Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Nahima Lanjri (CD&V)

Onlangs had Politics.be opnieuw een interview met een politiek kopstuk. Een vrouw die model staat voor de vernieuwing en de vervrouwelijking van haar partij en van de nationale politiek. Een vrouw die van zichzelf zegt dat ze streeft naar een no-nonsense aanpak. Zo is ze naar eigen zeggen een sociaal geëngageerde doorzetster en wil ze ervoor streven dat de burger dichter bij de politiek komt te staan.
Haar naam: Nahima Lanjri
Woonplaats: Borgerhout–Antwerpen
Leeftijd: 34 jaar
E-mail: nlanjri@cdenv.be
Mandaat: Gemeenteraadslid en fractieleidster stad Antwerpen, nationaal ondervoorzitster
Opleiding: Licentiate vertaler

Lees dit interview nu...

Onlangs had Politics.be opnieuw een interview met een politiek kopstuk. Een vrouw die model staat voor de vernieuwing en de vervrouwelijking van haar partij en van de nationale politiek. Een vrouw die van zichzelf zegt dat ze streeft naar een no-nonsense aanpak. Zo is ze naar eigen zeggen een sociaal geëngageerde doorzetster en wil ze ervoor streven dat de burger dichter bij de politiek komt te staan.
Haar naam: Nahima Lanjri
Woonplaats: Borgerhout–Antwerpen
Leeftijd: 34 jaar
E-mail: nlanjri@cdenv.be
Mandaat: Gemeenteraadslid en fractieleidster stad Antwerpen, nationaal ondervoorzitster
Opleiding: Licentiate vertaler
Beroep: stafmedewerkster CD&V

Uw partij stelt zich vaak op als de verdediger van normen en waarden in de samenleving, christelijke normen en waarden. U wordt vaak naar voor geschoven als vertegenwoordiger van de allochtonen, met islamitische normen en waarden, zijn deze normen en waarden identiek of compatibel? Of voelt u soms toch wrijving tussen deze twee?
Ik zie daar absoluut geen probleem. Wat betreft de christelijke en islamitische waarden zijn er eigenlijk weinig verschillen, eerder heel veel overeenkomsten. De waarden die je terugvindt bij CD&V en de waarden vanuit het islamitisch geloof zijn verenigbaar. Bijvoorbeeld solidariteit is een christelijke waarde maar ook een waarde waaraan veel belang gehecht wordt vanuit het islamitisch geloof. Het is niet zo dat CD&V een monopolie heeft op die waarden. Nog een gemeenschappelijke waarde is bijvoorbeeld respect voor ouders en ouderen. Vanuit die gemeenschappelijke waarden heb je dan dikwijls niet veel normen (regels die ‘verbieden’ nodig). Maar uiteraard moeten we ook erkennen dat er verschillen zijn in tradities, maar tradities mag je niet verwarren met waarden. Om een voorbeeld te geven: uithuwelijking is een traditie, maar dat zit niet echt als waarde ingebakken bij de islam. De vrijheid van de vrouw is bij de islam belangrijk maar de islamitische interpretatie van die vrijheid is verschillend van de christelijke interpretatie.

Een tijdje geleden waren er in Borgerhout rellen met migranten. Wat zijn volgens u de redenen voor deze rellen, waren het gewoon onruststokers of zitten er diepere achtergronden... en hoe kunnen we voorkomen dat deze rellen zich nog eens voordoen?
De rellen in Borgerhout mogen niet gezien worden als een alleenstaand feit, want bijvoorbeeld in Vorst zijn er ook rellen geweest met migrantenjongeren. De rellen zijn het gevolg van het klimaat waarin we leven. Er heerst een klimaat van polarisering: het is wij (de autochtonen) tegenover zij (de allochtonen). Daarnaast heb je dan nog de problematische sociaal-economische situatie waarin migrantenjongeren leven. De werkloosheid bij de migrantenjongeren is ontzetten hoog: tot 5 keer zoveel als bij autochtone jongeren. Zelfs allochtonen met een hoger diploma worden dubbel zoveel geconfronteerd met werkloosheid. Dit alles leidt tot een gevoel van frustratie en machteloosheid en dan geeft het minste aanleiding tot een uiting van die machteloosheid en frustratie. Let wel: ik keur de rellen helemaal niet goed hé…De moeilijke situatie van bepaalde jongeren mag geen vrijgeleide zijn voor geweld. Maar ik zie wel dat je de diepere oorzaken zal moeten aanpakken. Voor mij is tewerkstelling bij jongeren dan ook een grote prioriteit naar de toekomst toe, ook bij Vlaamse jongeren trouwens (waar de werkloosheid de afgelopen maanden met 17% gestegen is). Wanneer je zegt dat jongeren de toekomst zijn en die jongeren zelf geen toekomst meer zien, dan zit je met een probleem…
Maar er moet ook gewerkt worden aan de kant van de migranten zelf. Op het gebied van scholing, kennis van de Nederlandse taal is er nog veel werk. De kandidaten voor een job moeten immers bekwaam genoeg zijn.
Er zijn momenteel ontzettend veel jobs die vacant blijven, terwijl er anderzijds steeds meer werkzoekenden zijn. In de toekomst zullen we dus vraag en aanbod beter op elkaar moeten gaan afstemmen. Maar mogelijk zal dit niet voldoende zijn want we merken - en dit is wetenschappelijk bewezen - dat er nog steeds sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Uit een wetenschappelijk experiment waarbij twee jongeren met een zelfde opleiding, werkervaring, achtergrond, leeftijd,… gaan solliciteren, blijkt dat de Belg van allochtone origine in 39% van de gevallen gediscrimineerd wordt.
Er is dus een probleem van vooroordelen bij de werkgevers. We zullen dus zeker moeten gaan sensibiliseren maar wanneer dit niet werkt, moeten racisme en discriminatie ook daadwerkelijk streng aangepakt worden.
Als overheid moeten we hierin zelf het voortouw nemen, want we hebben een grote voorbeeldfunctie voor de publieke opinie en de werkgevers. Beroepen zoals loketbedienden, stadsambtenaren,… moeten opengesteld worden voor migranten. Toch blijft CD&V een tegenstander van quota in de privé-sector. Als je bij de eigen administratie nog geen procent allochtone medewerkers hebt, dan moet je ook geen quota opleggen aan anderen, dus aan de privé. Dat is totaal ongeloofwaardig, eerst moet de overheid zelf zorgen dat ze het goede voorbeeld zijn, dat hun administratie een afspiegeling is van de samenleving. Mensen moeten wel steeds aangeworven worden omwille van hun kwaliteiten en capaciteiten, niet om een bepaald percentage te bereiken. CD&V is geen voorstander van positieve discriminatie maar van positieve actie!
Niet alleen migrantenjongeren vallen uit op de arbeidsmarkt, ook ouderen worden vaak over het hoofd gezien. Op je 45ste ben je tegenwoordig al uitgerangeerd op de arbeidsmarkt, terwijl deze mensen toch over een pak ervaring en kennis beschikken die anders verloren gaat. Ook herintreders (bijvoorbeeld vrouwen die een tijdje niet meer gewerkt hebben om voor hun kinderen te kunnen zorgen) hebben het enorm moeilijk om nog een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt.
Daar wringt dus het schoentje… als iemand geen werk heeft voelt die zich minderwaardig en aan de kant gezet. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de heersende opvatting is: “ik ben wat ik doe”. Terwijl ik vind dat ook mensen die geen “job” hebben maar vrijwilligerswerk doen, moeten gewaardeerd worden, ook door de overheid. De overheid moet er voor zorgen dat vrijwilligers een statuut krijgen en verzekerd zijn tegen ongevallen.

Stel dat Abou Jahjah verkozen wordt, beschouwt u hem dan als een mogelijke gesprekspartner in het oplossen van deze problemen? Of verkiest u liever voor de strategie die de Vlaamse partijen toepassen bij het Vlaams Blok en zegt u dat ook rond Abou Jahjah een Cordon Sanitaire moet opgetrokken worden?
Alles hangt af van de voorstellen waarmee hij afkomt. Als hij voorstellen doet waarmee hij bepaalde bevolkingsgroepen uitsluit, dan zeggen zowel ik als CD&V: dit kan niet! Maar als hij opkomt voor gelijke rechten dan kan ik met meneer Jahjah aan tafel zitten. Qua analyse van de problemen zitten we dikwijls op dezelfde golflengte, maar qua mogelijke oplossingen hebben we vaak enorme meningsverschillen.
Ik ga nu niet zeggen: ik praat niet met Jahjah, maar hij moet inzien dat hij zich moet houden aan de wetten en regels van dit land. De burgerpatrouilles als privé-milities kunnen niet. Wat ik meneer Jahjah verwijt, is dat hij vaak erg polariserend werkt in plaats van te zoeken naar oplossingen voor de problemen. Soms wil hij gewoon niet praten over oplossingen zolang de achterstand van migranten niet is opgelost. Maar problemen oplossen vereisen nu eenmaal dialoog. Soms gaat het mij ook allemaal wat te traag hoor. Ik vind ook dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij moet zijn. Er moet actie ondernomen worden op het vlak van de werkloosheid. Al zijn het maar kleine stappen, alle beetjes helpen!
Maar ook de migrantengemeenschap heeft z’n verantwoordelijkheid. We moeten de problemen niet verdoezelen. Iedereen moet z’n verantwoordelijkheid opnemen!

Uw partij is verdeeld over stemplicht voor migranten. Hoopt u persoonlijk dat het erdoor komt tijdens de volgende regeerperiode of net niet en ga je akkoord met het discours van de tegenstanders van migrantenstemrecht die zeggen: stemplicht blijft gekoppeld aan nationaliteit?
Eigenlijk is CD&V niet langer verdeeld hierover. Op het congres in Kortrijk is er beslissing genomen waaraan iedereen zich houdt. Het was wel zo dat de helft van de congresaanwezigen in Kortrijk voor migrantenstemrecht was terwijl een andere groep het volledig aan de nationaliteit wou koppelen. Die laatste groep heeft het uiteindelijk gehaald. CD&V koppelt stemplicht dus aan de nationaliteit. Maar voor CD&V is het allerbelangrijkste uiteindelijk het element ‘integratiewil’. Nu is dat soms moeilijk te meten en daarom moeten we die ‘integratiewil’ gaan objectiveren: meten aan de hand van talenkennis (de moeite doen om de taal te leren). Die integratiewil is veel belangrijker dan de nationaliteit.
Hoe zie ik dat naar de toekomst toe? Nu zit je enerzijds met de sp.a, agalev,… die voorstander zijn van stemrecht zonder enige voorwaarde (basis is het aantal jaar dat migranten hier al verblijven) terwijl anderzijds de VLD zegt: met ons kom het migrantenstemrecht er nooit, zelfs niet wanneer het gekoppeld is aan een aantal voorwaarden. Het standpunt van CD&V ligt daar eigenlijk tussenin: voor ons is het bespreekbaar, maar dan moeten we wel zien onder welke voorwaarden. Uiteindelijk is dat een compromis waar we denk ik naar toe moeten. In ieder geval zal het thema in de toekomst zeker opnieuw het onderwerp van debat worden.

Stel: CD&V wint de verkiezingen en is aan zet. Met wie wil CD&V dan eerst gaan praten?
Da’s geen makkelijke vraag. Wanneer je het aan mij vraagt dan spreek ik vanuit mijn persoonlijke ervaringen in Antwerpen. Qua politieke cultuur kan ik me best vinden bij de VLD. Bij de sp.a heb je toch nog dikwijls iets van “hieraan wordt niet geraakt”. Ze stellen pas met mondjesmaat bepaalde dingen open bij voor discussie. Hoewel ik hierin ook een mentaliteitswijziging bij de sp.a vaststel, maar het gaat zo traagjes. Inhoudelijk sluit ik dan weer het best aan bij de sp.a en agalev.
Uiteindelijk hangt veel af van de mensen waarmee je samenwerkt.

Wat zijn voor CD&V breekpunten bij mogelijke coalitieonderhandelingen?
Breekpunten? Wat van belang is: op voorhand gesprekken over verdere vorm van confederalisme. Om concreet te zijn: bijvoorbeeld een aantal aspecten, sociaal-economische zoals werkgelegenheid moeten overgeheveld worden. Er zijn immers bepaalde broodnodige maatregelen die momenteel geblokkeerd worden door de Walen. Neem als voorbeeld aanmoedigingspremies. Hierover zijn constant conflicten, terwijl Vlaanderen dergelijke maatregelen nodig heeft.
Andere essentiële punten zijn voor ons: de vrijheid van onderwijs garanderen, meer aandacht voor gezinsvriendelijke maatregelen en vooral een betrouwbaar bestuur dat de echte bekommernissen van de mensen centraal stelt.

Stel dat CD&V in de volgende federale regering geraakt. CD&V laat u een ministerambt opnemen. Welk departement verkiest u?
Daar heb ik helemaal nog niet aan gedacht, eerlijk. Als ik nu denk aan verkiezingen, dan denk ik niet “we moeten er zo snel mogelijk opnieuw bij zijn”. Maar we willen wel vooruitgaan natuurlijk. Maar ik ga er niet vanuit dat we in de regering komen. We moeten eerst leren stappen voor we gaan lopen.

Uit een populariteitspoll van De Standaard bleek dat Jean-Luc Dehaene nog steeds een grote populariteit geniet. De roep om een terugkeer van Dehaene was groot en uiteindelijk ging Dehaene overstag. Is dit een goede zaak voor CD&V en voor de positie van jullie voorzitter Stefaan De Clerck? Dreigt de vernieuwing hierdoor niet te stoppen?
Neen. Tot hiertoe had Dehaene een houding van: ik wil de nieuwe generatie volop kansen geven. Daarom ging hij zich geen kandidaat stellen, maar de nieuwe generatie op alle mogelijke manieren steunen. Toch kreeg hij vanuit verschillende hoeken te horen: “als je er toch zo van overtuigd bent, waarom ga je dan zelf niet op de lijst staan?” Uiteindelijk is hij bijgedraaid omdat hij niet graag achteraf zou te horen krijgen: “wat als Dehaene wel meegedaan had”. De basis van de partij heeft hem uiteindelijk dus toch over de streep kunnen trekken. Maar hij stelt duidelijk dat hij niet wil gaan zetelen, hij staat dan ook niet bij de effectieven, maar bij de opvolgers. Daarin is hij dan veel correcter dan vele Vlaamse ministers die ook niet willen zetelen, maar zich wel bij de effectieven plaatsen en de lijst zelfs trekken.

Wat zijn volgens CD&V de thema’s waarover het tijdens de campagne voor de federale verkiezingen moet gaan?
Werkgelegenheid, gezonde bedrijven, vrijwilligerswerk ondersteunen, het veilig stellen van de pensioenen, een betrouwbare overheid,… Daar gaan we zeker voor!

Denkt u persoonlijk dat het Vlaams Blok nog zal groeien bij de volgende verkiezingen?
Dat is moeilijk in te schatten. In opiniepeilingen worden ze altijd onderschat dus uiteindelijk zullen ze zeker meer kiezers aantrekken dan in die peilingen voorspeld wordt. Ik vrees een beetje dat ze nog niet op hun hoogtepunt zijn. Het Vlaams Blok haalt immers zijn voordeel uit een aantal actuele toestanden.

Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons