten. Maar we hebben geen financiële steun.

Artsen zonder Grenzen betrekt u ook bij enkele initiatieven. Hoe gaat het dan in zijn werk? Hebben zij dan ook in de hulpbehoevende wijken een opvangpost?
Vlak bij de deur is er een Artsen Zonder Grenzen opvangpost. Daar ben ik zeer tevreden mee. We hadden een persoon die een zwaar maagprobleem had. Zijn situatie was zeer kritiek. In het ziekenhuis hebben ze hem vijf keer wandelen gestuurd! Artsen Zonder Grenzen heeft onmiddellijk de ambulance opgebeld, bij hoogdringendheid, en plots stond het ziekenhuis wel open voor de problemen van de man !

"Ik heb een aantal aanwijzingen omtrent corruptie bij enkele ambtenaren. […] Er zijn zelfs mensen die - al dan niet anoniem – mij vertellen wat ze gezien hebben. Een getuige vertelt zelfs dat er geld werd overhandigd aan een ambtenaar."

Het ziekenhuis wil dus geen diagnose stellen voor de man of te zien of hij al dan niet geholpen dient te worden, daar komt het dus op neer? Is het financiële louter hun beweegreden, of hoe gaat het in zijn werk?
Daar heb ik geen antwoord op.
Wel wil ik uitdrukkelijk vermelden dat de medewerking van het OCMW van Antwerpen subliem is. Dat staat buiten kijf. Die mensen doen alles wat in hun macht ligt om een handje te helpen. Talrijke problemen hebben ze op een schitterende manier opgelost. Moest elk kabinet van elke schepen op dergelijke manier functioneren dan was het welzijn van de Stad Antwerpen dadelijk opnieuw op een goed, aanvaardbaar peil.

Het OCMW van Antwerpen maakt dus vorderingen?
Het scheelt dag en nacht hoe het er nu in zijn werk gaat onder Monica De Coninck tegenover Bob Cools. Het is een wereld van verschil. Ik geef die mevrouw een pluim, echt waar.
(medewerker Hosteaux) Ik kan u wel nog op problemen wijzen maar die situeren zich meer op het vlak van het budgetbeheer. Mensen die met een half miljoen schulden zich gaan aanmelden bij het OCMW om te rekenen op een budgetbeheerder en enkele maanden later zitten ze met een verdubbeling van hun opgelopen schulden.
Ik kan u nog het voorbeeld geven van een persoon die onder budgetbeheer leefde en na enkele maanden een huis koopt. De mensen van het OCMW hebben het blijkbaar oogluikend toegestaan. Daar kan een mens toch niet bij!

Verder heeft Antwerpen ook te maken met een smeltkroes van verschillende bevolkingsgroepen. Levert dit nog steeds problemen op?
Wel, ik kan u zeggen dat vele asielzoekers de stad uittrekken omdat ze vaak lastig gevallen worden door andere vaak geïntegreerde bevolkingsgroepen. De Turkse en Marokkaanse gemeenschap beweren dan weer het tegendeel.
Het is wel niet zo dat geen enkele gemeenschap kan opschieten met een andere. Sommige gemeenschappen kunnen het zelfs zeer goed vinden met een andere. Maar soms botert het gewoon even niet.

In de problematische wijken staan vaak eigendommen van de Stad Antwerpen leeg. Waarom kunnen deze niet aangewend worden ter opvang van asielzoekers?
Dat is inderdaad schandalig. Vele panden staan op naam van Stad Antwerpen. Deze stad betaalt dan ook vele miljoenen Belgische franken aan krotbelasting aan de Vlaamse Gemeenschap, omdat sommige van hun panden staan te verkommeren. Het is ongehoord.
Die panden kunnen gerenoveerd worden en dienen tot de oplossing voor een deel van het asielprobleem. Maar blijkbaar verzaken ze er momenteel aan. De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ze onlangs twee kleinere huizen gerenoveerd hebben en die ze in gebruik gaan nemen als transitwoningen.

De boodschap tot de Stad Antwerpen kan met andere woorden samengevat worden tot: “geef de panden vrij zodat we ze kunnen aanwenden tot de verdere ontwikkeling van een degelijk asielopvangbeleid”.
Vorig jaar heb ik een volledige ploeg bij elkaar gezocht. Van architect tot metsers. We waren allemaal bereid vrijwillig te werken. We hadden enkel het verzoek aan de Stad Antwerpen gericht om een pand vrij te geven zodat we het konden renoveren. Onze bedoeling was om het na afwerking zelf nog een tweetal jaar te gebruiken als transitwoning. Het idee is afgeschoten (door de stad) en is er nooit gekomen. De stad Antwerpen blijft hier achterwege.

Maar het is dus niet zodat de panden van de Stad Antwerpen worden aangewend voor huisjesmelkerij?
Nee. Er is wel een grote laksheid. In Gent wordt een zelfde huisjesmelker tegelijkertijd op al zijn panden aangepakt. Hier niet. Hier wordt de huisjesmelker de avond voordei ingelicht als hij buiten de stad woont.

Dat is wel ironisch: de Stad Antwerpen tipt de huisjesmelker over een nakend bezoek.
Inderdaad! Recentelijk werd dit gewijzigd. De betekening gebeurt nu dezelfde ochtend. Maar nog steeds wordt pand per pand doorzocht !

Wat is de functie van schepen Pairon in dit verhaal?
Ik heb geen enkel probleem met de schepen op zich. Ik heb zelfs mijn waardering uitgesproken over zijn initiatief betreffende die twee transitwoningen. Maar waarom beschermt hij de ambtenaren waarvan hij 100% weet dat ze in de fout gaan? Ik denk dat hij verkeerd wordt voorgelicht door bepaalde ambtenaren.
Ik heb een aantal aanwijzingen omtrent corruptie bij enkele ambtenaren. Dat willen we wel aan de kaak stellen! Maar onze bewijslast is nog te miniem om dat naar buiten te brengen. We weten wie die ambtenaren zijn en we kennen de huisjesmelkers waarmee ze samenwerken. Maar we willen ervoor zorgen dat getuigen dit bevestigen. Er zijn zelfs mensen die - al dan niet anoniem – mij vertellen wat ze gezien hebben. Een getuige vertelt zelfs dat er geld werd overhandigd aan een ambtenaar.

Meneer Hosteaux, we danken u van harte. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

Onze redactie ging inmiddels reacties sprokkelen bij enkele betrokkenen. Je vindt deze reacties hier.

Interviewers: Maarten Malaise, Harold Van der Kraan
Redactie : Jeroen Serpieters, Ruth Plasmans, Brenda Lioris en PieterJan Viaene
Eindredactie : PieterJan Viaene, Brenda Lioris, Maarten Malaise, Ruth Plasmans, P. Malaise
Foto's : Maarten Malaise
Publicatie: Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons