Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politieke ontmijning van Bolkestein-richtlijn

Na twee jaar gepalaver brengt het Europees Parlement deze week haar stem uit over de Bolkestein-richtlijn, die een vrij verkeer van diensten in Europa moet bevorderen. Als we de grootste politieke fracties mogen geloven, dan zal Frits Bolkestein, de toenmalige Europese commissaris voor Interne Markt die de dienstenrichtlijn ontwierp, zijn wetsvoorstel niet meer herkennen. Of is dat maar schone schijn?

Toen het Europees Parlement vorige maand in Straatsburg de havenrichtlijn voor de tweede keer verwierp, gingen er bezorgde en verheugde stemmen op dat de dienstenrichtlijn hetzelfde lot zou ondergaan. Het Europese halfrond stemt op donderdag 16 januari in eerste lezing over de zogenaamde Bolkestein-richtlijn. Nochtans lijkt het er op dat, een week voor de stemming, de twee grootste fracties – EVP en PSE - het eens zijn over de meest controversiële aspecten van de dienstenrichtlijn. Maar vooral binnen de christen-democratische groep heerst nog geen eensgezindheid en blijkbaar is de socialistische fractie niet zo tevreden over een bepaald compromisamendement.

ETUC "redelijk gelukkig"

De Bolkestein-richtlijn heeft sinds haar voorstelling door de Europese Commissie in 2004 hevige reacties veroorzaakt. West-Europese vakbonden verdedigen met hand en tand hun sociale verworvenheden en de nieuwe EU-lidstaten voelen zich geviseerd. Het Nederlandse europarlementslid Toine Manders (ALDE), lid van de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming, liet zich echter ontvallen dat de Europese vakbondskoepel ETUC "redelijk gelukkig" was met het rapport dat de commissie op 22 november goedkeurde. Dit rapport komt op de agenda van de plenaire zitting. Naast de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) zijn er nog negen adviescommissies, maar in het kader van de ‘versterkte samenwerkingsprocedure’ gaan de amendementen van de commissie Werk en Sociale Zaken rechtstreeks naar de plenaire vergadering, zonder voorafgaande stemming in de IMCO-commissie.

Toepassingsgebied

Een week voor de stemming in Straatsburg hebben de twee grootste politieke groepen een aantal compromisamendementen ondertekend die komaf moeten maken met de meest controversiële knelpunten, namelijk het toepassingsgebied en het beginsel van het 'land van oorsprong'. Het IMCO-rapport beperkt het toepassingsgebied door onder andere de volgende sectoren uit te sluiten: gokactiviteiten, audiovisuele diensten, gezondheidszorg en diensten van algemeen belang die van overheidswege verstrekt worden. De compromisamendementen sluiten nog meer diensten uit, zoals havendiensten en diensten van algemeen economisch belang. Maar er bestaat discussie over deze laatste vorm van diensten. Hoewel het desbetreffende compomisamendement zowel door EVP als PSE ondertekend is, willen verschillende christen-democratische europarlementsleden dat deze diensten wél onder de richtlijn vallen.

Land van oorsprong

Het beginsel van het 'land van oorsprong' is als begrip uit de richtlijn gehaald. Maar het principe blijft gehandhaafd: een dienstverlener met een zetel in een EU-lidstaat kan overal in de Unie zijn diensten aanbieden onder de voorwaarden die gelden in het land waar de dienstverlener zetelt – in plaats van het land waar hij zijn diensten aanbiedt. Het beginsel geldt niet voor diensten van algemeen belang die door private ondernemingen worden verstrekt, zoals postdiensten, water-, gas- en elektriciteitsdistributie, en afvalbehandeling. Het compromisamendement dat betrekking heeft op dit beginsel, voegt een aantal beperkingen toe, waaronder sociaal beleid en consumentenbescherming. De lidstaat waarin de dienst aangeboden wordt, kan de dienstverlener dus verplichten zich te schikken naar het sociaal beleid en de graad van consumentenbescherming die gelden in de lidstaat. De christen-democratische fractie ziet deze bijkomende barrières op de liberalisering van de dienstensector het liefst verdwijnen, hoewel ze volgens het Engelse europarlementslid Malcolm Harbour (EVP) "geen reden zijn om de hele richtlijn te laten vallen". De christen-democraten ergeren zich vooral aan het gebruik van ruime bewoordingen, die veel ruimte voor interpretatie laten en zo de deur openzetten voor een beperking van de liberalisering.

Het blijft dus nog even koffiedik kijken of het IMCO-rapport en de compromisamendementen een meerderheid halen. De groene fractie schaart zich niet achter het compromis. "De tekst spreekt niet meer over het beginsel van het land van oorsprong, maar er blijft nog veel van de achterliggende inhoud over", zei een woordvoerder van Verts/ALE. De groenen zullen de richtlijn in zijn geheel verwerpen en kunnen hiervoor rekenen op de steun van GUE/NGL.

De website van het Europees Parlement wijdt de komende maanden een serie artikelen aan de verschillende fracties binnen het Parlement. Je vindt er ook een lijst van de Europese politieke fracties.

Je kan de plenaire zitting in Straatsburg live volgen. De stemming over de dienstenrichtlijn is gepland voor donderdag 16 februari om 10u.Josti Gadeyne

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons