Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Debat: Hoe correct is politieke correctheid? (+ audio & video)

Direct het debat bekijken of beluisteren...

De liberale denktank Nova Civitas organiseerde een tijdje terug in Antwerpen een debat over politieke correctheid. In het panel: Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van De Morgen, prof. Gust De Meyer (K.U.Leuven, en samen met Wim Schamp co-auteur van het boek "Politiek Niet Correct") en prof. Boudewijn Bouckaert (UGent). Moderator was Rudi De Ceuster, bestuurslid van de Antwerpse afdeling van Nova Civitas. Wij brengen u een verslag van het debat en u kan het debat eveneens herbeluisteren of herbekijken.

 

Yves Desmet

Bij de aanvang van het debat bleek al onmiddellijk dat de drie panelleden een verschillende kijk hadden op wat politieke correctheid nu eigenlijk is. Volgens Yves Desmet komt politieke correctheid neer op het verkondigen van het eigen grote gelijk, de strakheid aan de leer, waarbij de argumenten van de tegenstanders geminimaliseerd en geridiculiseerd worden. De term werd uitgevonden door rechts, om de linkerzijde te verketteren. Het was een techniek die aardig lukte. Volgens Desmet was links, met zijn overdreven geloof in de maakbaarheid van de samenleving, tot voor kort de kampioen van de politieke correctheid. Maar sinds het sukses van het Vlaams Blok in Vlaanderen en van Pim Fortuyn in Nederland, heeft rechts de fakkel van de politieke correctheid overgenomen. Rechts verkondigt nu de nieuwe heilsleer, terwijl de linkerzijde zich in een identiteitscrisis bevindt en daardoor pragmatischer geworden is. Het verkondigen van het eigen grote gelijk leidt volgens Desmet nooit tot een oplossing, en miskent het de democratie die een consensus veronderstelt.

Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert was het niet eens de definitie van politieke correctheid die Desmet hanteerde, en die eigenlijk gewoon neerkomt op dogmatisme. Politieke correctheid is ontstaan in de VS, en het is een poging om maatschappelijke codes op te dringen, waarbij bepaalde opvattingen als correct worden beschouwd en andere als incorrect. De VS-samenleving die bestaat uit diverse raciale groepen, moet men opletten wat men zegt over de andere groep. Zo is er een gedragscode ontstaan, waarvan sommige aspecten zeker verdedigbaar zijn. Maar het is ontspoord toen professionals zich gingen specialiseren in de politieke correctheid. Ook in Europa hebben professionals zich op de politieke correctheid gestort, zoals de ambtenaren van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. In Europa is het etatisme veel sterker, en Europa zal daaraan ten onder gaan, aldus Bouckaert. In de VS is politieke correctheid geen zaak van de staat, maar van privé-organisaties, zoals universiteiten. Hier is de politieke correctheid bij wet verplicht. Gradueel wordt de vrije meningsuiting afgekalfd, gradueel worden extreme meningsuitingen staatsgevaarlijk verklaard en verboden. Dat negationisme bij wet verboden is, is een blunder van jewelste. Laat de leugenaars leugens verkondigen en zichzelf belachelijk maken, dan kan je tenminste hun leugens weerleggen. Door dergelijke meningsuitingen bij wet te verbieden, blijft alles onderhuids sluimeren.


Gust De Meyer

Volgens Gust De Meyer is politieke correctheid vooral een kwestie van taalgebruik. Het komt erop neer dat men beperkingen wil opleggen aan de manier waarop we over de realiteit kunnen en mogen spreken. Politieke correctheid is de dictatuur van een hygiënische taal.


Yves Desmet is tegenstander van de antiracisme-wetgeving. Wat niet wegneemt dat hij het vonnis tegen het Vlaams Blok rechtsgeldig vindt. Hij is voorstander van de Amerikaanse visie op vrije meningsuiting, waar het First Amendment de vrije meningsuiting waarborgt. De racistische Ku Klux Klan heeft daar het volste recht om te betogen, maar zodra ze ruiten ingooien, overtreden ze de wet.
Boudewijn Bouckaert staafde dit juridisch: in het befaamde Skokie-arrest kregen neonazi's van het Hooggerechtshof de uitdrukkelijke toestemming om door de Joodse wijk Skokie te marcheren, waarbij het Hooggerechtshof stelde dat dit een essentiële vorm van vrije meningsuiting is.

Boudewijn Bouckaert wijst erop dat de Belgische antiracismewet dateert van 1981. De internationale strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika was toen in volle hevigheid aan de gang, en dit leidde tot internationale akkoorden die zelfs het uiten van racistische meningen strafbaar stelde. De ontwikkelingslanden hebben dat in de VN opgedrongen. De VS hebben dat goedgekeurd onder de uitdrukkelijke beperking dat hun eigen grondwet voorrang had. Ook in België was er aanvankelijk een goed evenwicht tussen die antiracismewet en het grondwettelijk gewaarborgde recht op vrije meningsuiting. Pas na zwarte zondag (1991) is de politiek beginnen sjoemelen. Persmisdrijven en politieke misdrijven moeten normaal door een volksjury beoordeeld worden; dit principe werd uitgehold door nieuwe wetgeving. Rechtspersonen konden niet strafrechterlijk vervolgd worden (" societas non delinquere potest ", enkel hun bestuurders konden voor de rechtbank gedaagd worden. Ook dit principe werd afgeschaft met als enige bedoeling de organisaties rond het Vlaams Blok te kunnen vervolgen. Bouckaert kondigde aan dat er binnenkort een artikel van zijn hand verschijnt waarin hij het arrest van het Hof van Beroep van Gent waarbij het Vlaams Blok veroordeeld werd wegens racisme, juridisch zal ontleden. Volgens hem is het arrest opgesteld met de duidelijke voorafgaande bedoeling "we gaan ze pakken!". Bouckaert vindt dat de grens tussen vrije meningsuiting en strafbare zaken moet liggen op de grens tussen woord en daad. Meningen zouden enkel strafbaar mogen zijn als ze een integraal onderdeel vormen van een hoofdzakelijk uit daden bestaand misdrijf.
Terloops gaf Bouckaert (die lid is van de Hoge Raad voor Justitie) kritiek op de uitlating van Gerolf Annemans onmiddellijk na het arrest, waarbij hij uitviel tegen de rechters die het arrest hadden geveld, en suggereerde dat de rechters zich hadden gedragen als knechtjes van de regering. " Dergelijke beschuldigingen tegen rechters mag je alleen maar uiten als je ze kunt hard maken, als je ze kunt staven met feiten. Maar rechtspraak bekritiseren moet kunnen, als het met argumenten gebeurt. ".

Yves Desmet zette zich af tegen de vaak gehoorde stelling: "vandaag verbieden ze de negationisten, dus morgen verbieden ze om te zeggen dat je liberaal bent". Desmet: "Dat is de theorie van de glijdende helling, die ik in mijn carrière meegemaakt heb bij het abortusdebat en bij het euthanasiedebat. Twintig jaar na datum blijkt dat die theorie niet opgaat". Ik zal het in gedachten houden als ik in De Morgen nog eens lees dat een machtsdeelname van Vlaams Belang een glijdende helling, nee een roetsjbaan, is naar een fascistisch regime.

Yves Desmet en Gust De Meyer hadden het meermaals over de maatregelen tegen rokers, die volgens hen een nieuwe vorm van politieke correctheid zijn.

Toen de zaal de kans kreeg om vragen te stellen, merkte Bart Van Stappen op dat Yves Desmet in zijn krant blijkbaar ongestraft over kutmarokkaantjes mag schrijven, dat Raymond Van het Groenewoud mag zingen over " een stel uitgelaten zwarte apen, en de zotste stond van voor ", maar dat een radiopresentator die Serena Williams met een apin vergelijkt, wel een klacht aan zijn broek krijgt vanwege het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (PDF). Gust De Meyer antwoordde dat die songtekst van Van het Groenewoud juist het positieve van de zwarten in de verf wou zetten, en een ode was aan de gospelmuziek. Yves Desmet stelde dat er wel degelijk kutmarokkaantjes bestaan, maar dat hij nooit geschreven heeft dat alle Marokkanen kutmarokkaantjes zijn. Boudewijn Bouckaert vertelde het verhaal van een Gentenaar die een boete van 2000 euro gekregen heeft omdat hij in een café de term "vuile Turk". uitgesproken had tijdens een ruzie. Als je dat allemaal in de juridische molen gaat draaien, ben je niet goed bezig. De bevolking heeft door dat hier met twee maten en twee gewichten gemeten wordt.

Koenraad Elst stelt vast dat politici als Karel De Gucht en Jean-Marie Dedecker vroeger verklaard hebben dat het wettelijk verbieden van negationisme in feite onverstandig was. Maar onlangs is de genocidewet nog uitgebreid, waarbij het ontkennen van elke genocide die ooit door een rechtbank ergens ter wereld is erkend, verboden is. " Ik heb er niets van gehoord dat De Gucht en Dedecker zich actief verzet hebben tegen de uitbreiding van die wet ", aldus Elst. " Politieke correctheid leidt er dus toe dat politici niet langer hun geweten volgen, maar zich laten leiden door de angst voor de reacties van de spraakmakende opinieleiders ". Elst verzette zich tegen de bewering van Boudewijn Bouckaert dat Leopold II in Congo een genocide heeft aangericht: " Het ging niet om een genocide, maar om een gigantische collateral damage bij het verhogen van de rubberproductie ".

Audio & Video
Van dit debat is een audio-opname (MP3, 131 minuten) en een video-opname (Windows Media, 90 minuten) beschikbaar.
Kijken naar het debat...
Luisteren naar het debat...

Overgenomen van LVB.net, met toestemming van de auteur.

 

 

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons