Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met Mieke Van Hecke & Jan Laurys (CD&V)

De voorbije weken kon iedere bezoeker van het CD&V-internetforum in debat treden met Mieke Van Hecke & Jan Laurys, beide Vlaams parlementslid voor de christen-democratische partij. Politics.be brengt u, zoals ook de afgelopen weken het geval was, een samenvatting.
Lees verder...

De voorbije weken kon iedere bezoeker van het CD&V-internetforum in debat treden met Mieke Van Hecke & Jan Laurys, beide Vlaams parlementslid voor de christen-democratische partij. Politics.be brengt u, zoals ook de afgelopen weken het geval was, een samenvatting.Mevrouw Van Hecke, wat vindt u van uitstel van het alimentatiefonds? Vreest u niet dat van uitstel afstel komt?

Ik denk dat het alimentatiefonds beantwoordde aan een reŽle nood. Ik betreur dat het gebrek aan financiŽle middelen opnieuw een gestelde verwachting bij de betrokkenen niet kan inlossen.

Mevrouw Van Hecke, Gelooft u dat er misbruik gemaakt werd van het opnamesysteem in het Vlaams Parlement?
Ik heb er geen enkel probleem mee te erkennen dat ik geen kaas gegeten heb van de grondslagen van informatica en dit enkel op zijn nuttigheid kan gebruiken. Zoals in vele materies moet ik afgaan op de deskundigheid van anderen. Wat de veiligheid van vertrouwelijke gegevens betreft hoop ik dat de software, mij door het parlement ter beschikking gesteld om mijn opdracht uit te voeren door hun deskundigen met de nodige omzichtigheid werd uitgewerkt. Het gebeuren in het parlement toont de broosheid van het informatiseren aan. Vermits er geen bewijs is van kwade trouw, ga ik uit van de goede trouw en reken op een dubbele voorzichtigheid bij het hanteren van dit medium in de toekomst.

Mevrouw van Hecke en Meneer Laurys, wat niet zo vaak wordt gevraagd aan een Vlaams parlementslid doe ik wel. Ik zou wel eens willen weten wat u vindt van ons koningshuis in de huidige vorm.

  • Is het goed zoals het is?
  • Moeten ze allemaal zo'n 'royale' schenking krijgen?
  • Moeten ze die senaatszetel inleveren?
  • Gaan we niet beter naar een republiek?
  • Of geven we ze beter een ceremoniŽle functie?
Mevrouw Van Hecke: mijn persoonlijke mening in deze, bevestigt het partij-standpunt: in de complexe staatsstructuur, die BelgiŽ draagt is de rol, weggelegd voor een Koning(in) m.i. belangrijk: ik denk meer bepaald in de aanduiding van de figuur van de informateur en formateur na verkiezingen. Een louter ceremoniŽle functie doet afbreuk aan de waarde van een bemiddelende tussenpersoon ook ingeval van belangrijke politieke conflicten. Anderzijds moet de inhoud van de koninklijke dotatie vooral in de breedte (aan wie allemaal) evenals het lidmaatschap van de senaat m.i. grondiger onderzocht worden.
Meneer Laurys: ik pleit voor het behoud. Een louter protocollaire functie zoals in Zweden lijkt me kunnen. Ik geloof in de rol va de monarchie in de continuÔteit en evenwicht. Wat de kostprijs ervan betreft zou ik niet willen ruilen voor een president met de ganse bestraffing.

Meneer Laurys, u bent parlementslid afkomstig uit Vlaams-Brabant, Bent u een voorstander van het splitsten van Brussel-Halle-Vilvoorde?
Absoluut. Het voorstel is trouwens medeondertekend door Herman Van Rompuy en Etienne Schouppe. We zijn reeds zeer lang vragende partij voor deze afsplitsing.

In alle stilte ondergraaft deze regering de ambtenarenpensioenen. Door het overdragen van de administratie der pensioenen naar de FOD sociale zekerheid wordt het hele systeem ondergraven (ambtenarenpensioen = uitgestelde wedde; want compensatie voor de veel lagere verloning die er gedurende de loopbaan werd genoten). Zal de CD&V in deze de kant van de overheid of de kant van de ambtenaar kiezen?
Natuurlijk zal CD&V de kant kiezen van de ambtenaar, wat had je anders gedacht dat ik zou antwoorden. De betaalbaarheid van de pensioenen wordt de uitdaging voor de volgende jaren. In deze dienen afspraken altijd gerespecteerd. Men wijzigt geen systeem met terugwerkende kracht. Beleid voeren vraagt echter keuzes maken, en daar mangelt het tegenwoordig soms aan. Je kan niet en alles gratis maken, en belastingvermindering toekennen, en de pensioenen betaalbaar houden. Zelfs minister Vandenbroucke beseft dit. Voor mij blijft de eerste pijler van het pensioen prioritair. Dit zal inspanningen vragen. Men moet de moed hebben dit aan de mensen te zeggen.

Meneer Laurys, wat vindt u van de controle op werklozen?
De controle op de werkloosheid is een oud zeer. Er bestaat op dit ogenblik een regeling warbij de VDAB dossiers van werkzoekenden die een werk of opleiding weigeren, via een procedure kunnen overmaken aan de RVA. Die kan dan de vergoedingen tijdelijk of voor onbepaald duur stoppen. Probleem is dat dit in Vlaanderen wel gebeurt, zij het schoorvoetend, maar in WalloniŽ bijna niet. Op ťťn jaar 2 werkweigeringen. Bovendien is het beruchte art 80(uitsluiting langdurig werklozen) ook niet ideaal. Het is nogal rechtlijnig. Vandaar dat men op zoek is naar een nieuw controlesysteem. De bemiddeling is echter Vlaamse materie en de uitkeringen federaal.
Het standpunt van CD&V is dat de overheid zich moet engageren om elke werkzoekende een traject aan te bieden na zes maanden werkloosheid. Dit behelst een screening, opleiding, werkervaring, bemiddeling naar werk en eventueel nazorg. De werkzoekende is echter verplicht dit aan te nemen. Weigert hij of zet hij dit stop zonder voldoende reden gaat het dossier naar de RVA voor sanctie. We noemen dit contractualisering. De sociale zekerheid is onze verantwoordelijkheid, het correct gebruik dus ook.
Verplicht gemeenschapswerk is geen goed idee. Het doet me denken aan dwangarbeid. Men kan toch geen mensen straffen omdat ze werkloos zijn. Hoe zal men dat trouwens praktisch organiseren? Wel zou vrijwilligerswerk voor een werkloze makkelijker moeten zijn, wat gezien de reglementering niet vanzelfsprekend is. Indien men de reglementering meer gesloten maakt via de contractualisering, zal de vraag naar die gemeenschapsdienst trouwens snel wegebben.

Wat denken jullie beiden van het cordon sanitair rond het Vlaams Blok?
Meneer Laurys: het cordon sanitaire. Gisteren in het debat rond globalisering in een school waar ik bij was is het woord uiteraard ook gevallen. Ik was toch verrast hoeveel jongeren eigenlijk dat cordon niet zagen zitten. Wellicht was men er beter niet mee begonnen, achteraf gezien, maar ik vrees dat het nu te laat is om daarop terug te komen. Het VB is een sterk gestructureerde partij geworden die zomaar niet zal verdwijnen als ze 'mee in het bad ' wordt genomen.
't Is ook ontzettend moeilijk om als politieke partij het cordon te handhaven, terwijl de media om de haverklap het blok opvoeren als een normale beleidswaardige partij. Dezelfde media die trouwens het cordon wat opgedrongen hebben.
Vorig jaar heeft Stefaan De Clerck zich eens laten ontvallen dat men beter niet meer spreekt over het cordon, maar dat het voor de CD&V vanzelfsprekend is dat met het blok geen bestuursakkoord kan afgesloten worden. Misschien is dat een betere formulering.
Mevrouw Van Hecke: je hebt voor 100% gelijk als je bij de definiŽring van het cordon verwijst naar de uitspraak van Stefaan De Clercq. De vaagheid in de omschrijving van en de toepassing van het cordon hebben de twijfel rond dit cordon versterkt. Het is onjuist correcte vraagstellingen van het Blok af te wijzen vanuit dit cordon; het is belachelijk hun parlementaire opmerkingen (indien ze niet ingaan tegen de ideologische fundamenten van onze democratie en ons mensbeeld) weg te stemmen maar zelf teksten goed te keuren, die enkel op komma's verschillen van hun teksten. MAAR het kan ethisch niet dat men, zelfs om eigen standpunten te realiseren, medewerking zoekt met een partij, waarvan de fundamentele uitgangspunten (impliciet, nu het 70-punten programma werd uitgepuurd) indruisen tegen de basisbeginselen van onze overtuiging. Dit cordon kunnen en mogen we niet doorbreken.

Redactie: Thomas Heynderickx
Eindredactie: Maarten Lucas, Frederik Misplon & Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons