Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het Vlaamse regeerakkoord onder de loep...

Toekomstig Vlaams Minister-President Yves Leterme (CD&V) heeft deze morgen het Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. Het regeerakkoord kreeg als titel: "Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. De ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen duurzaam bevorderen, een zorgzame, levende samenleving, goed en doelmatig bestuur.".
Ondernemen en werkgelegenheid zijn de absolute speerpunten van het regeerakkoord. Andere prioriteiten zijn betaalbare woningen voor iedereen, waarborgen voor zorg en onderwijs, versterken van de gezinnen,... De belangrijkste vatten wij voor u samen in dit dossier. Daarnaast brengen we u ook een overzicht van de eerste reacties op dit regeerakkoord.

INHOUD:
De resoluties van 3 oktober 1999: meer Vlaanderen
Meer ondernemen, meer werkgelegenheid
Gezinnen versterken
Betaalbaar wonen voor iedereen
Zorgen voor mekaar, zeker van zorg: de zorgwaarborg
Investeren in onderwijs, elk talent zijn kansen geven
Samenleven in diversiteit
Een goed regeerakkoord?! De reacties...

De resoluties van 3 oktober 1999: meer Vlaanderen
Centraal in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staan de resoluties die reeds aangenomen waren door het Vlaams Parlement in 1999. De Vlaamse regeringspartijen willen alle kansen grijpen om deze resoluties op korte termijn te realiseren. Een belangrijk gegeven, want Vlaanderen en haar bevolking hebben een groot aantal problemen waar men met de huidige bevoegdheden die ontoereikend zijn, geen oplossing voor kan bieden. Er zal dus werk gemaakt worden van volledige Vlaamse bevoegdheden voor gezondheidszorg en gezinsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, telecommunicatie, technologie- en wetenschapsbeleid. Ook moet Vlaanderen meer fiscale autonomie krijgen en een volledige constitutionele autonomie. Het beleid en de exploitatie van de spoorinfrastructuur moet overgeheveld worden. Er moet werk gemaakt worden van een objectieve en doorzichtige solidariteit met andere deelstaten. Vlaanderen heeft ook nood aan homogene bevoegdheidspakketten: grotere mogelijkheden om bijv. werkloosheidsuitkeringen te gebruiken als arbeidsmarkt activerende factor.

De Vlaamse regering herneemt tegelijk de doelstellingen uit het vorige regeerakkoord die niet behaald werden.

Wat het knelpunt Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, vragen de regeringspartijen aan hun fracties in Kamer en Senaat om hiertoe de wetsvoorstellen tot splitsing in te dienen, los van het beloofde Forum van de federale regering. Hetzelfde vragen ze voor de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Tegelijk zal de Vlaamse regering de institutionele middelen waarover zij beschikt in het coöperatief federalisme aanwenden om hetzelfde te bewerkstelligen.

De Brusselse Vlamingen, en alle Brusselaars die daarvoor kiezen, maken integraal deel uit van de Vlaamse gemeenschap. Vlaanderen zal haar bevoegdheden ten volle uitoefenen in Brussel dankzij een specifiek Brussel beleid. De Vlaamse overheid ontwikkelt een taalpromotiebeleid in samenwerking met o.a. de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse voorzieningen zullen verder uitgebreid worden.

Meer ondernemen, meer werkgelegenheid
De toekomstige Vlaamse regering wil dat Vlaanderen verder evolueert naar een innoverende, ondernemende, lerende en creatieve samenleving. Vlaanderen moet bij de top vijf van de Europese regio's blijven behoren wat betreft de netto aangroei van het aantal ondernemingen.

Ze wil starters aanmoedigen door een makkelijkere start te garanderen van een onderneming. Mensen moeten warm gemaakt worden voor ondernemen.

De administratie zal hiertoe verder vereenvoudigd worden. Samen met een stabiele regelgeving en de creatie van ondernemingsruimte moet iedere Vlaming op actieve leeftijd de mogelijkheid en de instelling hebben om een volwaardige baan uit te oefenen. De werkzaamheidsgraad moet elk jaar stijgen. Ook lastenverlaging wordt gezien als een hefboom om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Door belastingsverlagingen wil de Vlaamse regering de werkloosheidsvallen wegwerken en beroepsactieve mensen stimuleren. Het gaat om een forfaitaire belastingsvermindering van de personenbelasting om de inactiviteit die het gevolg was van de huidige belastingsvermindering, die enkel voor vervangingsinkomens geldt, weg te werken.

Gezinnen versterken
De komende jaren wil de Vlaamse overheid de randvoorwaarden invullen om mensen de kans te geven hun kinderwens en werk te verzoenen. De kinderopvang zal hiervoor met 5000 plaatsen worden uitgebreid, net zoals de buitenschoolse opvang. Ook de zorg voor probleemjongeren zal extra middelen krijgen, om de uitspraken van ( jeugd)rechters correct te kunnen uitvoeren.

Betaalbaar wonen voor iedereen
Door een dalend aanbod aan woongelegenheden en stijgende huur en bouwprijzen komt het menswaardig wonen onder druk te staan. De Vlaamse regering wil deze trend ombuigen. Meer Vlamingen moeten de kans krijgen een eigen woning te verwerven, maar ook de kwaliteit van de woningen staat centraal. Ze zal ervoor zorgen dat er meer kavels die in woonzones gelegen zijn op de markt komen. De publieke rechtspersonen, zoals huisvestingsmaatschappijen, gemeentebesturen, OCMW's, Vlaamse Gemeenschap,… zullen gestimuleerd worden om hun bouwgronden op de markt te brengen. Ook krijgen sociale huurder kooprecht om de woning die ze huren van de sociale huisvestingsmaatschappij te kopen. Het aanbod zal tevens verhoogd worden door het verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Ook speculatie op bouwgronden probeert ze tegen te gaan door maatregelen die men zal nemen in samenwerking met de gemeenten.

Zorgen voor mekaar, zeker van zorg: de zorgwaarborg
Vlaanderen moet een toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol zorgaanbod verschaffen. De maximumfactuur zal verder uitgewerkt worden. Zo moet de burger beschermd worden tegen onaanvaardbaar hoge kosten die niet in verhouding staan tot hun financiële draagkracht. De bereikbaarheid, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de thuiszorg zal gerealiseerd worden via een groeipad van de diensten van de gezinszorg. Dit koppelt men aan het gebruik van dienstencheques voor een aantal diensten aanvullend aan de thuiszorg. De Vlaamse overheid wil een uitbreiding van investeringsinspanningen en ondersteuningsmiddelen voor personen met een handicap.

Investeren in onderwijs, elk talent zijn kansen geven
Belangrijkste innovatie: men stapt af van het model van verhoudingen tussen onderwijsnetten. Het Tivoli-akkoord zal correct uitgevoerd worden, i.c. een gelijke financiering van de onderwijsnetten. Daarnaast zal er ook een financiering opgebouwd worden op basis van leerlingenkenmerken en schoolgebondenkenmerken. Elke school in eenzelfde situatie moet over gelijke middelen beschikken.

De basismobiliteit voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs moet gewaarborgd worden. Het decreet algemeen leerlingenvervoer zal netoverschrijdend leerlingenvervoer inhouden in samenwerking met de Lijn.

Kosteloos basisonderwijs is het volgende aspect waar werkt van gemaakt zal worden. Voor alle materies die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het behalen van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van het basisonderwijs, mag geen bijdrage van ouders gevraagd worden. De inhoud van deze materies zal nog verduidelijkt worden door de overheid. Dit wordt stap voor stap gerealiseerd, te beginnen met het 6 de leerjaar. Ook over de bijdragen die ouders worden gevraagd, zowel in basisonderwijs als in het secundair zullen concrete afspraken gemaakt worden.

Hardnekkig spijbelgedrag zal in samenwerking met de parketten worden aangepakt. Ook ouders die weigeren mee te werken aan de trajecten die tot doel hebben spijbelen tegen te gaan, kunnen gesanctioneerd worden.

Samenleven in diversiteit
De verplichte inburgeringstrajecten worden uitgebreid. Alle nieuwkomers die zich permanent in Vlaanderen willen vestigen, moeten binnen korte tijdspanne het verplichte inburgeringsraject kunnen aanvatten. De internationale en Europese rechtsregels zullen hierbij niet geschonden worden. Tegelijk worden de verplichte taallessen uitgebreid tot alle werkzoekende Nederlandsonkundige oudkomers en de Nederlandsonkundige oudkomers die leven van een leefloon. Ook de andere hier reeds verblijvende allochtonen zullen aangemoedigd worden een inburgeringstraject te volgen.

Wanneer de cursus niet zonder geldige reden wordt afgemaakt, staat de persoon zelf in voor de kosten.

Niet of niet-correct naleven van de verplichting tot het inburgeringstraject zal beter gesanctioneerd worden. Zolang een persoon die onder het toepassingsgebied van het inburgeringsdecreet valt, het inburgeringstraject niet heeft gevolgd, kan hem de toegang tot een sociale woning ontzegd worden. Aangezien er werk wordt gemaakt van voldoende inwerktrajecten, kan ook een vermindering van een uitkering een sanctie zijn bij weigering.

De overheid zal een volwaardige opleiding voor islamleraars en imams oprichten binnen het Vlaamse onderwijs. Het zal niet mogelijk zijn om bepaalde lessen , die rechtstreeks raken aan het behalen van de eindtermen, te weigeren omwille van het geloof of levensbeschouwelijke overtuiging.

Een goed regeerakkoord?! De reacties...
De Gezinsbond is zeer tevreden dat het zopas gesloten Vlaams regeerakkoord de versterking van de gezinnen als 'solide hefboom voor een sterkere cohesie' naar voren schuift als één van de belangrijkste prioriteiten. Belangrijk voor hen is dat de regeringsnota uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de versterking van de sociale samenhang. Deze is, menen zij, essentieel is voor het welzijn van een samenleving en de gezinnen die erin leven.

De twee grote vakbonden zijn iets genuanceerder in hun reactie. ABVV en ACV zien heel wat van hun zorgen uitgewerkt in het regeerakkoord. Toch merken ze op dat de vereisten van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen onvoldoende aan bod komen. Bepaalde onderdelen missen diepgang of ontbreken zoals: industriebeleid (dat in absoluut onevenwicht is met bijv. landbouw), preventief bedrijfsbeleid, arbeidsmarktbeleid, levenslang leren (zeker in het onderwijsluik), actie tegen laaggeletterdheid…

Zowel de Gezinsbond als de vakbonden hameren erop dat samenwerking en dialoog met het middenveld belangrijk is.

Unizo reageert gematigd positief op het Vlaamse regeerakkoord. De vereniging is blij dat ondanks de krappe budgettaire marges werk en ondernemen een topprioriteit zijn. De ondernemersorganisatie is eveneens tevreden over de regionalisering van een aantal sociale hefbomen. De organisatie zal wel nauwlettend in het oog houden of de beloften al dan niet worden nagekomen aan de hand van de scorebordmethode. Toch zijn er nog zes punten waarop het volgens Unizo beter kan. O.a. de EU-fondsen moeten automatisch kunnen rekenen op Vlaamse co-financiering nodig inzake werkgelegenheid en economie.
De problematiek van de opvolging binnen de familiebedrijven, de soepeler reglementering inzake schenkings- en successierechten bij ondernemingen ontbreekt in het akkoord.
Er is te weinig aandacht besteed aan de KMO-prioriteiten inzake opleiding en vorming , opname van ondernemerschap in de eindtermen van het onderwijs, de individuele beroepsopleiding op de werkvloer en bedrijfstages voor alle onderwijsvormen. Sociale clausules bij overheidsopdrachten zijn voor UNIZO niet aanvaardbaar.
Er moet ook voor KMOs een vrijstelling komen voor nieuwe energieheffingen.
Lastenverlaging voor bedrijven met name via de vennootschapsbelasting is niet voorzien.

Het Vlaams Blok noemt het regeerakkoord een flauw doorslagje van paars. Het verstandshuwelijk tussen de 6( sic, volgens de redactie maar 5 want Vivant deed niet mee aan de onderhandelingen) partijen is er enkel gekomen om een anti-Vlaams Blok regering te vormen. Het akkoord mist visie, duidelijkheid en daadkracht volgens het Blok. Leterme toont met zijn houding omtrent Brussel-Halle-Vilvoorde dat hij geen communautaire ruggengraat heeft.

Het hele akkoord spreekt men over engagement, maar de regering durft zich volgens het Vlaams Blok niet aan een resultaatsverbintenis wagen.

Vera Dua van Groen! ziet in het regeerakkoord positieve punten. Zo stelt vast dat enkele belangrijke groene aspiraties worden overgenomen door de regering Leterme. Wat betreft milieu wordt deels voort gebouwd op wat al is gerealiseerd; bijvoorbeeld wat betreft het afvalbeleid en het integraal waterbeleid. Het nieuwe regeerakkoord verwijst zelfs naar het milieuhandhavingsdecreet. Groen! ziet dat de vernieuwde aanpak van de zorgsector - waarvoor de groenen gezorgd hebben - niet helemaal wordt ondergraven. Maar Groen! leest nergens hoe die zorgsector in de toekomst gestimuleerd, gefinancierd zal worden. Tegelijkertijd lezen ze echter dat deze regering de open ruimte versneld wil aansnijden. De nieuwe regering wil meer woonkavels en bedrijventerreinen. Men erkent niet dat er grenzen zijn aan de bouwwoede en dat Vlaanderen eigenlijk al volgebouwd is. Bovendien legt de CD&V zich nu in de feiten toch neer bij de fiscale amnestie, zo stelt Vera Dua vast. “Deze nieuwe ploeg kan blijkbaar zeer concreet zijn over een belastingverlaging tegen 2009 maar ze blijft uitermate vaag over echt belangrijke zaken als investeringen in de zorgsector, onderwijs en sociale huisvesting.”

Redactie: Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons