Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Wat is nieuw in 2004?

Nu de rook om ons hoofd is verdwenen en de glazige blik heeft plaats gemaakt voor een heldere kijk op de zaken is het tijd geworden om vooruit te blikken en te zien wat het nieuwe jaar in petto heeft. Niet enkel doen de burgers (of om het modieuzer te zeggen 'de mensen') dit maar ook de politici. Vanaf 1 januari 2004 zijn talrijke nieuwe regels van kracht waarvan u zonder Politics.be waarschijnlijk het bestaan niet zou van af weten. Een kort overzicht...

1. Verbeterde toegang tot Justitie
Op dit punt kunnen we beginnen goochelen met bedragen waarbij niemand nog het bos door de bomen kan zien. Mocht u toch willen weten op wat u recht hebt, dan kan u steeds volgend bestand (PDF-bestand) downloaden van de FOD Justitie.

Er worden 3 maatregelen geďntroduceerd die ervoor moeten zorgen dat de burger beter gediend wordt bij de aanvraag tot gerechtelijke bijstand. Een eerste afgekondigde maatregel zou gaan om de gratis eerste bijstand. Concreet houdt dit in wanneer u juridisch advies wil verkrijgen dit vanaf 1 januari 2004 gratis zal zijn enkel en alleen voor de eerste maal. De tweede maal is en blijft betalend. Ongeacht uw inkomen zal de €12,39 hoge bijdrage vervallen.

Een tweede maatregel zorgt ervoor dat personen met een lager inkomen ook kunnen genieten van rechtsbijstand. De inkomensplafonds worden opgetrokken zodat meer mensen in aanmerking komen voor de gratis bijstand. Concreet betekent dit dat je vanaf nu recht het op de gratis juridische steun onder de €750, waarbij vroeger de grens lag op €666. Verdere specificaties zijn uitgewerkt en kan u ook terug vinden in het voorgaande bestand.

De laatste maatregel van de FOD Justitie betreft de verhoging van de budgetten voor de rechtsbijstand. Voor dit jaar wordt er nog eens 28,3% meer vrijgemaakt wat neerkomt op een 36,1 miljoen €.

2. Opname terrorisme in strafwetboek
Zoals het te lezen staat in het verslag van de FOD Justitie zou de Belgische staat reeds voor de aanslagen van 9-11 al druk in de weer geweest zijn met voorzorgsmaatregelen te nemen qua terrorisme. Voor 2004 zouden de aanpassing ook effectief opgenomen worden in het strafwetboek. Waar het precies om gaat is de opname van de term 'Terroristisch misdrijf'. Vroeger werd alles onder gebracht bij het meest aansluitende misdrijf, het zijnde moord, heling, al naar gelang de misdaad. Nu kunnen personen berecht worden op de specifieke aanklacht van het begaan van een terroristische aanslag.

De tweede term zou gaan om het begrip 'Terroristische groepering'. De omschrijving luidt als volgt: Alle gestructureerde verenigingen van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaan en in onderling overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen, zullen beschouwd worden als terroristische groepen.

Een laatste punt verklaart ook het steunen van een terroristische groepering schuldig. Het steunen kan gaan om financiële steun, materiële en zelfs om informatieve steun. De straffen die hierop staan blijven al bij al beperkt en reiken niet verder dan 5 tot 10 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 100 tot €5000. U kan alles nalezen op deze site. (PDF-bestand)

3. Strijd tegen gerechtelijke achterstand
In het nieuwe jaar worden 2 nieuwe instrumenten van kracht om de gerechtelijke achterstand op te halen. Ze hebben betrekking op 2 verscheiden functies die het werken moeten vergemakkelijken en tevens instaan voor het niet verloren laten gaan van aanwezige kennis en ervaring. Het eerste instrument is de verdere uitwerking inzake toegevoegde rechters. Reeds in 1998 werd de term toegevoegde rechter ingevoerd. Een toegevoegde rechter is een rechter die de zaak kan overnemen van een andere rechter wanneer deze bijvoorbeeld door ziekte niet aanwezig kan zijn inde rechtszaal. Daarbij werd een rechter telkenmale een termijn van 1 jaar aangewezen en kon deze tot 3 maal toe laten verlengen (wat neerkomt op maximaal 3 jaar). Uiteraard is het logisch dat men een expertise opbouwt die na het verstrijken van de maximale termijn verloren is gegaan. De vernieuwde maatregel zorgt er dan ook voor dat de termijn langer in stand kan gehouden worden. Zo komt men nu op een basistermijn van 2 jaar die opnieuw tot 3 maal toe kan verlengd worden wat nu toch al een maximale duurtijd van 6 jaar impliceert, met andere woorden een verdubbeling van het oorspronkelijke opzet.

De tweede functie waarop de maatregel invloed zal uitoefenen zijn de referendarissen en de parketjuristen. Dit zijn ondersteunende krachten waarop magistraten een beroep kunnen doen ten einde hun werk te verlichten maar ook om kwalitatieve te werk te gaan. Door de verlichting van de magistraten kan er meer tijd besteed worden aan een correcte behandeling. Momenteel is het aantal juristen en referendarissen vastgelegd op maximaal 25% van het totaal aantal magistraten van de zetel van het hof van beroep, van de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg en van de parketten van de procureur des Konings. Er heerst momenteel een zeer gedifferentieerd gebruik van de beide functie. Sommige arrondissementen maken er quasi geen gebruik van terwijl andere gebieden smeekten om een verhoging van de toegelaten 25%. Op vraag van de arrondissementen waar een tekort heerste is men overgegaan om de maatregel bij te stellen is er momenteel een quota van 35%. De volledige maatregel kan u ook opnieuw raadplegen. (PDF-bestand)

4. Einde militaire rechtbank
Hierover kunnen we enigszins kort zijn. Alle militaire rechtscolleges houden op te bestaan. Dit is uiteraard verbonden aan de vermindering van de Belgische strijdkrachten. Alsook aan het feit dat het een duidelijk signaal is naar de bevolking als militaire op gelijke voet worden berecht als burgers. Vanaf 1 januari 2004 verdwijnen deze instituten, klachten worden nog tot 21 maart 2004 doorgestuurd naar civiele rechtbanken. Deze maatregel kan u hier nalezen. (PDF-bestand)

5. Boekhouding van verenigingen en stichtingen
Vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar zullen er enkele nieuwe regels in voege treden als het gaat om de boekhouding van verenigingen en stichtingen. Waar het precies zullen de betrokken groeperingen later dit jaar kunnen nalezen in brochures en folders van de FOD Justitie en op de website http://www.just.fgov.be. Daar zal alle benodigde informatie weldra te bekijken zijn. Alle grotere verenigingen en stichtingen zullen een boekhouding moeten bijhouden die nauw aansluit bij de commerciële bedrijven zoals we ze kennen in België. Natuurlijk rijst nu de vraag wanneer zo'n groepering groot of klein te noemen is. Welnu, daar voor zijn 3 voorwaarden uitgevaardigd, wanneer een groepering voldoet aan 2 van de drie voorwaarden moet men zich beschouwen als zijnde groot. Deze voorwaarden zijn: als men 5 werknemers heeft, voltijds equivalent, als er €250.000 ontvangsten zijn of als er een balans is van €1.000.000. Wanneer men niet aan minstens 2 van de drie eisen voldoet wordt men automatisch beschouwd als een kleine stichting of vereniging. De volledige maatregel kan u hier nalezen. (PDF-bestand)

6. Financiële Hulp aan Slachtoffers
Dit is een gevolg van de wet van 26 maart 2003 die nu in werking treedt waarbij er maatregelen getroffen worden voor personen die het slachtoffer zijn geworden van opzettelijke gewelddaden.
De maatregelen zijn ook op dit vlak driedelig en omvatten volgende deelaspecten. Ten eerste het verbreden van de toegang tot de betrokken commissie. Hierdoor kunnen meer mensen genieten van de uitgeschreven maatregelen. Ten tweede het optimaliseren van de werking van de commissie. Snellere procedures en duidelijke formuleringen moeten daar hoofdzakelijk voor zorgen. Als laatste punt is er nog de verhoging van het maximumbedrag voor dringende hulp. Zo komt er een verdubbeling want inhoudt dat er nu tot €15.000 kan gegeven worden. Voor meer cijfers en feiten kan men hier terecht. (PDF-bestand)

7. Het Europese aanhoudingsbevel
Vroeger was het zo dat wanneer een voortvluchtige een onderkomen gezocht had in een ander Europees land dit de start was van een lange en tijdrovende procedure. Na kan het vlugger én adequater opgevolgd worden. Waar vroeger tot tweemaal toe de toelating nodig was van de staat waar de persoon zich in bevond volstaat het nu eenmaal. Nu geldt de toelating voor de arrestatie én voor de daadwerkelijke uitlevering. Elk aanhoudingsbevel dat uitgetekend wordt in een land voor een bepaald persoon is tevens geldig in het land waar de voortvluchtige zich bevind en dit dankzij de wederkerige overeenkomst. U leest er hier nog wat meer over. (PDF-bestand)

8. Einde opschortend effect wrakingverzoek door derden
Deze maatregel is er gekomen na de talrijke verzoeken tot wraking van de rechter in het proces Cools. De minister van Justitie heeft daarom besloten wat strengere eisen te stellen voor men dergelijk verzoek kan indienen. Nu is het nodig dat de advocaat die het verzoek neerlegt reeds 10 jaar aan de balie pleit. Nu is het ook zo geworden dat een wrakingverzoek geen enkel opschortend effect meer kan hebben op een proces. Hierbij nog de mogelijk om de volledige maatregel te bekijken (PDF-bestand).

9. Nog enkele nieuwe maatregelen
Omdat er uiteraard vele tientallen nieuwe regels dagelijks -dus zeker jaarlijks- van kracht worden is het onmogelijk om deze allemaal voor u op te sommen. Daar hebben we ervoor gekozen om er nog enkele opmerkelijke zaken uit te belichten.

Zo mogen bedrijven niet langer ongewenste mails versturen. U kent dit ongetwijfeld reeds onder de naam spam. Zodus is het versturen van spammails vanaf nu wettelijk verboden.

Nieuwe maatregelen omtrent het verkeer die nu van kracht zullen gaan zijn de inhaalverboden voor auto's op zebrapaden, de inhaalverboden voor vrachtwagens in de regen en het verplicht gebruiken van richtingaanwijzers wanneer je een rotonde verlaat.

Als laatste nieuwe regel iets wat voor sommigen misschien als muziek in de oren zal klinken: vanaf nu worden samenwonenden en getrouwden als gelijken beschouwd bij de fiscus.

Bronnen: De Standaard, Belgium.be

Pieterjan Viaene

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons