Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met CD&V-kamerlid Inge Vervotte

Onlangs is de CD&V met een nieuw interactief initiatief gestart. Iedere week is er een ‘klapper van de week’ op het CD&V-forum (http://forum.cdenv.be), waarbij iedere burger vragen kan stellen aan een bekend CD&V-politicus. Onlangs was kersvers kamerlid Inge Vervotte aan de beurt. Politics.be brengt u een samenvatting.
Lees nu...

Onlangs is de CD&V met een nieuw interactief initiatief gestart. Iedere week is er een ‘klapper van de week’ op het CD&V-forum (http://forum.cdenv.be), waarbij iedere burger vragen kan stellen aan een bekend CD&V-politicus. Onlangs was kersvers kamerlid Inge Vervotte aan de beurt. Politics.be brengt u een samenvatting.

Laat ons beginnen met Ford Genk. Wat vind jij daarvan? Wat zou jij nu doen als vakbondsvrouw? Wat kunnen we doen om dit in de toekomst te vermijden?
Deze morgen vindt er een personeelsvergadering plaats waar het personeel samen met de vakbonden zullen beslissen hoe zij zullen reageren op het aantal aangekondigde ontslagen en bekijken of ze de "directie nog kunnen geloven" wat betreft een mogelijke verdere toekomst voor de 5000 à 6000 werknemers. Dit zal een zware evaluatie worden, want er zijn veel werknemers die er vandaag al niet meer in geloven. Als Ford zou sluiten dan betekent dit dat de werkloosheid in Limburg met 29 procent zou stijgen. Wie de schuldige is? Daar kan men waarschijnlijk een boek over schrijven. Maar diegenen die dat echt maar weten zijn de mensen die het dossier door en door kennen en die ook de interne keuken van Ford kennen. Dit neemt niet weg dat dit drama iedereen aan het denken zet (te laat zou ik zo durven zeggen) over hoe het nu echt gesteld is met onze eonomische toestand en hoe onze toekomst er zal uitzien. Volgens mij hebben we het einde nog niet gezien. Andere bedrijven zullen volgen, zowel de grote als de kleinere, zelfs openbare bedrijven zullen in de klappen delen. Dit alles kan je maar alleen proberen aan te pakken door een visie te ontwikkelen, een visie in een breder verband nl Europa. Natuurlijk gaan wij nooit kunnen concurreren qua kosten met de lage loonlanden, natuurlijk zal er bepaalde industrie uit ons land volledig verdwijnen,... Daarom moet je een visie ontwikkelen (samen met deskunigen, economen, specialisten, werkgevers en werknemers,zelfstandigen,land - en tuinbouwers,..)van welke industrie (vb energiebeleid) en welke diensten hier aantrekkelijk kunnen gemaakt worden dat 1) buitenlandse bedrijven (lees kapitaal) kunnen aangetrokken worden en dat de bedrijven die er zijn, dat we die zo lang mogelijk kunnen houden tot als er alterantieven ontwikkeld zijn. Dit vraagt niet alleen een visie, maar ook een pakket van maatregelen zoals minder lasten op de arbeid (verschuiven naar inkomsten uit algemene belastingen), administratieve rompslomp aanpakken , coherent beleid en niet vestzak-broekzak operatie (lees milieuheffingen), meer centen voor onderzoek en ontwikkeling, starters stimuleren, en ga zo maar door. Stof genoeg dus voor de banenconferentie, maar die ligt zo goed als stil. We kunnen het ons niet permitteren om te wachten tot na de volgende verkiezingen van 2004 om deze belangrijke dossiers aan te pakken. En het lijkt er wel op... (en zoals vaak: van afstel komt uitstel!)

Even iets anders, het migrantenstemrecht. Moet dat kunnen voor u?
Het debat over het migrantenstemrecht is een moeilijk debat. Vooraleerst omdat de fundamentele vraag die moet gesteld worden: wie wordt er beter van en wie is hier vragende partij. Als je tracht een antwoord te vinden op deze vragen zie je dat het niet zo gemakkelijk of eenduidig is. De enigsten die hier beter van worden zijn de politieke partijen die die discussie misbruiken om hun kiezers te beïnvloeden. Intelectueel, in de ideale wereld moet je natuurlijk voorstander zijn van het migrantenstemrecht, want iedereen die deel uit maakt vna een maatschappij bepaalt mee deze maatschappij en betekent een verrijking voor deze maatschappij en individu. De realiteit is echter ietsje anders. We zien dat vandaag de enigste hefboom die migranten hebben om een aantal rechten te doen gelden is via de nationaliteit. We zien dat de meeste migranten daar ook gebruik van maken en geen probleem hebben om de Belgische nationaliteit aan te vragen(natuurlijk moet er gewaakt worden dat dit een menselijke procedure is met respect voor ieder individu). Je moet je dan ook de vraag durven stellen waarom mensen niet gebruik willen maken van deze procedure. En daar zijn verschillende redenen voor. Voor sommigen is de reden omdat ze dan afstand moeten nemen van hun oorspronkelijke identiteit. Dit begrijpen wij en aanvaarden wij als een geldige reden om de Belgische nationaliteit niet aan te vragen. Voor deze mensen willen wij dan ook een oplossing zoeken en kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. Anderen kiezen bewust niet voor de Belgische nationaliteit omdat ze geen deel willen uitmaken van onze gemeenschap en dat stelt wel een probleem voor ons. Wij willen 1 gemeenschap en geen verschillende gemeenschappen die naast elkaar (en/of tegen elkaar) leven. Natuurlijk is er een wederzijdse beïnvloeding, dat is ook de verrijking, maar dat is niet hetzelfde als hierboven beschreven. Samengevat: voor ons blijft het stemrecht voor migranten via de nationaliteitsverwerving de beste garantie voor zowel het individu als de gemeenschap en we willen dan ook een voortrekkersrol spelen in het invullen van deze garanties via vorming o.a.

Wat is nu uw mening over het gehakketak tussen de socialisten en liberalen ivm sociale fraude? Vind je ook niet dat er te veel misbruiken zijn ivm de werkloosheidsuitkeringen? Ik ken direct een aantal mensen in mijn directe omgeving die dit duidelijk misbruiken. Moet men niet meer gaan naar het systeem in Nederland om het betaalbaar te houden? Ik hoor bv veel mensen klagen over PWA-ers: ze komen een aantal weken en nadien zijn ze terug in orde met de werkloosheidsuitkering. Dat kan toch ook de bedoeling niet zijn?
Ik ben altijd een fervent voorstander geweest van wetten en reglementen te respecteren. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je ze maar proberen te veranderen: dat is altijd mijn levenshouding geweest in het leven. Dat geldt dus voor mij ook wat betreft de toepassing van de werkloosheid. Concreet betekent dit dat het systeem desdanig opgesteld werd dat het systeem goed kon functioneren en dat de initiële bedoeling van vangnet door iedereen aanvaard werd. Solidariteit is voor mij essentieel voor een welvaartsstaat. Dit betekent dat werkloosheid een tijdelijke opvangnet moet zijn en dat het zeker niet kan dat het systeem gebruikt wordt als een keuze. Het komt er op aan om de reglementen die er zijn toe te passen, want ze zijn er. Verder denkt ik dat de overheid en de werkloze samen intensiever aan het werk moeten gaan om er voor te zorgen dat men inderdaad tijdelijk op de werkloosheid blijft: goede, geïntensifieerde afspraken en inspanningen zouden ons al een stuk vooruit helpen. Vrijblijvendheid, zowel van de kant van de overheid, als van de kant van de werkozen moet verdwijnen. We spreken hier over wederzijdse engagementen.

Wat vind je dan van de uitlatingen van Rik Daems (VLD)?
Van Daems vond ik het dom om zulke uitspraken te doen (vooral in combinatie met de foto liggende voor zijn villa) op het moment dat de banenconferentie moest van start gaan. Of je bent onderhandelaar en je zegt dat rond de tafel, maar zo staan roepen op de zijlijn uit pure profileringsdrang en uit strategisch overwegingen naar de volgende verkiezingen toe, getuigt van weinig professionalisme. En dat op het moment dat alles in het werk moet gesteld worden om onze economie terug concurrentieel en aantrekkelijk te maken. Trouwens niemand verzette zich er tegen rond de onderhandelingstafel om ook die punten aan te pakken en te bespreken.

Binnenkort zijn het Vlaamse verkiezingen... alle partijen zijn zich volop aan het voorbereiden. wat zal het verkiezingsthema zijn? als van oudsher onderwijs en werkgelegenheid?
De thema's waar wij ons op Vlaams niveau speciaal mee bezig houden en die we ook naar voren willen brengen met de verkiezingen zijn: wonen, werken, wachten, onderwijs en mobiliteit. Het zijn fundamenten van een maatschappij, maar er zijn toch nog zoveel lacunes. De wachtlijsten zijn enorm, over de tewerkstelling is langsomeer gekent hoe we er voor staan, bij het onderwijs rommelt het en onze wegen (samen met onze economie) rijdt zich vast. Hopelijk krijgen we de kans om het hierover te hebben, want wij vinden deze thema's als Christen-democraten uiterst belangrijk.

De overheidsbedrijven hebben in onze samenleving een belangrijke fuctie. Het copernicusplan van Vandenbossche zou de overheidsdiensten reorganisren om beter ten dienste te staan van de burgers.
Hoeveel miljoenen Euro's heeft heel die voorbereiding "ons" gekost? En wat is daarvan nu over gebleven? En... waarom werd dit plan naar de prullemand verwezen? En hoe kunnen de overheidsdiensten hun herwaardering krijgen die zij verdien? Hoe zie jij de toekomst van deze bedrijven?

Ik stond eigenlijk wel achter de fundamentele idee van het Copernicusplan, nl een betere loopbaanbegeleiding en een beter competentiemanagement binnen de overheidssector. Al gauw bleek dit alles door sommigen snel herleidt te worden tot het benoemen van top-ambtenaren met hoog betaalde weddes (marktconform zoals men dat dan heet). Het is schandalig dat dit allemaal naar de vuilbak is verwezen, nadat het veel geld gekost heeft en nadat de politiek gerealiseerd heeft wat men eigelijk wou (politieke benoemingen). Ik vind het een spijtige en gemiste kans en wij zullen steeds ook op die nagel blijven slagen. Bij de overheidsdiensten zit te veel potentieel dat of helemaal niet of slecht gehanteerd wordt. Zo krijg je uiteraard een visieuze cirkel waarbij de burger ook nog een ontevreden is over de ambtenarij. Iedereen ongelukkig dus. Volgens mij kan je daar alleen maar uit door de ambtenaren opnieuw te herwaarderen, maar vooral dan in hun satisfactie in het uitoefenen van hun job. Maar daar heb je werkingsmiddelen voor nodig (een oud zeer) (trouwens alle budgetten zijn bevrozen) en een positieve bedrijfscultuur. Twee grote pijnpunten bij onze overheidsdiensten.

Hoe kan CD&V volgens u het politieke tij laten keren?
Het is inderdaad een superzware opdracht. Als je ziet wat er nu gebeurt dan grenst dat eigenlijk aan het ongeloofelijke. De huidige regering bestaat eigenlijk uit een sp.a en VLD die op de moment meer bezig zijn om zich te profileren naar de volgende verkiezingen toe, dan met hun gemeenschappelijk paarse project. Ze voeren feller oppositie tegen elkaar dan de oppositie tegen de meerderheid. Het Blok heeft dat natuurlijk goed gezien, zij zwijgen momenteel want als twee honden vechten om een been dan loopt het derde er mee heen. En dit wel omdat er door deze toch zo onverantwoordelijke sfeer een duidelijke vijandigheid en afstandelijkheid wordt gecreëerd bij de burger. En daartussen moet de cd&v dan proberen om duidelijk te maken aan iedereen waar ze voor staat en wat ze belangrijk vindt. Dat is geen gemakkelijke taak, maar ik hoor toch meer en meer ontevreden mensen. Mensen verwachten van politiekers dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, dat ze keuzes maken voor de toekomst. Maar hoe kan je nu keuzes maken als je niets anders doet dan oppositie voeren binnen de meerderheid, binnen de regering.

Bedoelt u hiermee nu dat zij alle moeilijke dossiers doorschuiven naar tot na de verkiezingen?
U heeft het goed begrepen, alle moeilijke dossiers zullen doorgeschoven worden tot na de volgende verkiezingen. Dat dit spelletje niet kan blijven duren, daar ben ik nogal zeker in. De mensen zijn immers niet dom, de mensen zijn veel slimmer dan dat de politiekers denken. Ondertussen is het aan de cd&vers om hard te blijven werken, te blijven doorgaan, met veel mensen te spreken, de waarheid te durven spreken, de uitdagingen naar de toekomst te blijven formuleren en dit allemaal vanuit onze oprechte bekommernissen naar de toekomst toe, uit idealisme. Ik weet het, niet altijd even evident, maar als je voor je idealen wil gaan is dat nooit gemakkelijk, het is altijd een weg met weerstand en het vergt veel moed, doorzettingsvermogen en geduld. Maar het is volgens mij de enige echte weg, ook voor ons.

Redactie: Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons