Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Beleidsverklaring Vlaamse regering

De beleidsverklaring, voorgedragen door minister-president Yves Leterme (CD&V), zet de krijtlijnen uit voor het komende regeringsjaar. Het vergroten van de economische slagkracht van Vlaanderen is de prioriteit voor de tripartite-regering.

Hiervoor heeft de Vlaamse regering op 5 domeinen maatregelen klaar:

1) Actief het ondernemerschap bevorderen en bedrijfsinvesteringen stimuleren door:

 • het oprichten van het Vlaams Agentschap ondernemen dat voor complexe dossiers het aanspreekpunt wordt voor beginnende starters. Alles omtrent accounting en financiële verplichtingen kan men daar te weten komen als startende ondernemer
 • Toegang tot financiering vergemakkelijken door het innovatiefonds, fondsen en de “vrienden”lening.
 • De ondernemersportefeuille, die meer KMO’s ertoe moet brengen om hun bedrijfsvoering te professionaliseren.
 • De industrie sector per sector te bekijken. Zo zullen verschillende chemische sectoren, de autobouwsector en de toeristische sector extra aandacht krijgen van de Vlaamse regering. Met de autobouwsector is vorig jaar al onderhandeld, de andere sectoren volgen dit jaar.
 • Via het Vlaams agentschap voor Internationaal ondernemen alle vormen van internationaal ondernemen te ondersteunen.
 • Het opsporen van knelpunten i.v.m. investeren en ze trachten op te lossen.
 • Te starten met gesprekken met de steden en gemeenten om tot een fiscaal pact te komen, met als resultaat een meer bedrijfsvriendelijke fiscaliteit.

2) De vernieuwing van de economie
De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat ons concurrentievermogen afhangt van de innovatie van producten en diensten in Vlaanderen. Innovatie is hét begrip voor de Vlaamse regering en daarom zal het budget voor onderzoek en ontwikkeling sterk verhoogd worden.

"Noch de wereld, noch Europa zitten op ons te wachten"

De Vlaamse regering belooft deze uitgaven jaarlijks te verhogen, dusdanig zodat we tegen 2009 met een budget van 200 miljoen hoger zitten dan nu. De Vlaamse regering is er zich ook van bewust dat onderzoek en ontwikkeling samenhangt met het menselijk potentieel. Het “Odysseus”-programma zal buitenlandse onderzoekers aantrekken en het mogelijk maken om in Vlaamse universiteiten onderzoeksgroepen op te richten. Ook zal de Vlaamse regering investeren in strategische onderzoekscentra.

3) Versterking van onze logistieke troeven
De Vlaamse regering ziet Vlaanderen vandaag de dag als toegangspoort tot de Europese Unie en wil dit nog versterken door onze logistieke troeven te versterken en aan te passen waar nodig. Zo zal de regering investeren in het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, in de ontsluiting van de havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende. Voor dit alles heeft de Vlaamse Regering al nauw contact met de federale regering.

Volgens de Vlaamse regering telt Vlaanderen in zijn infrastructuurnet 24 missing links, dit wil ze wegwerken met een budget van 1 miljard euro. De Vlaamse regering ijvert voor een betere ontsluiting van de luchthaven en regionale mobiliteit, sanering van vervuilde bedrijfsgronden, de creatie van ruimte voor nieuwe activiteiten en specifieke maatregelen inzake de regionale arbeidsmarkt. De Vlaamse regering zegt een billijke en evenwichtige spreiding van de lasten als doel te hebben.

4) Meer en beter kansen geven aan alle talenten in het onderwijs
De Vlaamse regering erkent de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen, maar het is zich ook bewust van de grote kloof tussen de hoog- en laaggeschoolden.
Teveel personen verlaten de middelbare schoolbanken zonder diploma, daarnaast is het ook nog steeds zo dat kinderen van hooggeschoolden veel makkelijker de weg vinden naar het hoger onderwijs.

“De kwaliteit van ons onderwijs is in grote mate te danken aan hen die dag in dag uit hiervoor in het getouw zijn en die daarvoor ons respect verdienen.”

Voor dit alles te verhelpen neemt de Vlaamse regering de volgende initiatieven:

 • het financieringssysteem van het onderwijs zal gewijzigd worden met oog voor de noden van ieder kind. Hiervoor maakt de regering 200 miljoen euro vrij.
 • Hogescholen en universiteiten krijgen één financieringsdecreet, hiervoor komt er een eenmalige injectie van 25 miljoen euro.
 • De Vlaamse regering wil de lerarenopleidingen verfijnen
 • Er moet meer aandacht zijn voor levenslang leren
 • Talenkennis is een economische troef, we moeten deze behouden en zeker niet verminderen. Meertaligheid moet bevorderd worden.

5) Een betere werking van de arbeidsmarkt is noodzakelijk
De Vlaamse regering wil iets doen aan de bekende paradox in Vlaanderen: ondanks de vele werkzoekenden blijven vacatures oningevuld. Volgens Leterme is het duidelijk dat daar iets aan moet gebeuren. “Werkzoekenden worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken en krijgen ook echte kansen via een traject dat naar arbeid leidt en de arbeidsmobiliteit versterkt. Dit principe van de sluitende aanpak wordt in de praktijk systematisch verder uitgebouwd voor alle werkzoekenden,” aldus Leterme. Om werklozen verder te begeleiden maakt de Vlaamse regering 24 miljoen euro vrij.

De Vlaamse regering gaat alle mogelijke instrumenten benutten die binnen haar bevoegdheid liggen. Hiervoor worden besprekingen gestart begin 2006 met de sociale partners. Het staat buiten discussie dat langer werken noodzakelijk is, maar de Vlaamse regering wil zich niet enkel richten op tewerkstelling van ouderen. Ook jongeren, allochtonen en personen met een handicap krijgen extra aandacht. Voor dat laatste zal de Vlaamse regering eindelijk trachten de bestuursproblemen op te lossen binnen de beschutte werkplaatsen.

De economie staat duidelijk centraal in de septemberverklaring, waarbij gemikt wordt op een duurzame ontwikkeling. Er komt een hervorming van de watersector, een nieuw mestbeleid, het bodemsaneringsfonds krijgt 10 miljoen euro extra en de Vlaamse regering wil harder werken aan het halen van Kyoto.

Ook in de landbouw en visserij komen er hervormingen. In afwachting van fiscale federale hervormingen binnen deze sectoren wordt een geheel van maatregelen genomen om de productie en het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen. Minister-president Leterme wil daarnaast een rationeel energiegebruik in alle overheidsgebouwen.

Op het domein van ruimtelijke ordening wil de Vlaamse regering streven naar administratieve vereenvoudiging. Alle ingewikkelde decreten i.v.m. ruimtelijke regelgeving zullen worden vereenvoudigd naar een duidelijk leesbaar decreet.

Het departement openbare werken van minister Peeters krijgt 60 miljoen euro voor het aanleggen van fiets- en voetpaden, en nog eens 100 miljoen euro voor het wegwerken van zwarte punten op de gewestwegen.

“Goed en duurzaam beleid is financieel verantwoord beleid.”'

De Vlaamse regering noemt zichzelf een “investeringsregering”. “Goed en duurzaam beleid is financieel verantwoord beleid”, verklaart minister-president Leterme in zijn septemberverklaring. De Vlaamse regering wil tegelijk investeren en schulden afbouwen. Er komt een budgettaire impuls van meer dan 2 miljard euro, dit wordt gestort in het zogenaamde infrastructuurfonds. Ook wil de Vlaamse regering zoeken naar alternatieve financieringsbronnen door middel van samenwerking met de private sector.
Specifiek wilt de regering 75 miljoen euro investeren in schoolgebouwen en dit elk jaar tot 2009. De infrastructuurnoden in de zorgsector worden weggewerkt. De Vlaamse regering is nu al de grootste bouwheer van Vlaanderen en wilt dit nog versterken door het departement sociale huisvesting nog een impuls te geven van 18.5 miljoen euro voor sociale woningen.

“Elke mens telt!”

Naast de klemtoon te leggen op economie en investeren, wil de Vlaamse regering het komende jaar ook welzijn centraal plaatsen. Minister Vervotte haalt in het totaal 201 miljoen Euro binnen. Voor het wegwerken van wachtlijsten smijt maakt de regering 15 miljoen vrij. Het budget van Kind & Gezin wordt opgetrokken met 1.4 miljoen euro. Het fonds voor bijzondere jeugdbijstand heeft extra geld nodig en krijgt dit dan ook: 1.5 miljoen euro. En tenslotte is er voor de beschutte werkplaatsen nog eens 2.8 miljoen euro.

Ten slotte nog de communautaire eisen van de Vlaamse regering. Leterme roept op tot “verantwoordelijk federalisme”. “Vlaanderen en Wallonië hebben eigen, specifieke problemen, die om verschillende maatregelen vragen. Voor een echt krachtig beleid moeten wij werk maken van een verdere regionalisering en homogenisering van bevoegdheden,” verklaart Leterme. De Vlaamse regering is dan ook verheugd dat het Marshallplan kenbaar maakt dat ook Wallonië meer regionale bevoegdheden wenst. De Vlaamse regering ijvert voor nieuwe staatshervormingen, waarbij een groter fiscale autonomie één van de prioriteiten is

Redactie: Thomas Heynderickx
Eindredactie: Bert Fraussen & Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons