Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De burger sprak met CD&V-senator Etienne Schouppe

Onlangs is de CD&V met een nieuw interactief initiatief gestart. Iedere week is er een ‘klapper van de week’ op het CD&V-forum (http://forum.cdenv.be), waarbij iedere burger vragen kan stellen aan een bekend CD&V-politicus. Vorige week beet senator Etienne Schouppe (bekend o.a. als voormalig NMBS-baas) de spits af. Politics.be brengt u een samenvatting.
Lees nu...

Onlangs is de CD&V met een nieuw interactief initiatief gestart. Iedere week is er een ‘klapper van de week’ op het CD&V-forum (http://forum.cdenv.be), waarbij iedere burger vragen kan stellen aan een bekend CD&V-politicus. Vorige week beet senator Etienne Schouppe (bekend o.a. als voormalig NMBS-baas) de spits af. Politics.be brengt u een samenvatting.

Meneer Schouppe, wat is uw visie t.o.v. het spoorweg/goederenvervoer?
Het goederenvervoer van de NMBS is vrij belangrijk: In perioden van hoogconjunctuur gaat dit tot 62 miljoen ton, tijdens een periode van laagconjunctuur kan het totaal dalen tot 57 miljoen ton. De sleutel voor dit succes ligt in de haven van Antwerp.
Antwerpen is een spoorweghaven en zonder intensief gebruik van B-Cargo voor het bedienen van het hinterland zou de Antwerpse agglomeratie werkelijk stikken in het goederenverkeer. Dit verkeer zal nog blijven groeien door de ontwikkeling van de Linkeroever. Het is dus dringend noodzakelijk passende aan- en afvoerwegen naar de Linkeroever tot stand te brengen. Spoor- en waterweg moeten hier een ruim deel verkrijgen voor de leefbaarheid van de agglomeratie.
Voor het spoorvervoer is de bouw van de Liefkenshoektunnel dringend noodzakelijk. Ook de verbinding met de Ruhr via de IJzeren Rijn moet zo snel mogelijk tot stand gebracht worden. De IJzeren Rijn is immers de kortste snelle verbinding tussen de Ruhr en een wereldhaven. Dat de Nederlanders en vooral Rotterdam dit dossier met argusogen volgen is volkomen normaal. De vertraging die wij kennen in de afwikkeling is evenwel ook het gevolg van gebrek aan echte interesse gedurende enkele jaren vanwege de vorige Minister bevoegd voor Transport en Spoorwegen in de Federale Regering Isabelle Durant.
Gezien de groei die Antwerpen ongetwijfeld zal kennen deel ik niet de mening van die mensen binnen de spoorwegen die ervan uit gaan dat het aandeel van de NMBS in de modal-split van de Antwerpse haven zal dalen met ongeveer 20 %. Dit zou moordend zijn voor de agglomeratie. Ik beschouw derhalve de tweede ontsluiting van de haven als levensnoodzakelijk voor het vrijwaren van de toekomst van het goederenvervoer.
Dit goederenvervoer moet uiteraard tegen normale marktprijzen worden aangeboden wat betekent dat de rentabiliteit moet vertaald zijn in aantrekkelijke prijzen. De spoorwegmaatschappij in dienst van de Vlaamse economie !
Als B-Cargo zou nalaten maximaal in te spelen op de transportnoden van de Vlaamse zeehavens, dan moet zonodig de Vlaamse deelstaat eigen initiatieven ontwikkelen. De zeehavens geven een grote toegevoegde waarde aan onze economie en zijn bron van welvaart. De bereikbaarheid van deze zeehavens voor het hinterland is derhalve van kapitaal belang.

Bert Anciaux heeft blijkbaar een nieuwe "stunt" klaar: een gratis abonnement voor wie zijn tweede wagen opdoekt. Uw reactie?
Voor sp.a - spirit blijft het financiële manna komen : na Steve Stevaert wil nu ook Bertje Anciaux uit het GRATIS-vaatje tappen om de populariteit nog wat aan te zwengelen.
Ik zou er liefst bij deze politieke excellenties op aandringen om wat creatiever te zijn inzake het goede beheer van de staatsgelden dan inzake het nog leger maken van de staatskas.

Houdt u zich alleen bezig met de NMBS of houdt u zich ook wel bezig met de andere overheidsbedrijven?
Wij houden ons ook met andere zaken bezig, Tussen de CD&V-parlementairen bestaat een afspraak voor onderlinge specialisatie. De overheidsbedrijven worden in de Senaat gevolgd door mijzelf en in de Kamer door Inge Vervotte (zij is goed geplaatst als gewezen ACV-vrijgestelde - zie haar optreden in het Sabena-dossier).
Wat de Post betreft ga ik volkomen akkoord met de visie dat drie sorteercentra meer dan genoeg is voor een steeds dalend volume aan brievenpost. Ik betreur ten zeerste dat de leiding van de Post en de politieke autoriteiten niet steviger weerstand hebben geboden. Ik vrees dat de vakbonden op termijn de verliezers zullen zijn want een verlies aan concurrentiekracht zal uiteindelijk ten nadele van de werkgelegenheid vallen.

Hoe ziet u de relatie tussen het ACW en CD&V?
Laat ons meteen duidelijk zijn : het ACW is een koepelorganisatie van sociale bewegingen die het christen-democratische gedachtegoed als uitgangspunt voor hun maatschappelijke werking hebben, terwijl de CD&V een politieke partij is die uitgaande van datzelfde gedachtegoed de macht wil verwerven om deze maatschappijvisie voor de Vlaamse bevolking uit te werken.
CD&V is ook een echte volkspartij waarin arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werknemers, middenstanders, werkgevers, burgerij, gepensioneerden, families, alleenstaanden, gehandicapten, armen en rijken, jongeren en ouderen - kortom de ganse samenleving - hun klankbord vinden. Dit is voor CD&V een kracht - het maatschappelijk compromis zit in ons gebakken - maar soms ook een handicap - extreme standpunten zijn ons vreemd - waardoor ons wel eens een gebrek aan duidelijkheid wordt verweten.
Een echte volkspartij kan niet op de IK-cultuur gesteund zijn. De pogingen van Karel De Gucht om een alternatief te worden als volkspartij worden flagrant tegengesproken door de recente hooghartigheid van Guy Verhofstadt tegenover het ACV in Villa Politica en de dwaze provocaties van de fractievoorzitter Rik Daems over het zogenoemde sociale profitariaat.
Ik stel vast dat de relatie ACW / CD&V meer problemen stelt voor personen die zich buiten beide of buiten één van de twee bevinden dan voor diegenen die zoals ik zich lekker voelen in beide.
Ik stel eveneens vast dat de standpunten van het ACW uitsluitend via de CD&V op het politieke forum terecht komen en dat bij een deelname van CD&V aan de uitvoerende macht ook de ACW-visie in de politieke besluitvorming geraakt. De ervaring met Agalev en de zogenoemde bevoorrechte banden tussen sommige ACW-cellen en Agalev als partij is zeker geen positieve ervaring geweest, alleszins niet voor ACW.
Als gewezen bedrijfsleider heb ik een ACW-erkenning. Wellicht is mijn erg persoonlijke manier van samenwerken met de vakbonden daar niet vreemd aan. Ik ben met name van oordeel dat een bedrijf niet tegen zijn personeel kan beheerd worden en dat eigenaar, directie en personeel meer gemeenschappelijke dan tegengestelde belangen hebben. Ook mijn voortdurend ijveren voor solidariteit binnen een mutualistische structuur is daaraan niet vreemd. Ik kan mij evenwel best indenken dat sommige linkse jongens binnen de structuur even geslikt hebben wanneer een "patron" werd binnengehaald.
De interne structuur van CD&V indachtig zullen op de lijsten bij de volgende verkiezingen ongetwijfeld kandidaten voor elk wat wils terug te vinden zijn.

Maar bent u nu voorstander van die zuilen of niet?
Ikzelf ben - in tegenstelling met wat een reeks nieuwbakken sociologen ons wil inlepelen - een fervent voorstander van de christelijke zuil. Ik kan mij wel levendig indenken dat de overkant belang heeft bij een ontbinding ervan.

Is het huidige voorstel van de paarse regering omtrent fiscale amnestie volgens u een kaakslag in het aanzicht van de burger die zich netjes aan de fiscale regels hield?
De fiscale amnestie zoals deze door de paarse regering werd uitgewerkt is hoogst verwerpelijk en houdt een grove onrechtvaardigheid in tegenover het overgrote deel van de Belgische bevolking dat wel zijn belastingen jaarlijks heeft betaald. Beeld u zich even in dat mensen die jaar in jaar uit 30, 40 of 50 % belastingen hebben betaald nu moeten vaststellen dat fraudeurs er met 6 of 9 % vanaf komen en hun toestand volledig regulariseren.
Het is ook onrechtvaardig tegenover de families die op een correcte wijze hun successierechten hebben betaald. De regering Verhofstadt gaat er kennelijk van uit dat een groot deel van de buitenlandse tegoeden precies in de successierechten moeten gezocht worden, aangezien met de deelstaatregeringen een afspraak werd gemaakt tot gedeeltelijke doorstorting van de hen toekomende gelden uit de amnestiepot.

Ok, maar heb jij dan een voorstel hiervoor klaar?
Mijn voorstel is derhalve eenvoudig : geef aan de correcte belastingbetaler een compensatie onder de vorm van verminderde successierechten, en laat de erfgenamen die wel correct betaalden een deel van de betaalde rechten terugvorderen.
Bovendien zou voortaan tot beloop van 250.000 Euro een nultarief worden ingevoerd voor overdrachten in eerste lijn (tussen man en vrouw of tussen ouders en kinderen) en dat daarboven het tarief zou terug gebracht worden van 27 % tot 10 %. Voor een partij zoals CD&V die het gezin hoog in haar vaandel heeft is een voorstel in deze aard meer dan passend.
Het politiek bestuur heeft zich volkomen akkoord verklaard met een initiatief van mij in deze zin.

Redactie: Thomas Heynderickx & Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons