Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het grote immigratiedossier (1) : Nederland

In Nederland is er al heel wat te doen geweest omtrent het immigratiedossier. De gemoederen raakten fel verhit na een aantal incidenten. Er heerste ook bij de bevolking wat onduidelijkheid hoe het nu precies allemaal in zijn werk ging.

De vrouw die verantwoordelijk is voor Vreemdelingenbeleid en Integratie is minister Verdonk. Iemand met heel wat ervaring als het om vreemdelingenzaken gaat. Voor ze tot de VVD toetrad was ze werkzaam als consultante bij KPMG en stond ze in voor de adviezen van het ministerie van Justitie inzake Vreemdelingenzaken.

Verdonk wil een helder en duidelijk beleid voeren. Ze stopt dan ook aanzienlijk wat tijd in het Nederlandse asielbeleid. Ze houdt een harde en consequente lijn aan, die niet altijd op applaus wordt onthaald. Eind 2004 werd ze belaagd door een man die dreigde haar om te brengen “net als Fortuyn”. De man werd veroordeeld maar het was een indicator voor de precaire dossiers waarmee ze bezig was.

De toelating en opvang van vreemdelingen in Nederland wordt gestoeld op de “Vreemdelingenwet 2000”. Deze wet werd van kracht op 1 april 2001 en is nog, mits een aantal wijzigingen, steeds van kracht. Daarin worden de verplichte procedures uit de doeken gedaan. Hoe kan een vreemdeling in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen? Welke stappen dienen doorlopen te worden? Wat voor documenten moet je bij de betrokken instanties voorleggen? Wat voor instanties moet je überhaupt bezoeken? En wat indien je aanvraag geweigerd wordt?

Rond deze wet is het beleid van Minister Verdonk opgebouwd. Samen met het Ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken en vooral Ontwikkelingssamenwerking werd een terugkeerbeleid uitgewerkt dat in regel was met de Conventie van Genčve en de Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Hoe gaat alles in zijn werk?
De Vreemdelingenwet 2000 is er gekomen omdat er een hogere instroom van immigranten was. De vorige wetgeving had daar geen rekening mee gehouden en was dan ook niet in staat om beheersbaar met deze stroom om te springen. De Vreemdelingenwet 2000 moet er dan ook voor zorgen dat de procedures eenvoudiger en korter worden.

De instroom van de talrijke vluchtelingen heeft vaak meervoudige redenen. Sommigen ontvluchten hun land voor de dreigingen van oorlog, gewapende conflicten, hongersnood, natuurrampen en de schending van de mensenrechten. Sommigen ontvluchten hun land omdat de economie er niet zo goed werkt. Ze zoeken betere oorden op, waaronder Nederland, om een nieuw bestaan op te bouwen. Daarnaast heb je nog zij die naar een land vertrekken om zich herenigd te zien met hun gezin of familie. Om alles in goede banen te leiden heb je dus een degelijk vreemdelingenbeleid nodig.

De procedures die mogelijk zijn om een verblijfsvergunning aan te vragen kan je opsplitsen in twee soorten. Je hebt de reguliere procedure en de asielprocedure.

De reguliere procedure
Dit is de meest gebruikte procedure in Nederland. Het zijn vooral mensen die zich in Nederland willen vestigen omdat ze er willen werken of studeren. Een andere groep die er gebruik van maakt zijn zij die naar Nederland zijn gekomen in het kader van een gezinshereniging.
De vreemdelingen moeten indien zij wensen naar Nederland te komen in hun eigen land of een Nederlandse ambassade/consulaat een aanvraag indienen voor een “machtiging tot voorlopig verblijf” (dit hoeft niet voor de inwoners van de Europese Unie). Het spreekt voor zich dat de vreemdeling aan een aantal voorwaarden moet voldoen:
- aantoonbaar over voldoende middelen van bestaan beschikken
- identiteitsdocumenten kunnen voorleggen
- een blanco strafblad hebben

Binnen de 6 maand moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (NID) een besluit genomen hebben over het lopend dossier.

De asielprocedure
Dit is de tweede mogelijke procedure. Even ter verduidelijking wat de Nederlandse Staat begrijpt onder het begrijpt asielzoeker. Volgens de Nederlandse Staat is een asielzoeker: “vreemdeling die een ander land dan het land van herkomst verzoekt om bescherming”. Op grond van 3 punten kunnen zij in aanmerkingen komen voor een verblijfsvergunning:
- het Vluchtelingenverdrag van Genčve en het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
- omwille van redenen van humanitaire aard, zoals bijvoorbeeld traumatische ervaringen en dergelijke.
- als terugkeer naar het land van herkomst bijzonder moeilijk is door de algehele situatie aldaar, dan denken we in het bijzonder aan oorlog en andere gewapende conflicten.

Binnen de 6 werkdagen laat het NID de asielzoeker weten of zijn verzoek al dan niet kansloos is.

Recent nieuws
Als minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie begeeft Rita Verdonk zich vaak op glad eis met haar strenge uitspraken. Zo neemt vaak geen blad voor de mond en dit niet zelden tot grote verontwaardiging van de allochtone bevolking. In de zaak waarbij een vrouw een Marokkaanse tasjesdief omver reed zei Verdonk dat zonder de roof de jongeman nog in leven zou zijn. Deze uitspraak schoot in het verkeerde keelgat bij velen maar premier Balkenende steunde zijn minister voluit. Tweede-Kamerlid Wilders deed er echter nog een schepje bovenop en eiste de onmiddellijke uitzetting van allochtone criminelen. Dit kon dan weer niet voor Balkenende en noemde de uitspraak overdreven.

Wikken en wegen van woorden is aangewezen voor Verdonk. Ze wordt vaak aanzien als een onsympathieke hartloze vrouw die beslissingen neemt zonder rekening te houden met enige menselijkheid.

Dit was niet het enige incident met Verdonk. Zo verscheen begin 2005 in de Nederlandse media dat Verdonk de opdracht gaf om persoonlijke informatie van geweigerde Congolezen door te spelen aan de autoriteiten van hun moederland. Het verstrekken van persoonlijke info aan autoriteiten zou het leven van de vreemdelingen in gevaar kunnen brengen. Verdonk ontkende in alle toonaarden en gaf in het Nederlandse parlement het geheime akkoord inzake het terugsturen van Congolezen vrij.

Redactie: Pieterjan Viaene & Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons