Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het Generatiepact: een kort overzicht

Door de demografische verschuivingen in de Westerse maatschappij moeten regeringen en bedrijven hun kijk op arbeid aanpassen. Mensen moeten opnieuw meer aan het werk, liefst zo lang mogelijk. De regering wil dan ook zij die langer werken aanmoedigen en zij die vroeger willen stoppen ontmoedigen. Maar de vakbonden ontvangen de nieuwe voorstellen niet met open armen, ze staan er afkerig tegenover. De 66 maatregelen die de regering voorstelt zijn volgens de tegenstanders niet goed genoeg.

Vooral het brugpensioen zit velen dwars. Nu is de leeftijd vastgesteld op 58 jaar, tegen 2008 zou dit al moeten opgetrokken zijn tot 60 jaar. Er zijn enkele uitzonderingen gemaakt om de vakbonden niet al te zeer voor het hoofd te stoten. Een belangrijke parameter in het nieuwe brugpensioensysteem is de duur van de loopbaan. Vanaf 2008 kan een man nog steeds op 58 jaar op brugpensioen als hij er een carričre van 35 jaar heeft opzitten. In 2012 is al een carričre van 38 jaar nodig om in aanmerking te komen voor het brugpensioen. Voor de vrouwen zijn in het begin (2008) soepelere regels, met een vastgestelde loopbaanduur van 30 jaar. Maar ook voor hen wordt de eis later op getrokken naar 35 om uiteindelijk ook tot een geëiste loopbaan van 38 jaar te komen. Vrouwen krijgen in de aanloopperiode enkele jaren uitstel omwille van het feit dat ze vaak thuisblijven om gezinstaken te vervullen.

Voortaan is het brugpensioen onder 58 jaar niet absoluut. Je moet op elk geschikt voorstel ingaan. Doe je dit enkele keren niet dan loop je het risico tijdelijk geschorst te worden of zelfs je recht op brugpensioen te verliezen. Daar tegenover staat wel, indien je een job wel aanvaard, krijg je een premie. Zelfs indien je omwille van je leeftijd geen zware arbeid meer aankan, kan je een premie krijgen die je het inkomensverlies deels goed maakt bij de overschakeling naar lichtere arbeid. In het generatiepact staan nog heel wat maatregelen uitgestippeld. Zo zouden er duidelijke diversiteitsplannen opgesteld moeten worden door de bedrijven waarbij de ouderen begeleid kunnen worden door een consulent. Ook bij de jaarlijkse rapportering aan de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie moet er aandacht besteed worden aan de leeftijdsstructuur binnen het bedrijf. De regering is zelf ook van plan over te gaan tot actie, er komt een sensibiliseringscampagne en wordt er een prijs uitgereikt aan het bedrijf met de meeste inspanningen als het gaat om tewerkstelling van ouderen. Met de invoer van leeftijdsmatige barema’s moet de regering nog wachten want deze zijn in strijd met de EU-reglementering op het gebied van antidiscriminatie.

Niet alleen de ouderen moet beter opgenomen worden in het arbeidscircuit, ook de jongeren verdienen heel wat aandacht. Via de werking van stageplaatsen hoopt de regering een makkelijkere opname van jongeren op de arbeidsmarkt. De regering is dan ook van plan meer plaatsen te creëren. Om de privé-sector mee op de kar te krijgen vaardigt de regering fiscale maatregelen uit. Daardoor wordt het interessanter voor de bedrijven om plaatsen op te laten voor jongeren die stage willen lopen. De jongeren zelf worden ook aangemoedigd om stage te lopen. Dit gebeurt onder de vorm van bonussen. Om de jongeren blijvend te steunen in hun stage heeft de regering bepaald om de bonus in schijven uit te betalen. Hoe langer ze het volhouden, hoe hoger het bedrag wordt. Daarnaast zal adviseert de regering aan de bedrijven om te voorzien in een betere begeleiding van jongeren.

Opstand in vakbondland
De vakbonden zijn het duidelijk niet eens met de maatregelen die de overheid vooropstelt. Tussen de vakbonden is er grote eensgezindheid in de onenigheid, er komt een gemeenschappelijk front. Zowel ACV, ABVV als ACLVB keuren het generatiepact af. Op 28 oktober organiseren de drie grote vakbonden een betoging.

Met deze acties hopen de vakbonden om de negatieve punten uit het pact weg te werken. De bonden focussen zich vooral op een beter jongerenbanenplan, daarnaast verwerpen ze ook de inperking van het conventionele brugpensioen. Ook het systeem van de tewerkstellingscel bij herstructureringen moet drastisch herbekeken worden, aldus het gemeenschappelijke front. Verder protesteren de vakbonden tegen elke inbreuk op de Canada Dry-regeling. Dat is een ontslagregeling die vermomd wordt als een brugpensioenregeling, waarbij een extra toelage betaald wordt door de werkgever naast de werkeloosheidsuitkering.

Het VBO en Unizo, hopen dan weer dat de regering voet bij stuk houdt. De vertegenwoordigers van de werkgevers zijn blij met het generatiepact en kunnen zich er dan bij gevolg ook in vinden. Ze hopen dat de regering niet zal inbinden na de protesten van de vakbonden. Dit pact noemen ze een stap in de goede richting. Minder jeugdwerkloosheid, een actiever loopbaaneinde en het minder belasten van de sociale zekerheid zijn maar enkele van de punten die zullen bewerkstelligd worden dankzij dit pact, aldus het VBO en Unizo. De acties van de vakbonden zullen beide werkgeversorganisaties met alle wettelijke middelen bestrijden. Zowel het VBO als Unizo dulden niet dat er geknoeid wordt aan het pact, het is voor hen dan ook te nemen of te laten. Een afgezwakte versie onder druk van de vakbonden zien de werkgeversorganisaties niet zitten.

Enkele reacties:
In een vrijgegeven persbericht weet het VBO volgende te verklaren: Het VBO betreurt de afwijzing door de syndicale achterban van het generatiepact dat de regering in nauw overleg met de sociale partners heeft uitgewerkt. Het vindt dat met dit pact een weloverwogen en duidelijke stap is gezet in de richting van minder jeugdwerkloosheid, een actiever loopbaaneinde en het minder belasten van arbeid in de sociale zekerheid. Het afschieten van het generatiepact door de vakbonden getuigt van een houding die enkel oog heeft voor kortetermijnbelangen, van een gebrek aan moed en aan langetermijnvisie.

De gedelegeerd-bestuurder van UNIZO, Karel Van Eetvelt, benadrukt dan weer dat hij het globale pakket aan regeringsmaatregelen bij de eigen achterban wil verdedigen, gezien de noodzakelijke ingrepen voor het vrijwaren van de sociale zekerheid in de toekomst meer in het bijzonder voor de jongeren. Nochtans bevatten de maatregelen van de regering ook moeilijk te slikken aspecten voor de kleine en middelgrote ondernemingen. UNIZO verwijst onder meer naar de verplichtingen ook voor kleinere bedrijven inzake outplacement, extra kosten voor vorming,het ontbreken van verdere en nochtans noodzakelijke lastenverlagingen voor overuren en de blijvende discriminatie voor zelfstandigen die vanaf hun zestigste met pensioen gaan. Voor de ondernemersorganisatie is het duidelijk, de regering moet, zoals afgesproken, de maatregelen doorvoeren. Mocht onder vakbondsdruk de regering alsnog besluiten opnieuw fundamenteel te sleutelen aan het generatiepact, dan vervalt, wat UNIZO betreft, het hele generatiepact.

Voor VLD-voorzitter Somers: is het ook essentieel dat de regering een pakket van maatregelen heeft beslist die de activiteitsgraad van vooral oudere werknemers zal verhogen. De OESO maakte het gisteren nog eens duidelijk: als er niet meer mensen aan de slag blijven, wordt onze sociale zekerheid en dus welvaart onbetaalbaar. Het is daarom van onschatbaar belang dat de regering nu de knopen heeft doorgehakt en de noodzakelijke beslissingen heeft genomen.

Voor de sp.a licht federaal minister van Pensioenen Bruno Tobback de pensioenmaatregelen uit het Generatiepact van de federale regering toe. “De pensioenbonus die mensen moet stimuleren na hun 62ste te blijven werken, komt er op zijn vroegst in 2007. Het zal gaan om een maandbonus van 30 euro gaan per jaar dat een werknemer langer werkt. Een werknemer die tot zijn 65ste werkt, kan 120 euro pensioen extra per maand trekken.” Tobback belooft in de tweede helft van 2006 een bijzonder loopbaanoverzicht en een pensioenraming voor elke werknemer die 55 wordt. “Op langere termijn wil ik jaarlijks een pensioenraming sturen vanaf 40 jaar. Wij willen de werknemer erop wijzen welk extra pensioen hij/zij opbouwt als hij/zij langer blijft werken. Er komt ook een eenvormige website ‘www.infopensioen.be’. Daar zal een individuele berekening van het pensioen mogelijk worden. Vrouwen hebben nu, als ze deeltijds werken, vaak geen recht op een minimumpensioen”, betreurt Tobback. Hij brengt daar verandering in. “Ik laat de deeltijdse jaren nu voor voltijdse jaren tellen. Zo kunnen veel deeltijds werkende vrouwen wel een minimumpensioen bekomen.

Miet Smet (CD&V) op de vraag of het allemaal de moeite waarde: Grote sociale acties beďnvloeden altijd regeringsbeslissingen. Misschien niet op essentiële punten, maar er komen verschuivingen, de nuances worden anders uitgelegd. De regering heeft het slecht aan boord gelegd. Ze heeft de indruk gegeven dat er zware ingrepen zouden komen, en als ze dan nu de boreling bekijkt ... Ze jaagt de mensen schrik aan voor zaken die het niet waard zijn. Wat zij nu moet doen? Blijven praten met de sociale partners!

Op de website van Groen! staat te lezen: “De overweldigende afwijzing van het generatiepact van de regering door de drie vakbonden toont het failliet van de aanpak van Verhofstadt”, aldus Groen!-voorzitter Vera Dua. Het draagvlak voor de noodzakelijke modernisering van de sociale zekerheid is verkwanseld door maandenlange non-onderhandelingen, proefballonnetjes, nota’s die wel of niet van de regering kwamen, biechtstoelprocedures, tegenstrijdige communicatie en ten slotte de race tegen de klok. Vera Dua: “De regering heeft voortdurend angst gezaaid in plaats van vertrouwen voor veranderingen gewekt. Daarvoor betaalt ze nu de prijs.”

N-VA stuurde dan weer volgend bericht de wereld in: Premier Verhofstadt heeft eens te meer bewezen dat uitdagingen zoals de vergrijzing op het federale niveau niet kunnen aangepakt worden. Het zogenaamde Generatiepact beperkt zich tot wat gemorrel in de marge. Drastische hervormingen blijven uit. De toekomstige generaties zullen het slachtoffer worden van de zwakte van Verhofstadt en de onenigheid binnen zijn paarse regering. Vlaanderen verdient nochtans beter.

Op de website van Spirit staat te lezen: De ogen sluiten voor de vergrijzingsproblematiek zou het slechste zijn wat de generatie die nu op de schoolbanken zit kan overkomen. Spirit wil ook hen ooit een welverdiend pensioen en een gedegen sociale zekerheid garanderen. Intergenerationele solidariteit is noodzakelijk willen we geen duale breuklijn in onze samenleving creëren. Maatregelen die zowel jongeren aan het werk zetten en ouderen aan het werk houden zijn daarom niet incompatibel, wel integendeel. De grote uitdaging van de komende jaren is onze activiteitsgraad op te krikken, in alle leeftijdscategorieën. Het is de enige manier om onze welvaart toekomstbestendig te maken. Daarvoor is een structurele evolutie nodig, geen revolutie. Spirit heeft nooit gepleit voor sociale bloedbaden of het verbreken van gedane beloften. Met de huidige voorstellen slaagde de regering er in het schip bij te sturen.

Een reactie van het Vlaams Belang wordt toegevoegd zodra die onze redactie heeft bereikt.

Redactie: Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons