Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het grote immigratiedossier (3) : België

Iedereen kan asiel vragen. Maar niet iedereen die asiel vraagt zal als vluchteling worden erkend.

De aanvraag wordt in verschillende stappen onderzocht. Deze verschillende stappen, vanaf de indiening van de asielaanvraag tot de beslissing van al of niet erkenning als vluchteling, noemt men de asielprocedure of de erkenningsprocedure.
De asielprocedure op een juiste manier doorlopen is niet eenvoudig.

Er zijn immers veel vragen en knelpunten:
waar, hoe en wanneer kunt u asiel aanvragen?
wat is het "ontvankelijkheidsonderzoek"?
wat is het "onderzoek ten gronde"?
wat kunt u doen tegen een negatieve beslissing, en hoe?
waaraan dient bijzondere aandacht besteed te worden?
wat betekent de "Bijlage" die u hebt gekregen?
wanneer mag u een beroepsactiviteit hebben?

Die antwoorden zijn niet eenvoudig. Allereerst omdat de asielprocedure ook niet eenvoudig is. Ten tweede wordt elke asielaanvraag individueel behandeld en dus kan de procedure voor iedereen anders kan verlopen.

Wie kan als vluchteling erkend worden?
In haar beoordeling van wie als vluchteling erkend wordt verwijst België naar de Conventie van Genève (1951) van de Verenigde Naties.

De asielprocedure zelf, evenals de bevoegdheden van de asielinstanties vinden hun wettelijke basis in de Wet van 15 december 1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De Conventie van Genève geeft als definitie voor ‘vluchteling’ elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, zijn behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

De asielinstanties
De asielprocedure verloopt voor drie instanties: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV).

DVZ valt onder de bevoegdheid van het van Binnenlandse Zaken en beheert de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in het algemeen. Deze Dienst registreert de asielaanvraag en onderzoekt de ontvankelijkheid ervan.

Het CGVS onderzoekt volledig onafhankelijk de asielaanvragen die ontvankelijk zijn. Zij doet dit ofwel rechtstreeks (indien DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaarde), hetzij na een aanvraag ontvankelijk te hebben verklaard tengevolge van een dringend beroep. In beide gevallen zal het CGVS de aanvraag ten gronde onderzoeken en beslissen de hoedanigheid van vluchteling al of niet toe te kennen.
Het CGVS is tegelijk de énige instantie die deze toekenning achteraf nog zou kunnen intrekken.

Voor de VBV (een rechtsinstantie) en enkel voor de VBV kan men beroep instellen tegen een beslissing van niet-erkenning door het CGVS. Dit beroep leidt ofwel tot een bevestiging van de CGVS-beslissing, ofwel tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

Bij de Raad van State kan men laten toetsen of de procedure wettelijk is verlopen. De Raad oefent dus enkel een wettigheidscontrole uit en kan nooit een beslissing nemen in de plaats van de aangevochten asielinstantie. De Raad van State kan geen mensen erkennen als vluchteling.

Voor de Raad van State kan men de vernietiging en bij uitzondering, de schorsing (al dan niet bij hoogdringendheid) vragen van de beslissingen van de asielinstanties. Indien de Raad van State de schorsing van een beslissing beveelt, zal deze niet uitgevoerd worden vooraleer de Raad zich uitspreekt omtrent de vernietiging.

De vernietiging verplicht de betrokken asielinstantie tot het nemen van een nieuwe beslissing.

Elke beslissing van één der asielinstanties verduidelijkt welke beroepsprocedure voor de specifieke beslissing openstaat: zo is het belangrijk te weten dat een VBV-beslissing bijvoorbeeld wel kan worden vernietigd, maar niet kan worden geschorst.

Naast de asiel- en beroepsinstanties kan men voor allerlei advies en nuttige informatie terecht bij verschillende Opvang- of Hulpdiensten.

Redactie: Pieterjan Viaene & Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons